โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  2102-2102 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกล

จัดทำโดย
นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  รหัสวิชา  2102-2102 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ   E-mail : siriwat_atsn@hotmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานเขียนแบบเครื่องกล
เพื่อให้สามารถเขียนภาพแยกชิ้นส่วน และภาพประกอบชิ้นส่วนเครื่องกล การกำหนดขนาดสัญลักษณ์ และจัดทำตารางรายการวัสดุ
เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลของ งานเขียนแบบปากกาจับชิ้นงาน(Hand Clamp Vise) งานเขียนแบบ รอกมือ (Hand Pully) งานเขียนแบบ ป้อมมีดกลึง และงานเขียนแบบ ยันศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Base,Jaw,Movable Jaw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
2
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Clamp Body,Slide Plate
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
3
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Jaw Plate,Vise Screw,Clamp Screw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
4
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Handle Clamp Screw,Handle Vise Screw,Cover Plate,Lock Screw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
5
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Lock Screw Clamp,Lock Handle Screw,Lock Handle Clamp
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
6
  การใช้โปรแกรมประกอบภาพปากกาจับชิ้นงาน
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การประกอบภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
7
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Hand Pulley (รอกมือ) Side Plate,Middle Plate,Cover Plate,Hook
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
8
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Hand Pulley (รอกมือ) Collar,Clamp Plate,Link,Dowel Pin
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
9
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Hand Pulley (รอกมือ) Long Pin Bushing,Short Link Bushing,Clamp Bushing,Round Pully
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
10
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Hand Pulley (รอกมือ) Washer,Split Pins,Castle Nut,Split Pins Lock Nut,Snap Head Rivets
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
11
  การใช้โปรแกรมประกอบภาพ Hand Pulley (รอกมือ)
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การประกอบภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
12
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Tool Clamping Lathe (ป้อมมีดกลึง) Body,Stud,Ring
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
13
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Tool Clamping Lathe (ป้อมมีดกลึง) Hand Lock 1,Hand Lock 2,Clamping Tool
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
14
  การใช้โปรแกรมประกอบภาพ Tool Clamping Lathe (ป้อมมีดกลึง)
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การประกอบภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
15
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน ยันศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง Head Wheel,Body Clamp,Spindle Clamp
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
16
  การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน ยันศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง Spindle,Tapered Bore,Body
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การเขียนภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
17
  การใช้โปรแกรมประกอบภาพ ยันศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เลือก Program Solid Works
            -  การประกอบภาพภาพสามมิติ
            -  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
            -  ตรวจสอบผลงาน
            -  บันทึกเอกสาร
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาด
  0   4
18
  สอบปลายภาค
            -  ข้อสอบปลายภาค
  0   4

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

เวลาเรียน
 เรียนทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม   72  ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย  60   ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

5.2  การประเมินผลการเรียน
ด้านพุทธิพิสัย         ร้อยละ
1. สอบปลายภาค       30  %
             2. คะแนนเก็บระหว่างภาค      10  %        
ด้านทักษะพิสัย         ร้อยละ    
1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์      5  %
2.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน      15  %
3. การแก้ปัญหา   ความเร็วในการทำงาน    การทำงานร่วมกับผู้อื่น  5  %
4. การรักษาความสะอาด    ความปลอดภัย  การรักษาเครื่องมือ  5  %
5. คุณภาพของงาน       10  %
ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)      ร้อยละ    
1. ความมีวินัย    ความรับผิดชอบ      5%
2.  ทักษะสังคม  สนใจใฝ่รู้  ความขยัน     5%
3.  ความซื่อสัตย์   ความเชื่อมั่นในตนเอง     5%
4. การละเว้นสิ่งเสพติด   ความกตัญญู   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  5%

รวมคะแนน   100  คะแนน

6. เกณฑ์การผ่านรายวิชา
         ระดับคะแนน    เกรด   ความหมาย
      80-100     4.0     ดีเยี่ยม
      75-79     3.5     ดีมาก
      70-74     3.0     ดี
      65-69     2.5     ดีพอใช้
      60-65     2.0     พอใช้
      55-59     1.5     อ่อน
      50-54     1.0     อ่อนมาก
      0-49                      0     ไม่ผ่าน