โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  เขียนแบบเครื่องเรือน  รหัสวิชา  2106-2405 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

จัดทำโดย
นายณรงค์เดช พลขำ


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  เขียนแบบเครื่องเรือน  รหัสวิชา  2106-2405 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายณรงค์เดช พลขำ   E-mail : polkham_atsna@hotmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1.  เพื่อให้เข้าใจในหลักการวิธีการเขียนแบบ การใช้สัญลักษณ์ ในการเขียนแบบเครื่องเรือน
2.  เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย รูปไอโซเมตริก รูปออบบลิคและ
     กำหนดรายละเอียดของงานเขียนแบบเครื่องเรือน
3.  เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการเขียนแบบเครื่องเรือน  การเขียนแบบสัญลักณ์ที่ใช้   ในการเขียนแบบเครื่องเรือน  การระบุแบบผิวพื้น  การเขียนรูปด้าน  รูปตัด  รูปขยาย  รูปไอโซเมตริก  รูปออบบลิค และการจำแนกรายละเอียดของงานเขียนแบบเครื่องเรือน

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1-2
  หลักการและวิธีการเขียนแบบ เครื่องเรือน
  0   8
3-4
  สัญลักษณ์ การเขียนแบบเครื่องเรือน
  0   8
4-7
  การเขียนรูปแปลนเครื่องเรือน
  0   12
8-9
  การเขียนรูปด้านเครื่องเรือน
  0   8
10-11
  การเขียนรูปตัดเครื่องเรือน
  0   8
12-13
  การเขียนรูปขยายเครื่องเรือน
  0   8
14-15
  การเขียนแบบ รูปไอโซเมตริก เครื่องเรือน
  0   8
16-17
   การเขียนรูปออบบลิคเครื่องเรือน
  0   8

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

เรียนทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม   72   ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย  60   ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้
5.2  การประเมินผลการเรียน
ด้านพุทธิพิสัย                                    ร้อยละ   
1. สอบปลายภาค                            30  %
2. คะแนนเก็บระหว่างภาค                        10  %
ด้านทักษะพิสัย                                    ร้อยละ    
1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์                        5  %
2.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน                        10  %
3. การแก้ปัญหา   ความเร็วในการทำงาน    การทำงานร่วมกับผู้อื่น        10  %
4. การรักษาความสะอาด    ความปลอดภัย  การรักษาเครื่องมือ        10  %
5. คุณภาพของงาน                            15  %
ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)                        ร้อยละ    
1. ความมีวินัย    ความรับผิดชอบ                        5%
2.  ทักษะสังคม  สนใจใฝ่รู้  ความขยัน                    5%
3.  ความซื่อสัตย์   ความเชื่อมั่นในตนเอง                    5%
4. การละเว้นสิ่งเสพติด   ความกตัญญู   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        5%

รวมคะแนน   100  คะแนน