โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  งานส่งกำลังรถยนต์  รหัสวิชา  2101-1002 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์

จัดทำโดย
นายปริญยา สีสม


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  งานส่งกำลังรถยนต์  รหัสวิชา  2101-1002 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายปริญยา สีสม   E-mail : parinya@atsn.ac.th

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหน้าที่การทำงานของคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้าย และเพลาขับล้อ
2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบ ตรวจสอบสภาพ คลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้าย และเพลาขับล้อ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน รับผิดชอบ ประณีต รอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

(เดิม) ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ โครงสร้าง ส่วนประกอบ หน้าที่การทำงาน  และถอดประกอบ ตรวจ
สอบสภาพของคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้าย และเพลาขับล้อ

(ใหม่)  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของ ชุดกดคลัตช์ แบบหวี   ชุดกดคลัตช์ แบบตีนผี  เกียร์ธรรมดา  เกียร์ออโตเมติก  เกียร์ขับเคลื่อนล้อหน้า  เกียขับเคลื่อนสี่ล้อ  เพลากลาง  กากบาทเพลากลาง  เพลาขับล้อหน้าและเพลาขับล้อหลัง

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของคลัตช์
            -  หน้าที่ การทำงานของคลัตช์รถยนต์
  0   6
2
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของชุดกดคลัตช์ แบบหวี
  0   6
3
  3. ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของชุดกดคลัตช์ แบบตีนผี
  0   6
4
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ธรรมดา
  0   6
5
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ออโตเมติก
  0   6
6
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียร์ขับเคลื่อนล้อหน้า
  0   6
7
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเกียขับเคลื่อนสี่ล้อ
  0   6
8
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลากลาง
  0   6
9
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของกากบาทเพลากลาง
  0   6
10
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลาขับล้อหน้า
  0   6
11
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเพลาขับล้อหลัง
  0   6
12
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของลูกปืนล้อหน้า
  0   6
13
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของลูกปืนล้อหลัง
  0   6
14
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเบรกหน้า
  0   6
15
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเบรกหลัง
  0   6
16
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของระบบเบรก ABS
  0   6
17
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของล้อหน้า
  0   6
18
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของล้อหลัง
  0   6

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การผ่านรายวิชา
 ระดับคะแนน   เกรด   ความหมาย
 80 – 100        4.0   ดีเยี่ยม
 75 - 79           3.5   ดีมาก
 70 – 74          3.0   ดี
 65 – 69          2.5   ดีพอใช้
 60 – 64          2.0   พอใช้
 55 – 59          1.5   อ่อน
 50 – 54          1.0   อ่อนมาก
  0 – 49            0   ไม่ผ่าน