107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2107-2110: 3
 
รายวิชา : วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายใน 2   รหัสวิชา :2107-2110  จำนวน 2  หน่วยกิต
ระดับชั้น :  ปวช. 3  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
ครูผู้สอน : นายดอน วิภา

คำอธิบายรายวิชา :

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในอาคารอาศัย แบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดเลเยอร์ การจัดขนาดไฟล์ ประกอบด้วยแผนผัง รูปด้าน รูปตัดแบบเครื่องเรือน แบบขยายรายละเอียด และรายการประกอบแบบต่าง ๆ การพิมพ์แบบมาตราส่วน


           ปรับปรุง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในอาคารอาศัย ด้วยคอมพิวเตอร์  งานเขียนแบบรูปแปลนพื้น งานเขียนรูปตัด งานเขียนรูปด้าน งานเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง งานเขียนแบบรูปขยาย งานเขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ และ งานพิมพ์แบบแปลน


วัตถุประสงค์ :

1. เข้าใจในหลักการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย มีความคิด สร้างสรรค์เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม


กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1-3
1
  เรื่อง การเขียนแบบรูปแปลนพื้น
11
4-6
2
  เรื่อง การเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง
11
7-9
3
  เรื่อง การเขียนรูปด้าน
11
10-11
4
  เรื่อง การเขียนรูปตัด
7
12-14
5
  เรื่อง การเขียนแบบรูปขยาย
11
15-17
6
  เรื่อง การเขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
11
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter