!
Login
กำลังปรับปรุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
อั้ลบั้มภาพอั้ลบั้มภาพ : อบรมสัมมนา ทัศนศึกษา (คร)
รายละเอียด : วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นำคณะครูจำนวน 6 คน และนักเรียนจำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง จังหวัดขอนแก่น
upload โดย : นายดอน วิภา14/7/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รายละเอียด : โครงการเข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฏาคม 2561 ณห้องประชุมโอเซ่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
upload โดย : นายอิทธิพล แก้วชาลุน4/7/2561  อั้ลบั้มภาพ : โครงการการบริการและวิชาชีพ
รายละเอียด : วันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน งานโครงการบริการและวิชาชีพ ได้จัดให้มีโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน ที่ วัดพระสุทธิวงศ์ นิรมัย บ้านนิรมัย ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จัวหวัดสกลนคร โดยมีผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนปวช.1 - ปวช.2 เข้าร่วมโครงการครั้งนี้
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น12/7/2561  อั้ลบั้มภาพ : กิจกรรมพิเศษ
รายละเอียด : ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี ๒๕๖๑ ห้วงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ถึงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
upload โดย : นายณรงค์เดช พลขำ21/5/2561  

ดูทั้งหมด

อัตลักษณ์โรงเรียน

ทำงานเป็น
เอกลักษณ์โรงเรียน
มุ่งมั่น   มีวินัย
รับผิดชอบ   น้อมนอบ
ยึดมั่นสัจธรรม
ข้อมูลที่น่าสนใน