โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น  รหัสวิชา  2107-1002 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

จัดทำโดย
นายดอน วิภา


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น  รหัสวิชา  2107-1002 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น 
2. สามารถในการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น 
3. มีทัศนคติต่อการเรียนรู้การออกแบบและการรักษาหลักการของการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น 
2. ออกแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายในเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบ  วิธีการออกแบบเครื่องเรือนอย่างง่ายและตกแต่งภายในเบื้องต้น การเขียนรูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ ขยาย และการลงสีด้วยเทคนิคต่าง ๆ

    ปรับปรุง  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ พื้นฐานการออกแบบ วิธีการออกแบบเครื่องเรือนอย่างง่ายและตกแต่งภายในเบื้องต้น ปฏิบัติงานออกแบบกล่องสี่เหลี่ยม  งานออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย  งานออกแบบโต๊ะอาหารอย่างง่าย งานออกแบบชั้นวางของ งานออกแบบชั้นวางรองเท้า งานออกแบบกระถางไม้ งานออกแบบกล้องกระดาษชำระ และงานออกแบบชั้นวางหนังสือ

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  พื้นฐานและวิธีการออกแบบอย่างง่าย
            -  ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ
            -  ความหมายของการออกแบบ
            -  ความสำคัญของการออกแบบ
            -  ประเภทของการออกแบบ
            -  ติดตั้งโปรแกรม SolidWork 2013
            -  ส่วนประกอบโปรแกรม SolidWork 2013
  4   0
2-3
  งานออกแบบกล่องสี่เหลี่ยม
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
4-5
  งานออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
6-7
  งานออกแบบโต๊ะอาหารอย่างง่าย
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน E
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
8-9
  งานออกแบบชั้นวางของ
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
10-11
  งานออกแบบชั้นวางรองเท้า
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนส่วนประกอบ A
            -  การเขียนส่วนประกอบ B
            -  การเขียนส่วนประกอบ C
            -  การเขียนส่วนประกอบ D
            -  การเขียนส่วนประกอบ E
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
12-13
  งานออกแบบกระถางไม้
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนส่วนประกอบ A
            -  การเขียนส่วนประกอบ B
            -  การเขียนส่วนประกอบ C
            -  การเขียนส่วนประกอบ D
            -  การเขียนส่วนประกอบ E
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
14-15
  งานออกแบบกล้องกระดาษชำระ
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนส่วนประกอบ A
            -  การเขียนส่วนประกอบ B
            -  การเขียนส่วนประกอบ C
            -  การเขียนส่วนประกอบ D
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
16-17
  งานออกแบบชั้นวางหนังสือ
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนส่วนประกอบ A
            -  การเขียนส่วนประกอบ B
            -  การเขียนส่วนประกอบ C
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

1. เวลาเรียน

            เวลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง รวม 90 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 75 ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 15 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

2. วิธีการวัดผล
        - สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ตรวจการทำใบงานนักเรียนรายบุคคล
        - การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เครื่องมือวัดผล
        - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ใบงาน
        - แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เกณฑ์การประเมิน
         1. คะแบบเก็บระหว่างภาคเรียน                        50      คะแนน

         2. คะแนนสอบปลายภาค                     30      คะแนน

         3. คะแนนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์          20      คะแนน

 

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
           ระดับคะแนน                                  เกรด                               ความหมาย
           80-100                                             4.0                           ดีเยี่ยม 
           75-79                                               3.5                           ดีมาก 
           70-74                                               3.0                           ดี 
           65-69                                               2.5                           ดีพอใช้ 
           60-65                                               2.0                           พอใช้ 
           55-59                                               1.5                           อ่อน 
           50-54                                               1.0                           อ่อนมาก 
           0-49                                                    0                          ไม่ผ่าน