107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2000-1401: 1
 
รายวิชา : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   รหัสวิชา :2000-1401  จำนวน 2  หน่วยกิต
ระดับชั้น :  ปวช. 1  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างยนต์  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างยนต์  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
ครูผู้สอน : นางสุภัทรา สิงห์ทอง

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ การรักษาดุลยภาพของร่างกาย พืช สัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพ ของระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างอะตอม สมบัติของสารและตารางธาตุ พันธะเคมี แรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน พลังงาน 


วัตถุประสงค์ :


  1. เข้าใจในเร่งปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  2. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดุลยภาพของระบบนิเวศ และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  3. เข้าใจโครงสร้างอะตอม สมบัติของสารและตารางธาตุ พันธะเคมี

  4. เข้าใจแรงและชนิดของแรง ลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุ 

  5. งาน พลังงาน นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตประจำวัน


มาตราฐานรายวิชา :


  1. อธิบายการใช้ประโยชน์ของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

  2. อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

  3. ป้องกันและหลีกเลี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

  4. สังเกตและอภิปรายสมบัติและองค์ประกอบของโครงสร้างอะตอม ธาตุ และตารางธาตุ

  5. สังเกตและอภิปรายชนิดของแรง การเคลื่อนที่ของวัตถุ งาน พลังงาน


กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
1
  เรื่อง ทักษะและความสัมพันธ์ของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
0
2
2
  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของร่างกายพืชและสัตว์
0
3
3
  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
0
4
4
  เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
0
5
5
  เรื่อง ดุลยภาพในระนิเวศ
0
6
6
  เรื่อง ดุลยภาพในระนิเวศ
0
7
7
  เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0
8
8
  เรื่อง โครงสร้างอะตอม
0
9
9
  เรื่อง พันธะเคมี
0
10
10
  เรื่อง สมบัติของสาร
0
11
11
  เรื่อง สารที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน
0
12
12
  เรื่อง แรงและชนิดของแรง
0
13
13
  เรื่อง แรงและชนิดของแรง
0
14
14
  เรื่อง  การเคลื่อนที่ของแรง
0
15
15
  เรื่อง  การเคลื่อนที่ของแรง
0
16
16
  เรื่อง งานและพลังงาน
0
17
17
  เรื่อง งานและพลังงาน
0
18
18
  เรื่อง สอบปลายภาค
0
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter