107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา งานส่งกำลังรถยนต์ จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2101-1002
ครูผู้สอน  นายปริญยา สีสม   E-mail : parinya@atsn.ac.th
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

(เดิม) ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ โครงสร้าง ส่วนประกอบ หน้าที่การทำงาน  และถอดประกอบ ตรวจ
สอบสภาพของคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้าย และเพลาขับล้อ

(ใหม่)  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของ ชุดกดคลัตช์ แบบหวี   ชุดกดคลัตช์ แบบตีนผี  เกียร์ธรรมดา  เกียร์ออโตเมติก  เกียร์ขับเคลื่อนล้อหน้า  เกียขับเคลื่อนสี่ล้อ  เพลากลาง  กากบาทเพลากลาง  เพลาขับล้อหน้าและเพลาขับล้อหลัง


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่การทำงานของคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้าย และเพลาขับล้อ
2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพ คลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้าย และเพลาขับล้อ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของคลัตช์
            -  หน้าที่ การทำงานของคลัตช์รถยนต์
  0   6
2
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของชุดกดคลัตช์ แบบหวี
  0   6
3
  3. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของชุดกดคลัตช์ แบบตีนผี
  0   6
4
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ธรรมดา
  0   6
5
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ออโตเมติก
  0   6
6
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ขับเคลื่อนล้อหน้า
  0   6
7
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียขับเคลื่อนสี่ล้อ
  0   6
8
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลากลาง
  0   6
9
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของกากบาทเพลากลาง
  0   6
10
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลาขับล้อหน้า
  0   6
11
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลาขับล้อหลัง
  0   6
12
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของลูกปืนล้อหน้า
  0   6
13
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของลูกปืนล้อหลัง
  0   6
14
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเบรกหน้า
  0   6
15
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเบรกหลัง
  0   6
16
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของระบบเบรก ABS
  0   6
17
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของล้อหน้า
  0   6
18
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของล้อหลัง
  0   6
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การผ่านรายวิชา
 ระดับคะแนน   เกรด   ความหมาย
 80 – 100        4.0   ดีเยี่ยม
 75 - 79           3.5   ดีมาก
 70 – 74          3.0   ดี
 65 – 69          2.5   ดีพอใช้
 60 – 64          2.0   พอใช้
 55 – 59          1.5   อ่อน
 50 – 54          1.0   อ่อนมาก
  0 – 49            0   ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter