107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2102-4103: 1
 
รายวิชา : งานเครื่องมือกล 3   รหัสวิชา :2102-4103  จำนวน 6  หน่วยกิต
ระดับชั้น :  ปวช. 1  ช่างกลโรงงาน  ช่างกลโรงงาน  
ครูผู้สอน : นายน้อย นนลือชา

คำอธิบายรายวิชา :

                ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน ส่วนประกอบและวิธีการใช้งานของเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ เครื่องลับคมมีด ชนิดของหินลับคมตัด การคำนวณการกัดร่องเฉียง ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล

                ปฏิบัติงานกลึงด้วยหน้าจาน ( Face Plate ) งานกลึงด้วยเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ ( Turret Lathe ) งานกัดเฟืองเฉียง งานไสรูปทรง งานไสร่องสไปรย์ งานเจียระไนรูใน งานเจียระไนเรียว งานเจียระไนมุม งานเจียระไนบ่าฉาก งานลับดอกกัด งานวัดและงานตรวจสอบชิ้นงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล


วัตถุประสงค์ :

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่อง เจียระไนวิธีการทำงานของเครื่องรับคมตัดเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ

2.  เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน การใช้เครื่องกลึงกึ่ง อัตโนมัติ เครื่องลับคมตัด

3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม


มาตราฐานรายวิชา :

1. เข้าใจหลักการใช้อุปกรณ์พิเศษในงานเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน  เครื่องลับคมตัด เครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ

2. สร้างชิ้นส่วนเครื่องกลโดยการใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับงานกลึง งานไส งานกัด งานเจียระไน

3. ลับดอกสว่าน กัดเฟืองเฉียง วัดตรวจสอบชิ้นงานและการบำรุงรักษาเครื่องลับคมตัด 


กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
1
  เรื่อง อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน
12
2
2
  เรื่อง เครื่องกลึงอัตโนมัติ
12
3-4
3
  เรื่อง เครื่องลับคมตัด
25
5-7
4
  เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยหน้าจาน และเครื่องกลึงอัตโนมัติ
36
8-10
5
  เรื่อง การกัดเฟือง
36
11-13
6
  เรื่อง การไสรูปทรงและงานไสร่องสไปรย์
36
14-16
7
  เรื่อง การเจียระไนรูใน เจียระไนเอียง เจียระไนบ่าฉากและงานเจียระไนมุม
36
17
8
  เรื่อง การลับดอกสว่าน
12
18
9
  เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การวัดและตรวจสอบชิ้นงาน
6
18
10
  เรื่อง สอบปลายภาค
6
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter