โครงการ  กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา  2554  ฝ่าย/งาน   งานหลักสูตรและการสอน
สอดคล้องมาตรฐาน BSG
 มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่ 
สอดคล้องมาตรฐาน สมศ
 มาตรฐานที่  ตัวบ่งชี้ที่ 
สอดคล้องมาตรฐาน สอศ
 มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 11
สอดคล้องเป้าหมายโรงเรียน ข้อที่   3
สอดคล้องพันธกิจโรงเรียน ข้อที่   3
สอดคล้องเป้าหมายฝ่าย ข้อที่  
สอดคล้องพันธกิจฝ่าย ข้อที่  
1. หลักการและเหตุผล
2. วัถตุประสงค์     3. เป้าหมาย
      - เชิงปริมาณ                - เชิงคุณภาพ          4. ตัวชี้วัด      5. ตารางดำเนินการ     6. สถานที่และระยะเวลาดำเนินการ     
7. งบประมาณ     20000  บาท
8. รายละเอียดงบประมาณ

9. ผลคาดว่าที่จะได้รับ
นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
ผู้รับผิดชอบ