โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  เขียนแบบเครื่องมือกล 2 (Machine Tools Drawing 2)  รหัสวิชา  2102-2101 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องมือกล

จัดทำโดย
นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  เขียนแบบเครื่องมือกล 2 (Machine Tools Drawing 2)  รหัสวิชา  2102-2101 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายศิริวัฒน์ ไชยโชติ   E-mail : siriwat_atsn@hotmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบ เขียนแบบ และแบบสั่งงาน

2. มีทักษะการเขียนแบบภาพประกอบ และภาพแยกชิ้น

3. มีกิจนิสัยในการทำงานอย่างมีระเบียบแบบแผน มีความประณีตรอบคอบ

 

สมรรถนะรายวิชา

1. อ่านแบบ เขียนแบบ และแบบสั่งงานได้

2. เขียนแบบภาพประกอบ และภาพแยกชิ้นได้

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา (เดิม)

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการอ่านแบบ เขียนแบบเครื่องมือกล อ่านแบบ สเก็ตซ์ภาพชิ้นส่วนเครื่อง

มือกล เขียนแบบภาพแยกชิ้น ภาพประกอบ (Assembly) ภาพถอดประกอบ (Explode) เขียนตารางรายการ

ชิ้นส่วน (List of Part) สัญลักษณ์งานเชื่อม สัญลักษณ์ GD&T

 

คำอธิบายรายวิชา (ปรับปรุง)

    ปฏิบัติการอ่านแบบ เขียนแบบ ปากกาจับชิ้นงาน(Hand Clamp Vise)  สเก็ตซ์ภาพชิ้นส่วน ปากกาจับ

ชิ้นงาน(Hand Clamp Vise)  เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วน ของปากกาจับชิ้นงาน(Hand Clamp Vise)

เขียนแบบ ภาพประกอบ (Assembly) ปากกาจับชิ้นงาน(Hand Clamp Vise)   เขียนแบบ ภาพถอด

ประกอบ (Explode)  ปากกาจับชิ้นงาน(Hand Clamp Vise)  เขียนตารางรายการชิ้นส่วน  ปากกาจับชิ้นงาน

(Hand Clamp Vise) (List of Part) เขียนสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ

 

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนแบบ
            -  การเขียนแบบภาพ3มิติ (3-D)ด้วยโปรแกรมSolidworks
            -  การเขียนแบบภาพฉาย (2-D)
            -  การเขียนภาพตัด
            -  สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ
            -  การกำหนดขนาดลงในแบบงาน
            -   ตารางรายการ
  0   4
2
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 1 Base
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพสามมิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกขัอมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
3
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 2 Jaw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
4
  งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 3 Movable Jaw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
5
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Viseชิ้นส่วนที่ 4 Clamp Body
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
6
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 5 Slide Plate
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
7
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 6 Jaw Plate
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
8
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 7 Vise Screw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
9
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 8 Clamp Screw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
10
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 9 Hand Clamp Screw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
11
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 10 Hand Vise Screw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
12
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 11 Cover Plate
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
13
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 12 Lock Screw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
14
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 13 Lock Screw Clamp
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
15
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 14 Lock Handle Screw
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
16
   งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 15 Lock Handle Clamp
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
            -  เขียนตารางรายการ
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
17
   งานเขียนแบบ ภาพประกอบ Hand Clamp Vise
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบภาพสามมิติ ภาพประกอบ ของปากกาจับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบสั่งงาน ภาพประกอบ ของปากกาจับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนแบบ เขียนแบบ ภาพถอดประกอบของปากกาจับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Solidworks
            -  เขียนตารางรายการชิ้นส่วน ของปากกาจับชิ้นงาน
            -  บันทึกข้อมูล
            -  ปิดโปรแกรม Solidworks
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
  0   4
18
  สอบปลายภาค
  0   4

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

เวลาเรียน

 เรียนทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม   72  ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย  60   ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

 

  การประเมินผลการเรียน

คุณธรรม จริยธรรม                                                           20  คะแนน

สเก็ตซ์ภาพชิ้นส่วน ปากกาจับชิ้นงาน                                      10 คะแนน

เขียนแบบภาพแยกชิ้นส่วน ของปากกาจับชิ้นงาน                         10 คะแนน

เขียนแบบ ภาพประกอบ (Assembly) ปากกาจับชิ้นงาน                10 คะแนน

เขียนแบบ ภาพถอดประกอบ (Explode)  ปากกาจับชิ้นงาน            10 คะแนน

เขียนสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ                                           10 คะแนน

เขียนตารางรายการชิ้นส่วน  ปากกาจับชิ้นงาน                             10 คะแนน

สอบปลายภาค                                                                20 คะแนน

รวม                                                                           100 คะแนน

เกณฑ์การผ่านรายวิชา

         ระดับคะแนน    เกรด   ความหมาย

      80-100     4.0     ดีเยี่ยม

      75-79     3.5     ดีมาก

      70-74     3.0     ดี

      65-69     2.5     ดีพอใช้

      60-65     2.0     พอใช้

      55-59     1.5     อ่อน

      50-54     1.0     อ่อนมาก

      0-49         0     ไม่ผ่าน