โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  ไฟฟ้าเบื้องต้น  รหัสวิชา  2100-1304 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

จัดทำโดย
นายณรงค์เดช พลขำ


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  ไฟฟ้าเบื้องต้น  รหัสวิชา  2100-1304 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายณรงค์เดช พลขำ   E-mail : polkham_atsna@hotmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับ วัสดุ อุปกรณ์ ชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า การต่อสาย เดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
2. เพื่อให้สามารถต่อสาย เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร
3. เพื่อให้มีเจตนคติที่ดี มีวินัย ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ชนิด ขนาดและมาตรฐานของสายไฟฟ้า ต่อสาย การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคารด้วยเข็มขัดรัดสาย ลูกถ้วยหรืออุปกรณ์จับยึดสายอื่นๆ ติดตั้งอุปกรณ์ตลอดจนการควบคุมวงจร การตรวจสอบและแก้ไขวงจรเบื้องต้น

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ระบบความปลอดภัย
            -  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
            -  ลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูด
            -  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
            -  หลักปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย
            -  การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
  0   4
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
  0   4
  แหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า
  0   0
  กฎของโอห์ม กำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
  0   0
  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
  0   0

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล