โครงการสอน (Course Syllabus)
วิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รหัสวิชา  2001-0005 หน่วยกิต   กิต
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชายานยนต์

จัดทำโดย
นายณรงค์เดช พลขำ


ภาคเรียนที่        ปีการศึกษา       
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครนพม
สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ


โครงการสอน
วิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  รหัสวิชา  2001-0005 หน่วยกิต   กิต

ครูผู้สอน  นายณรงค์เดช พลขำ   E-mail : polkham_atsna@hotmail.com

จุดประสงค์รายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น กฎหมายพระราชบัญญัติและสารสนเทศทางด้านความปลอดภัย เทคโนโลยี
และวิศวกรรมความปลอดภัยหลักการยศาสตร์เพื่ออาชีวอนามัยและเพิ่มผลผลิต และมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในการทำงาน
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรอบคอบหยั่งรู้อันตรายมีความตระหนักในอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สมรรถนะรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในและภายนอกสำนักงาน การป้องกันและควบคุมมลพิษจากสภาพแวดล้อมในการทำงานทางด้านชีวภาพ กายภาพ และทางเคมี เทคโนโลยีและวิศวกรรมความปลอดภัยเบื้องต้น ความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและการเก็บรักษาวัสดุความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าและในงานก่อสร้างการป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยพนักงาน การป้องกันและเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน การปฐมพยาบาล การวิเคราะห์และปรับปรุงการทำงานตามหลักการยศาสตร์ การจัดอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยเบื้องต้นการตรวจความปลอดภัยการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงานการสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุในการทำงานการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการฝึกหยั่งรู้อันตราย

 

กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1-2
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
            -  ความหมายและขอบเขตของงานอาชีวอนามัย
            -  ความเป็นมาของงานอาชีวอนามัย
            -  ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ
            -  ความจำเป็นในการจัดบริการอาชีวอนามัย
            -  องค์ประกอบของการบริการอาชีวอนามัย
            -  ทีมงานอาชีวอนามัย
  0   6
3-4
  ภาวะมลพิษและชนิดของภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
            -  ความหมายและชนิดของภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
            -  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
            -  ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการทำงาน
            -  อันตรายของสิ่งแวดล้อมการทำงาน
            -  หลักการดำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน
  0   6
5-6
  การควบคุมและป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน
            -  การป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
            -  การป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี
            -  การป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
  0   6
7-8
  โรคจากการประกอบอาชีพ
            -  ความหมายของโรคจาการประกอบอาชีพ
            -  ปัญหาและความสำคัญที่เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ
            -  องค์ประกอบที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
            -  ประเภทของโรคจากการประกอบอาชีพ
            -  หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
  0   6
9-10
  อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
            -  อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
            -  สาเหตุของอุบัติเหตุ
            -  ผลการสูญเสียอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
            -  แนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
  0   6
11-12
  อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
            -  ความหมายและความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
            -  หลักในการเลือก หลักในการใช้และการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
            -  ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
            -  มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  0   6
13-14
  บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความปลอดภัยของคนงาน
            -  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าในเรื่องความปลอดภัย
            -  บทบาทนักสหภาพแรงงานกับการคุ้มครองความปลอดภัยของคนงาน
            -  บทบาทของช่างเทคนิคในการป้องกันปัญหาโรคจากสารพิษในงาน
            -  บทบาทและประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงานของพนักงาน
  0   6
15-17
  การปฐมพยาบาลและการและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย
            -  ความสำคัญของการปฐมพยาบาล
            -  วิธีการป้องกันจากเหตุการณ์ต่างๆ
            -  การป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย
  0   9

หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา B : ผู้เชี่ยวชาญ C : ผู้ชำนาญงาน D : ประสบการณ์ของผู้สอน E : เอกสาร ตำราอื่น ๆ
5. เกณฑ์การประเมินผล