โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  พื้นฐานการออกแบบ  รหัสวิชา  2107-1001 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

จัดทำโดย
นายดอน วิภา


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  พื้นฐานการออกแบบ  รหัสวิชา  2107-1001 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางศิลป์ สัดส่วนของมนุษย์
2. สามารถนำหลัการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะ สัดส่วนของมนุษย์ไปใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในได้
3. มีกิจนิสัย ในการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ ประณีต ละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะ และ สัดส่วนของมนุษย์
2.ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในตามหลักการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะและ สัดส่วนของมนุษย์

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติ หลักการพื้นฐานการออกแบบเกี่ยกับองค์ประกอบทางศิลปะ จุด เส้น ระนาบ ปริมาตร รูปทรง ที่ว่าง พื้นผิว สี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบ สัดส่วนมนุษย์

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ
            -  ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ
            -  ความสำคัญของการออกแบบ
            -  ความหมายของการออกแบบ
            -  ประเภทของการออกแบบ
  4   0
2
  องค์ประกอบการออกแบบ
            -  จุด
            -   เส้น
            -  รูปร่าง- รูปทรง
            -  ขนาด – สัดส่วน
            -  แสง-เงา
            -  สี
            -  พื้นผิว
  4   0
3
  หลักการออกแบบ
            -  ดุลยภาพ หรือความสมดุล
            -  เอกภาพ
            -  จังหวะ
            -  ความกลมกลืน
            -  ความขัดแย้ง
            -  จุดเด่น
  4   0
4-6
  งานสร้างรูปทรงวงกลม
            -  เตรียมคอมพิวเตอร์
            -  เปิดคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม
            -  สเกต์รูปวงกลม
            -  ขึ้นรูปทรงวงกลม
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   8
7-9
  งานสร้างรูปทรงสามเหลี่ยม
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สเกตช์รูปทรงสามเหลี่ยม
            -  ขึ้นรูปทรงสามเหลี่ยม
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   8
10-12
  งานสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สเกตช์รูปสี่เหลี่ยม
            -  ขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   8
13-15
  งานสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สเกตช์รูปหลายเหลี่ยม
            -  ขึ้นรูปทรงหลายเหลี่ยม
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   8
16-17
  งานสร้างรูปทรงกรวย
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สเกตช์รูปกรวย
            -  ขึ้นรูปทรงกรวย
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   4

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

            เวลาเรียน มีเวลาทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมงหรือ 14 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงหรือ สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน การประเมินผลการเรียน คะแนนระหว่างภาคเรียน

 

            - คะแนนคุณธรรม จริยธรรม                                 20 คะแนน
            - คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน                               20 คะแนน 
            - คะแนนใบงาน                                             40 คะแนน
            - สอบปลายภาคเรียน                                       30 คะแนน 
                                    รวม 100 คะแนน