โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  รหัสวิชา  2100-1005 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์

จัดทำโดย
นายจำนงค์ ตาระบัตร


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  รหัสวิชา  2100-1005 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายจำนงค์ ตาระบัตร    E-mail : chamnongatsn@gmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า

2. เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย

3. เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น

4. เพื่อให้มีความสามารถเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น                      

5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปราณีตตรอบคอบ   และ     ตระหนักถึงความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อม  เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน (Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบการเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ การเขียนแบบแผ่นคลี่แผ่นงาน การทำตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูปด้วยการพับ ตัด เคาะขึ้นขอบ การม้วน และประกอบชิ้นงาน โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบ
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแนวของการเชื่อม
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานแนวระนาบ
            -  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
            -  เชื่อมเดินแนว
            -  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
            -  ตรวจสอบรอยเชื่อม
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
2
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าขนานนอน
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแนวของการเชื่อม
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานในแนวนอน
            -  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
            -  เชื่อมเดินแนว
            -  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
            -  ตรวจสอบรอยเชื่อม
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
3
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าตั้ง
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแนวของการเชื่อม
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานในแนวตั้ง
            -  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
            -  เชื่อมเดินแนวจากล่างขึ้นบน
            -  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
            -  ตรวจสอบรอยเชื่อม
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
4
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าเหนือศรีษะ
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแนวของการเชื่อม
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานในแนวคว่ำเหนือศรีษะ
            -  เชื่อมเดินแนว
            -  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
            -  ตรวจสอบรอยเชื่อม
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
5-6
  งานตัดโลหะด้วยแก๊ส
            -   เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การจุดเปลวไฟ
            -  การปรับเปลวออกซิไดซิง
            -  การตัดชิ้นงาน
            -  การดับเปลวแก๊ส
            -  ทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  ตรวจสอบชิ้นงาน
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  2   6
7
  งานตัดโลหะแผ่นบางด้วยแก๊ส
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  การร่างแนวตัด
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานแนวระนาบ
            -  การตัดชิ้นงาน
            -  ทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  การตรวจสอบรอยตัด
            -  การปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
8
  งานเชื่อมไฟฟ้าต่อชนท่าราบ
            -  การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  การทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  การบากหน้างานและการเชื่อมยึดชิ้นงาน
            -  การเปิดเครื่องเชื่อมและปรับกระแสไฟ
            -  การเชื่อมชิ้นงาน
            -  การทำความสะอาดแนวเชื่อม
            -  การตรวจสอบแนวเชื่อม
            -  การปิดตู้เชื่อม
            -  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
9-10
  งานเชื่อมไฟฟ้าต่อตัวทีท่าราบ
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  การทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  การเชื่อมยึดชิ้นงาน
            -  การเปิดเครื่องเชื่อมและปรับกระแสไฟ
            -  การเชื่อมชิ้นงาน
            -  การทำความสะอาดแนวเชื่อม
            -  การตรวจสอบแนวเชื่อม
            -  การปิดเครื่องเชื่อม
            -  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  2   6
11-12
  งานบัดกรีแข็ง
            -  การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  การทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  การเปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  การจุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  การบัดกรีชิ้นงาน
            -  การทำความสะอาดรอยบัดกรี
            -  การตรวจสอบรอยบัดกรี
            -  การปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  2   6
13-14
  งานเขียนแบบแผ่นคลี่
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  กำหนดจุดเริ่มต้นเขียนแบบแผ่นคลี่
            -  ลากเส้นอ้างอิงกำหนดขนาด
            -  ทำการคลี่แบบ
            -  ตรวจสอบความถูกต้อง
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  2   6
15-17
  งานโลหะแผ่นและประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน
            -  เตรียมวัสดุ อปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแบบงานตามแบบที่มอบหมาย
            -  ตรวจสอบความถูกต้อง
            -  ตัดแต่งประกอบขึ้นรูป
            -  เคาะตบแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  3   9

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

ด้านพุทธิพิสัย                                                                                                           ร้อยละ 
1. สอบปลายภาค                                                                                                      30  %
2. คะแนนเก็บระหว่างภาค                                                                                         10  %
ด้านทักษะพิสัย                                                                                                          ร้อยละ    
1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์                                                                                   5  %
2.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน                                                                                  15  %
3. การแก้ปัญหา   ความเร็วในการทำงาน    การทำงานร่วมกับผู้อื่น                            5  %
4. การรักษาความสะอาด    ความปลอดภัย  การรักษาเครื่องมือ                                  5  %
5. คุณภาพของงาน                                                                                                    10  %
ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)                                                                              ร้อยละ    
1. ความมีวินัย    ความรับผิดชอบ                                                                                 5%
2.  ทักษะสังคม  สนใจใฝ่รู้  ความขยัน                                                                          5%
3.  ความซื่อสัตย์   ความเชื่อมั่นในตนเอง                                                                     5%
4. การละเว้นสิ่งเสพติด   ความกตัญญู   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                   5%

                                                                                                           รวมคะแนน   100  คะแนน