107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2101-2102: 3
 
รายวิชา : งานเครื่องยนต์ดีเซล   รหัสวิชา :2101-2102  จำนวน 3  หน่วยกิต
ระดับชั้น :  ปวช. 3  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  
ครูผู้สอน : นายปริญยา สีสม

คำอธิบายรายวิชา :

(เดิม) ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงาน การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล


 (ใหม่)  ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาฝาสูบ   วาล์วไอดีไอเสีย  ปรับตั้งวาล์ว  สายพานไทมิ่ง  โซ่ไทมิ่ง
 เฟืองไทมิ่ง   ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มเรียง  ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มกลม  ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มคอมมอลเรล
 หัวฉีด  กรองน้ำมันหล่อลื่น  ปั้มน้ำมันหล่อลื่น  หม้อน้ำ  ปั้มน้ำ  ท่อไอดี ท่อไอเสีย  แรงอัดของเครื่องยนต์   การสตาร์ทเครื่องยนต์และการปรับแต่งเครื่องยนต์


วัตถุประสงค์ :

1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน  หน้าที่ระบบต่างๆ ของเครื่องยนต์ดีเซล


2. เพื่อให้สามารถถอดประกอบ  ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบต่างๆ  ของเครื่องยนต์ดีเซลและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล


3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  สะอาด  ประณีต  ปลอดภัย  และรักษาสภาพแวดล้อม


มาตราฐานรายวิชา :


1. เข้าใจหลักการตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์ดีเซล
2. บำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล
3. ตรวจสภาพชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ เครื่องยนต์ดีเซล
4. ถอดประกอบชิ้นส่วนของระบบต่าง ๆ เครื่องยนต์ดีเซล
5. ปรับแต่งเครื่องยนต์ดีเซล


กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
1
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาฝาสูบ
6
2
2
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาวาล์วไอดีไอเสีย
6
3
3
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาการปรับตั้งวาล์ว
6
4
4
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาสายพานไทมิ่ง
6
5
5
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาโซ่ไทมิ่ง
6
6
6
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาเฟืองไทมิ่ง
6
7
7
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มเรียง
6
8
8
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษา ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มกลม
6
9
9
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแบบปั้มคอมมอลเรล
6
10
10
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาหัวฉีด
6
11
11
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษากรองน้ำมันหล่อลื่น
6
12
12
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำมันหล่อลื่น
6
13
13
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาหม้อน้ำ
6
14
14
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาปั้มน้ำ
6
15
15
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพและบำรุงรักษาท่อไอเสีย
6
16
16
  เรื่อง ถอดประกอบ ตรวจสภาพแรงอัดของเครื่องยนต์
6
17
17
  เรื่อง การสตาร์ทเครื่องยนต์
6
18
18
  เรื่อง การปรับแต่งเครื่องยนต์
6
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter