โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  งานไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  รหัสวิชา  2100-1003 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์

จัดทำโดย
นายณรงค์เดช พลขำ


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  งานไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  รหัสวิชา  2100-1003 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายณรงค์เดช พลขำ   E-mail : polkham_atsna@hotmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องงใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสม
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R  L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิทเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ระบบความปลอดภัย
            -  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
            -  ลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูด
            -  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
            -  หลักปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย
            -  การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
  0   4
2
  ตัวต้านทาน
            -  ชนิดของตัวต้านทาน
            -  ตัวต้านทานแบบค่าคงที่
            -  ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
            -  ตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้
            -  ตัวต้านทานชนิดพิเศษ
            -  หน่วยของความต้านทาน
            -  การอ่านค่าความต้านทาน
            -  การต่อวงจรตัวต้านทาน
  0   4
3
  ตัวเก็บประจุ
            -  หลักการเบื้องต้น
            -  ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ
            -  ชนิดของตัวเก็บประจุ
            -  หน่วยความจุ
            -  การอ่านค่าความจุ
            -  การต่อวงจรการใช้งาน
            -  การตรวจสอบตัวเก็บประจุ
  0   4
4
  ตัวเหนี่ยวนำ
            -  หลักการเบื้องต้น
            -  หน่วยของการเหนี่ยวนำ
            -  การอ่านค่าความเหนี่ยวนำ
            -  ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนี่ยวนำ
            -  ชนิดของตัวเหนี่ยวนำ
            -  การต่อวงจรใช้งาน
            -  การตรวจสอบตัวเหนี่ยวนำ
            -  การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
  0   4
5
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
            -  โครงสร้างของอะตอม
            -  การแบ่งสารทางไฟฟ้า
            -  ประจุไฟฟ้า
            -  การเกิดประจุไฟฟ้า
            -  แรงดันไฟฟ้า
            -  หน่วยของแรงดันไฟฟ้า
            -  ชนิดของแรงดันไฟฟ้า
            -  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
            -  การนำแบตเตอรี่ไปใช้งาน
            -  เซลส์แสงอาทิตย์
            -  จุดเด่นของไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์
            -  แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
            -  เจนเนอเรเตอร์
            -  กฎของโอห์ม
            -  กำลังไฟฟ้า
            -  ความสัมพันธ์ของการหาค่าทางไฟฟ้า
            -  กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  0   4
6
  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
            -  องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า
            -  วงจรอนุกรม
            -  วงจรขนาน
            -  วงจรผสม
  0   4
7-8
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
            -  สารกึ่งตัวนำคืออะไร
            -  สารกึ่งตัวนำชนิด P และ ชนิด N
            -  รอยต่อ PN
            -  การไบอัสรอยต่อ PN
            -  ไดโอด
            -  การตรวจสอบไดโอด
            -  การนำไดโอดไปใช้งาน
            -  ไดโอดชนิดต่าง ๆ
            -  ข้อควรระวังในการใช้งานไดโอด
            -  ทรานซิสเตอร์
            -  การทำงานของทราซิสเตอร์
            -  การไบอัสทรานซิสเตอร์
            -  การตรวจสอบทรานซิสเตอร์
            -  การนำทรานซิสเตอร์ไปใช้งาน
            -  ทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ
  0   8
9
  หม้อแปลงไฟฟ้า
            -  หลักการทำงาน
            -  ชนิดของหม้อแปลง
            -  โครงสร้างของหม้อแปลง
            -  การคำนวณค่าในหม้อแปลง
            -  การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง
            -  ข้อควรระวังในการใช้งาน
  0   4
10
  รีเลย์
            -  หลักการเบื้องต้น
            -  หน้าสัมผัสของรีเลย์
            -  ชนิดของรีเลย์
            -  การเลือกซื้อรีเลย์
            -  การตรวจสอบรีเลย์
            -  การประยุกต์ใช้งานรีเลย์กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  0   4
11
  ไมโครโฟนและลำโพง
            -  ไมโครโฟน
  0   4
12
  การควบคุมมอเตอร์
  0   4
13
  เทคนิคการบัดกรี
  0   4
14
  การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  0   4
15
  เครื่องมือวัดและทดลอง
  0   4
16
  วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
  0   4
17
  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
  0   4

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

เรียนทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม   72   ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย  60   ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้
5.2  การประเมินผลการเรียน
ด้านพุทธิพิสัย                                    ร้อยละ   
1. สอบปลายภาค                            30  %
2. คะแนนเก็บระหว่างภาค                        10  %
ด้านทักษะพิสัย                                    ร้อยละ    
1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์                        5  %
2.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน                        10  %
3. การแก้ปัญหา   ความเร็วในการทำงาน    การทำงานร่วมกับผู้อื่น        10  %
4. การรักษาความสะอาด    ความปลอดภัย  การรักษาเครื่องมือ        10  %
5. คุณภาพของงาน                            15  %
ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)                        ร้อยละ    
1. ความมีวินัย    ความรับผิดชอบ                        5%
2.  ทักษะสังคม  สนใจใฝ่รู้  ความขยัน                    5%
3.  ความซื่อสัตย์   ความเชื่อมั่นในตนเอง                    5%
4. การละเว้นสิ่งเสพติด   ความกตัญญู   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        5%

รวมคะแนน   100  คะแนน