โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  งานเครื่องมือกล 3  รหัสวิชา  2102-4103 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกล

จัดทำโดย
นายน้อย นนลือชา


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  งานเครื่องมือกล 3  รหัสวิชา  2102-4103 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายน้อย นนลือชา   E-mail : noi_nonl@hotmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่อง เจียระไนวิธีการทำงานของเครื่องรับคมตัดเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ
2.  เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน การใช้เครื่องกลึงกึ่ง อัตโนมัติ เครื่องลับคมตัด
3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน ส่วนประกอบและวิธีการใช้งานของเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ เครื่องลับคมมีด ชนิดของหินลับคมตัด การคำนวณการกัดร่องเฉียง ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
                ปฏิบัติงานกลึงด้วยหน้าจาน ( Face Plate ) งานกลึงด้วยเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ ( Turret Lathe ) งานกัดเฟืองเฉียง งานไสรูปทรง งานไสร่องสไปรย์ งานเจียระไนรูใน งานเจียระไนเรียว งานเจียระไนมุม งานเจียระไนบ่าฉาก งานลับดอกกัด งานวัดและงานตรวจสอบชิ้นงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน
            -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องกลึง
            -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องไส
            -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องกัด
            -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเจียระไน
  0   12
2
  เครื่องกลึงอัตโนมัติ
  0   12
3-4
  เครื่องลับคมตัด
  0   25
5-7
  การปฏิบัติงานด้วยหน้าจาน และเครื่องกลึงอัตโนมัติ
  0   36
8-10
  การกัดเฟือง
  0   36
11-13
  การไสรูปทรงและงานไสร่องสไปรย์
  0   36
14-16
  การเจียระไนรูใน เจียระไนเอียง เจียระไนบ่าฉากและงานเจียระไนมุม
  0   36
17
  การลับดอกสว่าน
  0   12
18
  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การวัดและตรวจสอบชิ้นงาน
  0   6
18
  สอบปลายภาค
  0   6

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

การเรียนวิชางานเครื่องมือกล3 (2102-4103)   มีเวลาเรียน เกณฑ์การผ่านรายวิชาและคะแนน  ดังนี้
เวลาเรียนมีเวลาทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  12  ชั่วโมง  รวม  216  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  200  ชั่วโมงหรือ  ขาดเรียนได้ไม่เกิน  9 ชั่วโมงหรือ  4  สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
 
 การประเมินผลการเรียน
คะแนนระหว่างภาคเรียน
-  คะแนนคุณธรรม จริยธรรม       20  คะแนน
-  สอบระหว่างภาค                      30  คะแนน
-  แบบฝึกหัด                               10  คะแนน
-  คะแนนจากงานมอบหมาย       10  คะแนน
คะแนนปลายภาค
 -  สอบปลายภาคเรียน               30  คะแนน
            รวม                              100  คะแนน

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
ระดับคะแนน   เกรด   ความหมาย
  80 – 100      4.0   ดีเยี่ยม
  75 - 79         3.5   ดีมาก
   70 – 74       3.0   ดี
   65 – 69       2.5   ดีพอใช้
   60 – 64       2.0   พอใช้
   55 – 59       1.5   อ่อน
   50 – 54       1.0    อ่อนมาก
       0 – 49         0    ไม่ผ่าน