โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ  รหัสวิชา  2000-1235 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์

จัดทำโดย
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ  รหัสวิชา  2000-1235 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี   E-mail : -

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อสถานประกอบการ

2. เพื่อฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ และการเตรียมเข้าสู่ประกอบอาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกปฏิบัติ อ่านเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในสถานประกอบการ การอ่านชื่อสถานประกอบการแผนกต่าง ๆ ป้ายประกาศ เครื่องหมาย เอกสาร แผ่นพับต่าง ๆ สอบถามให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน การต้อนรับผู้มาติดต่อ การรับโทรศัพท์ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มในเอกสาร บันทึกการเรียนรู้ สรุป รวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประเมินความก้าวหน้าของตน

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  My company
            -  Describe a company’s business
            -  Describe the company’s address.
            -  Describe vocabulary short forms
            -  Describe Present Simple tense.
  0   4
2
  Learning the job
            -  Describe the structure of a company
            -  Describe job
            -  Describe vocabulary
            -  Describe grammar there is, there are
  0   4
3
  Work in company
            -  reading about job
            -  Ask about job
            -  Describe sentence with work.
            -  Describe Present simple tense
  0   4
4
  Welcome visitors
            -  Speaking about at reception
            -  Saying what you want
            -  Listening speaking the alphabets
            -  Describe possessive adjective
  0   4
5
  Telephone call
            -  Describe take and leave telephone Message
            -  Speaking telephone conversation
            -  Describe grammar past simple tense
  0   4
6
  Taking note
            -  Describe read message
            -  Conversation about number
            -  Speaking telling time
            -  Describe imperative
  0   4
7
  Sighs & symbol
            -  Read signs & symbols
            -  Read imperative about signs
            -  Describe categories of signs & symbols
            -  Describe vocabulary about signs & symbols
  0   4
8
  Project Work
            -  Writing English self-study schedule
            -  Describe learning log
            -  Describe journal writing
            -  Writing English exercise online
  0   4

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล

เวลาเรียน

            เวลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 45 ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 9 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้ 5.2

การประเมินผลการเรียน

ด้านพุทธิพิสัย                                                                                                             ร้อยละ 
            1. สอบปลายภาค                                                                                            20 % 
            2. คะแนนเก็บระหว่างภาค                                                                                   10 %

ด้านทักษะพิสัย                                                                                                     ร้อยละ 
            1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์                                                                       5 % 
            2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน                                                                         15 % 
            3. การแก้ปัญหา ความเร็วในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น                                   5 % 
            4. การรักษาความสะอาด ความปลอดภัย การรักษาเครื่องมือ                                      5 % 
            5. คุณภาพของงาน                                                                                    20 % 

ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)                                                                           ร้อยละ 
            1. ความมีวินัย ความรับผิดชอบ                                                                        5% 
            2. ทักษะสังคม สนใจใฝ่รู้ ความขยัน                                                              5% 
            3. ความซื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเอง                                                          5% 
            4. การละเว้นสิ่งเสพติด ความกตัญญู ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                    5%

             รวมคะแนน                                           100               คะแนน

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
           ระดับคะแนน                                  เกรด                ความหมาย
           80-100                                             4.0                  ดีเยี่ยม 
           75-79                                               3.5                  ดีมาก 
           70-74                                               3.0                  ดี 
           65-69                                               2.5                  ดีพอใช้ 
           60-65                                               2.0                  พอใช้ 
           55-59                                               1.5                  อ่อน 
           50-54                                               1.0                  อ่อนมาก 
           0-49                                                     0                 ไม่ผ่าน