โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  2000-1101 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์

จัดทำโดย
นางสาวพรทิพย์ วิภา


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  ภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  2000-1101 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นางสาวพรทิพย์ วิภา   E-mail : phontip@atsn.ac.th

จุดประสงค์รายวิชา

             1. เพื่อให?มีความรู?ความเข?าใจในการใช?ภาษาไทย
             2. เพื่อให?สามารถเลือกใช?ภาษาไทยได?ถูกต?องตามหลักการใช?ภาษาเหมาะสมกับบุคคล กาลเทศะ โอกาส และสถานการณ?
             3. เพื่อให?สามารถนําความรู?และทักษะการฟ?ง การดู การพูด การอ?าน และการเขียนไปใช?สื่อสารใน ชีวิตประจําวันถูกต?องตามหลักการ
             4. เพื่อให?เห็นคุณค?าและความสําคัญของการใช?ภาษาไทย

สมรรถนะรายวิชา

              1. แสดงความรู?เกี่ยวกับหลักการใช?ภาษาไทยในการฟ?ง การดู การพูด การอ?าน และการเขียน 
              2. วิเคราะห?ประเมินค?าสารจากการฟ?ง การดู การอ?านตามหลักการ 
              3. พูดติดต?อกิจธุระ พูดในโอกาสต?าง ๆ ตามหลักการและมารยาทของสังคม 
              4. เขียนข?อความติดต?อกิจธุระ เขียนรายงานเชิงวิชาการ และเขียนโครงการ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การรับสารและการส?งสารด?วยภาษาไทย การใช?ถ?อยคํา สํานวน ระดับภาษา การฟ?ง การดูและการอ?านข?าว บทความ สารคดี โฆษณา บันเทิงคดี วรรณกรรมหรือภูมิป?ญญาท?องถิ่นด?านภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ?และสื่ออิเล็กทรอนิกส? การพูดในโอกาสต?าง ๆ ตามมารยาทของสังคม การกล?าวทักทาย แนะนําตนเองและผู?อื่น ตอบรับและปฏิเสธ แสดงความยินดี แสดงความเสียใจ การพูดติดต?อกิจธุระพูดสรุปความ พูดแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายติดต?อกิจธุระ เขียนสะกดคํา สรุปความอธิบายบรรยาย การกรอกแบบฟอร?ม เขียนประวัติย?อ เขียนรายงานเชิงวิชาการและเขียนโครงการ

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  การใช้ถ้อยคำภาษาไทย
            -  ความสำคัญของภาษาไทย
            -  ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
            -  ความหมายของคำ
            -  หลักการใช้คำ
  0   2
2
  การใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต
            -  ความหมายของสำนวน คำพังเพย และภาษิต
            -  แหล่งกำเนิดของสำนวนไทย
            -  ประเภทของสำนวน คำพังเพย และภาษิต
            -  การใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต
            -  คุณค่าของสำนวน คำพังเพย และภาษิต
            -  สำนวน คำพังเพย และภาษิตที่ควรรู้
            -  สำนวน คำพังเพย และภาษิตในวรรณกรรม
  0   2
3
  สำนวนโวหาร
            -  ความหมายของสำนวนโวหาร
            -  ประเภทของสำนวนโวหาร
            -  หลักการเขียนโวหารในปัจจุบัน
  0   2
4
  ระดับภาษา
            -  ความรู้เกี่ยวกับภาษา
            -  ระดับภาษา
            -  ลักษณะของภาษาระดับต่าง ๆ
            -  ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษา
  0   2
6
  การฟังและการดูโฆษณา
            -  เตรียมมือและอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Windows Media Player
            -  เปิดวิดีโอโฆษณา
            -  วิเคราะห์โฆษณา
            -  สรุปใจความ
            -  ประเมินผลโฆษณา
            -  ปิดโปรแกรม Windows Media Player
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   2
8
  การพูดในชีวิตประจำวัน
            -  เตรียมความรู้และคำพูด
            -  กล่าวทักทาย
            -  แนะนำตนเอง
            -  สนทนา
            -  กล่าวลา
            -  ประเมินผลการพูด
  0   2
10
  การกรอกแบบฟอร์ม
            -  ความหมายของแบบฟอร์ม
            -  ลักษณะทั่วไปของแบบฟอร์ม
            -  ส่วนประกอบของแบบฟอร์ม
            -  หลักการกรอกข้อความในแบบฟอร์ม
            -  ประเภทของแบบฟอร์ม
  0   2
11
  การเขียนบันทึกข้อความ
            -  ความหมายของบันทึกข้อความ
            -  ประเภทของบันทึก
            -  ส่วนประกอบของบันทึกข้อความ
            -  รูปแบบบันทึกข้อความ
            -  การจดบันทึกข้อความ
            -  บันทึกรายงาน
  0   2
12
  การเขียนจดหมาย
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  เขียน ที่อยู่ของผู้เขียน
            -  เขียนวัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย
            -  เขียนคำขึ้นต้น
            -  เขียนเนื้อความ
            -  เขียนคำลงท้าย
            -  เขียนชื่อผู้เขียน
            -  เขียนจ่าหน้าซองจดหมาย
            -  ผนึกตราไปรษณียากร
  0   2
13
  การเขียนโครงการ
            -  ความหมายของโครงการ
            -  ความสำคัญของโครงการ
            -  ประเภทของโครงการ
            -  ลักษณะสำคัญของโครงการ
            -  องค์ประกอบของโครงการ
            -  หลักการเขียนโครงการ
            -  ลักษณะของโครงการที่ดี
  0   2
14
  การอ่านวิเคราะห์ข่าวและบทความ
            -  หลักการอ่านสาร
            -  การวิเคราะห์สาร
            -  การอ่านข่าว
            -  หลักการวิเคราะห์ข่าว
            -  การอ่านบทความ
            -  หลักการวิเคราะห์บทความ
            -  การอ่านสรุปความ
  0   2
16
  การอ่านวรรณกรรม
            -  คำที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
            -  การอ่านวินิจสาร
            -  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้น
            -  ประวัติและผลงานของผู้แต่ง
            -  เนื้อเรื่องสั้น มอม
            -  ความรู้ประกอบการเรียน
            -  คำอธิบายศัพท์
  0   2
17
  วรรณกรรมคดีส่งเสริมคุณธรรม
            -  ประวัติผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลังหน
            -  ความรู้ประกอบการอ่าน
            -  ประเพณีการเทศน์มหาชาติ
            -  เนื้อเรื่องย่อ มหาเวสสันดรชาดก
            -  เนื้อเรื่องย่อ กัณฑ์กุมาร
            -  เนื้อเรื่อง กัณฑ์กุมาร
            -  ข้อควรพิจารณา
            -  คุณค่าทางวรรณคดี
            -  แนวคิด
            -  คำอธิบายศัพท์
  0   2

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

การประเมินผลการเรียน
             อัตราส่วนคะแนน      60  :  40
คะแนนระหว่างภาคเรียน         60     คะแนน
-  คะแนนคุณธรรม จริยธรรม                                                   20     คะแนน
-  คะแนนจากใบงาน                                                              10     คะแนน
-  สอบเก็บคะแนนย่อย                                                           20     คะแนน
-  แบบประเมินผลการเรียนรู้/รายงาน                                      10     คะแนน
คะแนนปลายภาค                   40    คะแนน
 -  สอบปลายภาคเรียน                                                           40     คะแนน
รวม                                                                                      100     คะแนน