107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2101-2103: 2
 
รายวิชา : งานเครื่องยนต์เล็ก   รหัสวิชา :2101-2103  จำนวน 3  หน่วยกิต
ระดับชั้น :  ปวช. 2  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  ช่างยนต์  
ครูผู้สอน : นายปริญยา สีสม

คำอธิบายรายวิชา :

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนต่างๆระบบต่างๆของเครื่องยนต์เล็กความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมือถอดประกอบตรวจสอบชิ้นส่วนบำรุงรักษาและบริการระบบต่างๆของเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลรวมทั้งการประมาณราคาค่าบริการ


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน หน้าที่การทำงานของส่วนประกอบ การใช้เครื่องมือถอดประกอบและ ตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็ก
2. เพื่อให้มีความสามารถถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วน ให้บริการและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนและดีเซลได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
3. เพื่อให้สามารถประมาณราคาค่าบริการ
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ สะอาด ประณีต ปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อม


มาตราฐานรายวิชา :

1. เข้าใจหลักการตรวจสอบบำรุงรักษาปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็ก


2. บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน


3. บำรุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซล


4. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน


5. ตรวจสภาพและถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน


กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1-2
1
  เรื่อง การถอดแยกและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน
12
3-4
2
  เรื่อง การถอดแยกและตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์เล็กดีเซล
12
5
3
  เรื่อง หลักกาทำงานของเครื่องยนต์เล็กดีเซลและแก๊สโซลีน
6
6-7
4
  เรื่อง ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็กดีเซลและแก๊สโซลีน
12
8-9
5
  เรื่อง ระบบหล่อลื่นและระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เล็ก
12
10-12
6
  เรื่อง การถอดประกอบชิ้นส่วนและแก้ไขปัญหาเครื่องยนต์เล็ก
18
13-14
7
  เรื่อง การติดเครื่องยนต์เล็ก
12
15-17
8
  เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็ก
18
18
9
  เรื่อง สอบปลายภาค
1
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter