107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2000-1235: 3
 
รายวิชา : ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ   รหัสวิชา :2000-1235  จำนวน 1  หน่วยกิต
ระดับชั้น :  ปวช. 3  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างกลโรงงาน  ช่างยนต์  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างเชื่อมโลหะ  ช่างกลโรงงาน  ช่างยนต์  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
ครูผู้สอน : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษา ฝึกปฏิบัติ อ่านเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในสถานประกอบการ การอ่านชื่อสถานประกอบการแผนกต่าง ๆ ป้ายประกาศ เครื่องหมาย เอกสาร แผ่นพับต่าง ๆ สอบถามให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน การต้อนรับผู้มาติดต่อ การรับโทรศัพท์ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มในเอกสาร บันทึกการเรียนรู้ สรุป รวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประเมินความก้าวหน้าของตน


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อสถานประกอบการ


2. เพื่อฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจและการทำงานร่วมกับผู้อื่น


3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ และการเตรียมเข้าสู่ประกอบอาชีพ


มาตราฐานรายวิชา :

1. อ่านชื่อ ป้าย สัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานประกอบการ


2. สอบถาม และให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานประกอบการ การต้อนรับ ให้บริการบุคคลที่มาติดต่อ


3. รวบรวมคำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในสถานประกอบการ สำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่าง ๆ


4. กรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่จำเป็นกับลักษณะงาน เหมาะสมกับระดับ


5. บันทึก สรุปหลักฐานการเรียนรู้ จุดเด่น จุดด้อย ประเมินความก้าวหน้าของตน


กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
1
  เรื่อง My company
4
2
2
  เรื่อง Learning the job
4
3
3
  เรื่อง Work in company
4
4
4
  เรื่อง Welcome visitors
4
5
5
  เรื่อง Telephone call
4
6
6
  เรื่อง Taking note
4
7
7
  เรื่อง Sighs & symbol
4
8
8
  เรื่อง Project Work
4
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter