โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  รหัสวิชา  2001-2001 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์

จัดทำโดย
นายดอน วิภา


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  รหัสวิชา  2001-2001 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

2. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต

5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ และการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ และงานอาชีพ

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  งานสร้างเอกสารด้วย Microsoft Word 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  การตั้งค่าหน้ากระดาษ
            -  การตั้งค่าฟอรต์เริ่มต้นให้เหมาะสมกับการทำงาน
            -  การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร
            -  การบันทึกเอกสาร
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
2
  งานสร้างตารางด้วย Microsoft Word 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  สร้างตาราง
            -  ป้อนข้อมูล
            -  แทรกแถว
            -  แทรกคอลัมน์
            -  แทรกเซลล์
            -  การปรับเส้นขอบและแรเงา
            -  บันทึกงานเอกสาร
            -  การพิมพ์
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
3
  งานสร้างแผนภูมิด้วย Microsoft Word 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  แทรกแผนภูมิ
            -  การเพิ่มป้ายข้อมูล
            -  การแก้ไขข้อมูล
            -  การพิมพ์
            -  การบันทึก
            -  การออกจากโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
4
  งานแทรกรูปภาพด้วย Microsoft Word 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  การแทรกรูปภาพจากไพล์รูปต่าง ๆ
            -  การจัดวางข้อความร่วมกับรูปภาพ
            -  การปรับขนาด ย้าย และหมุนรูปภาพ
            -  การบันทึกงานเอกสาร
            -  การพิมพ์
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
5
  งานสร้างตารางด้วย Microsoft Excel 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Excel 2010
            -  เลือกเซลล์
            -  ป้อนข้อมูล
            -  ย้ายข้อมูล
            -  แทรกข้อมูล
            -  ลบข้อมูล
            -  ปรับความกว้างคอลัมน์
            -  ปรับความสูงของแถว
            -  การปรับเส้นขอบและแรเงา
            -  บันทึกข้อมูล
            -  การพิมพ์
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Excel 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
6-7
  งานสร้างตารางบันทึกค่าใช้จ่ายด้วย Microsoft Excel 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Excel 2010
            -  สร้างตารางข้อมูลรายรับ
            -  สร้างตารางข้อมูลรายจ่าย
            -  ปรับแต่งตาราง
            -  ป้อนข้อมูลรายรับ
            -  ป้อนข้อมูลรายจ่าย
            -  ป้อนสูตรคำนวณ
            -  การพิมพ์
            -  บันทึกข้อมูล
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Excel 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
8-9
  งานสร้างแผนภูมิด้วย Microsoft Excel 2010
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สร้างแผนภูมิ
            -  ป้อนข้อมูล
            -  บันทึกข้อมูล
            -  การพิมพ์
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
10-11
  งานสร้างงานนำเสนอ
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
            -  เลือกรูปแบบสไลด์
            -  เพิ่มข้อความในงานนำเสนอ
            -  การเพิ่มสไลด์
            -  การลบสไลด์
            -  กำหนดรูปแบบการนำเสนอ
            -  บันทึกงานนำเสนอ
            -  การพิมพ์งานนำเสนอ
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
12-13
  งานสร้างกราฟและแผนภูมิด้วย Microsoft PowerPoint 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
            -  เลือกรูปแบบสไลด์
            -  สร้างแผนภูมิ
            -  ป้อนข้อมูล
            -  กำหนดรูปแบบการนำเสนอ
            -  บันทึกงานนำเสนอ
            -  การพิมพ์งานนำเสนอ
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
14-15
  งานสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วย google Chrome
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม google chrome
            -  เข้าเว็บไซต์
            -  สืบค้นข้อมูล
            -  คัดลอกข้อความ
            -  คัดลอกภาพ
            -  ปิดโปรแกรม google chrome
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
16-17
  งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย gmail.com
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม google chrome
            -  สมัครอีเมลล์
            -  ล็อกอินจดหมาย
            -  เขียนจดหมาย
            -  อ่านจดหมาย
            -  ลบจดหมาย
            -  ล็อกเอาท์จดหมาย
            -  ปิดโปรแกรม google chrome
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

เวลาเรียน มีเวลาทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 42 ชั่วโมงหรือ 14 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงหรือ 4 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน การประเมินผลการเรียน คะแนนระหว่างภาคเรียน

- คะแนนคุณธรรม จริยธรรม 20 คะแนน
- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 20 คะแนน 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนใบงาน 20 คะแนน คะแนนปลายภาค 
- สอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน 
รวม 100 คะแนน 


เกณฑ์การผ่านรายวิชา ระดับคะแนน เกรด ความหมาย 
80 - 100            4.0   ดีเยี่ยม 
75 - 79              3.5   ดีมาก 
70 - 74              3.0   ดี 
65 - 69              2.5   ดีพอใช้ 
60 - 64              2.0   พอใช้ 
55 - 59              1.5   อ่อน 
50 - 54              1.0   อ่อนมาก 
0 - 49                   0   ไม่ผ่าน