โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายใน 2  รหัสวิชา  2107-2110 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

จัดทำโดย
นายดอน วิภา


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายใน 2  รหัสวิชา  2107-2110 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจในหลักการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย มีความคิด สร้างสรรค์เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายใน

2. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในอาคารอาศัย แบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดเลเยอร์ การจัดขนาดไฟล์ ประกอบด้วยแผนผัง รูปด้าน รูปตัดแบบเครื่องเรือน แบบขยายรายละเอียด และรายการประกอบแบบต่าง ๆ การพิมพ์แบบมาตราส่วน

           ปรับปรุง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในอาคารอาศัย ด้วยคอมพิวเตอร์  งานเขียนแบบรูปแปลนพื้น งานเขียนรูปตัด งานเขียนรูปด้าน งานเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง งานเขียนแบบรูปขยาย งานเขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ และ งานพิมพ์แบบแปลน

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1-3
  การเขียนแบบรูปแปลนพื้น
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  ตั้งค่าหน่วย
            -  เขียนเสา
            -  เขียนผนัง
            -  เขียนประตู
            -  เขียนหน้าต่าง
            -  บันทึกแบบแปลนพื้น
            -  พิมพ์แปลนพื้น
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
4-6
  การเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  ตั้งค่าหน่วย
            -  เขียนเส้นแนวดิ่งโครงสร้างใต้ดิน
            -  เขียนเส้นแนวนอนโครงสร้างใต้ดิน
            -  เขียนคาน
            -  เขียนฐานราก
            -  เขียนรายละเอียดโครงสร้างใต้ดิน
            -  เขียนเส้นแนวดิ่งโครงสร้างหลังคา
            -  เขียนเส้นแนวนอนโครงสร้างหลังคา
            -  เขียนเส้นแนวหลังคา
            -  เขียนรายละเอียดโครงสร้างหลังคา
            -  บันทึกแบบแปลนโครงสร้าง
            -  พิมพ์แปลนโครงสร้าง
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
7-9
  การเขียนรูปด้าน
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  ตั้งค่าหน่วย
            -  เขียนระดับพื้นดิน
            -  เขียนเส้นแนวดิ่ง
            -  เขียนเส้นแนวนอน
            -  บันทึกแบบแปลน
            -  พิมพ์แปลนรูปด้าน
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
10-11
  การเขียนรูปตัด
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  ตั้งค่าหน่วย
            -  เขียนเส้นคร่อมศูนย์กลางเสา
            -  เขียนเส้นร่างแนวนอน
            -  เขียนเส้นบอกมิติ
            -  บันทึกแบบแปลน
            -  พิมพ์แปลนรูปตัด
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
12-14
  การเขียนแบบรูปขยาย
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  เขียนแบบรูปขยายประตู
            -  เขียนแบบรูปขยายหน้าต่าง
            -  บันทึกแบบแปลน
            -  พิมพ์แบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
15-17
  การเขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  เขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
            -  บันทึกแบบแปลน
            -  พิมพ์สารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

1. เวลาเรียน

          เวลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

2. วิธีการวัดผล
        - สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ตรวจการทำใบงานนักเรียนรายบุคคล
        - การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เครื่องมือวัดผล
        - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ใบงาน
        - แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เกณฑ์การประเมิน
         1. คะแบบเก็บระหว่างภาคเรียน                        50      คะแนน

         2. คะแนนสอบปลายภาค                     30      คะแนน

         3. คะแนนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์          20      คะแนน

 

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา

 

           ระดับคะแนน                                  เกรด                               ความหมาย
           80-100                                             4.0                           ดีเยี่ยม 
           75-79                                               3.5                           ดีมาก 
           70-74                                               3.0                           ดี 
           65-69                                               2.5                           ดีพอใช้ 
           60-65                                               2.0                           พอใช้ 
           55-59                                               1.5                           อ่อน 
           50-54                                               1.0                           อ่อนมาก 
           0-49                                                    0                          ไม่ผ่าน