107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2106-2126: 1
 
รายวิชา : งานเชื่อมเบื้องต้น   รหัสวิชา :2106-2126  จำนวน 2  หน่วยกิต
ระดับชั้น :  ปวช. 1  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน  
ครูผู้สอน : นายสมสมัย เสวียววงษ์

คำอธิบายรายวิชา :          ศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม สายเชื่อม สายดิน ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์ หน้ากากเชื่อม ชุดป้องกันอันตราย ค้อนเคาะสแลก คีมจับงานร้อน แปรงลวด เครื่องตัดเหล็ก ตะไบ เครื่องเจียรไน หัวเชื่อมแก๊ส สายเชื่อมแก๊ส ลวดเชื่อมแก๊ส เกจวัดความดันแก๊ส ท่อแก๊ส รอยต่อชน รอบต่อเกย รอยต่อมุม รอยต่อขอบ รอยเชื่อม การเตรียมชิ้นงาน ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า


          ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ด้วยเทคนิคการเริ่มต้นอารกแบบขีดและแบบเคาะ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าราบ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าระดับ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้น การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าเหนือศีรษะ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกผิวท่าราบ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกผิวท่าระดับ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกผิวท่าตั้ง การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกผิวท่าตั้ง การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง


วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อให้เข้าใจ หลักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม

2. เพื่อให้มีทักษะในการเตรียมงานเชื่อมแบบต่าง ๆ

3. เพื่อให้มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในงานวิชาชีพ


มาตราฐานรายวิชา :

1. เข้าใจหลักการใช้ บำรุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม กฎและความปลอดภัยในงานเชื่อม

2. เตรียมงานเชื่อมแบบต่าง ๆ

3. เชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมแก๊สแบบต่าง ๆ


กำหนดการสอน

สัปดาห์ที่
หน่วยที่
ชื่อหน่วย
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี
ปฏิบัติ
1
1
  เรื่อง งานติดตั้งและใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อม
1
1
2
  เรื่อง งานเริ่มต้นอาร์กและควบคุมแนวเชื่อม
3
2
3
  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าราบ
4
3
4
  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ทับแนวท่าราบ
4
4
5
  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนท่าราบไม่บากงาน
4
5
6
  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนท่าตั้งเชื่อมขึ้นไม่บากงาน
4
6
7
  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนเหล็กบางท่าราบไม่บากงาน
4
7
8
  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าขนานนอน
4
8
9
  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น
4
9
10
  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมลงเหล็กบาง
4
10
11
  เรื่อง งานตัดเหล็กหนาด้วยแก๊ส
2
10
12
  เรื่อง งานตัดเหล็กบางด้วยแก๊ส
2
11
13
  เรื่อง งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบไม่เติมลวดเชื่อม
4
12
14
  เรื่อง งานเชื่อมแก๊สต่อมุมท่าราบไม่เติมลวดเชื่อม
4
13
15
  เรื่อง งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบเติมลวดเชื่อม
4
14
16
  เรื่อง งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นเติมลวดเชื่อม
4
15
17
  เรื่อง งานเชื่อมแก๊สต่อตัวทีท่าระดับเติมลวดเชื่อม
4
16
18
  เรื่อง งานแล่นประสานรอยต่อเกย
4
17
19
  เรื่อง งานแล่นประสานรอยต่อชน
4
18
20
  เรื่อง สอบปลายภาค
4
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter