โครงการ  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา  2554  ฝ่าย/งาน   งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สอดคล้องมาตรฐาน BSG
 มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่  มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่  มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่  มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่ 
สอดคล้องมาตรฐาน สมศ
 มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่  มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่ 
สอดคล้องมาตรฐาน สอศ
 มาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่ 4 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 13 มาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 14 มาตรฐานที่ 9 ตัวบ่งชี้ที่ 34
สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่   8,9
สอดคล้องพันธกิจโรงเรียน ข้อที่   8,9
สอดคล้องเป้าหมายฝ่าย ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจฝ่าย ข้อที่  
1. หลักการและเหตุผล
2. วัถตุประสงค์     3. เป้าหมาย
      - เชิงปริมาณ                - เชิงคุณภาพ          4. ตัวชี้วัด      5. ตารางดำเนินการ     6. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ     
7. งบประมาณ     65000  บาท
8. รายละเอียดงบประมาณ

9. ผลคาดว่าที่จะได้รับ
นายดอน วิภา
ผู้รับผิดชอบ