โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  อ่านแบบออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  รหัสวิชา  2107-2006 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

จัดทำโดย
นายจำนงค์ ตาระบัตร


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  อ่านแบบออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  รหัสวิชา  2107-2006 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายจำนงค์ ตาระบัตร    E-mail : chamnongatsn@gmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบการใช้ สัญลักษณ์ในแบบงานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

2. เข้าใจหลักการอ่านแบบภาพฉายแบบภาพด้าน รูปตัด รูปขยาย รูปไอไซเมตริค

3. เข้าใจหลักการอ่านแบบเครื่องเรือนและแบบตกแต่งภายใน แบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์ และระบบไฟฟ้า

4. สามารถอ่านแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์ และระบบไฟฟ้า

5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นระเบียบ 

สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

2. แยกรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานเครื่องและตกแต่งภายใน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบภาพฉาย แบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย รูปไอโซเมตริก รูปออบลิค รายการประกอบแบบเครื่องเรือนและแบบตกแต่งภายในงานท่อ-สุขภัณฑ์และระบบไฟฟ้า

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  หลักในการออกแบบ
  2   0
2
  มาตรฐานในการเขียนแบบ
            -  กระดาษเขียนแบบ
            -  เส้น
            -  การเขียนตัวอักษร
            -  มาตราส่วน
  2   0
3-4
  การอ่านแบบภาพฉาย ภาพด้าน และรูปตัด
            -  ลักษณะการฉายภาพ
            -  ความหมายของภาพฉาย
            -  ตำแหน่งการมองภาพฉาย
            -  การฉายภาพมุมที่ 1
            -  การฉายภาพมุมที่ 3
  2   0
9-10
  การอ่านแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
            -  ความหมายของแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
            -  สัญลักษณ์แบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
            -  วิธีการอ่านแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
            -  รายการแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
  2   0
11-12
  การอ่านแบบระบบไฟฟ้า
            -  ความหมายของแบบระบบไฟฟ้า
            -  สัญลักษณ์แบบระบบไฟฟ้า
            -  วิธีการอ่านแบบระบบไฟฟ้า
            -  รายการแบบระบบไฟฟ้า
  2   0
13-14
  การอ่านแบบรูปไอโซเมตริก
            -  ความหมายแบบรูปไอโซเมตริค
            -  วิธีการอ่านแบบไอโซเมตริค
  2   0
15-16
  การอ่านแบบรูปออบลิค
            -  ความหมายภาพออบลิค
  2   0
17
  การดูรายการประกอบแบบ
  2   0

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล