107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2102-2102: 1
 

1. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Base,Jaw,Movable Jaw
   1.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   1.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   1.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   1.4  เลือก Program Solid Works
   1.5  การเขียนภาพสามมิติ
   1.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   1.7  ตรวจสอบผลงาน
   1.8  บันทึกเอกสาร
   1.9  ปิดโปรแกรม
   1.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   1.11  ทำความสะอาด
2. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Clamp Body,Slide Plate
   2.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   2.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.4  เลือก Program Solid Works
   2.5  การเขียนภาพสามมิติ
   2.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   2.7  ตรวจสอบผลงาน
   2.8  บันทึกเอกสาร
   2.9  ปิดโปรแกรม
   2.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.11  ทำความสะอาด
3. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Jaw Plate,Vise Screw,Clamp Screw
   3.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   3.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.4  เลือก Program Solid Works
   3.5  การเขียนภาพสามมิติ
   3.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   3.7  ตรวจสอบผลงาน
   3.8  บันทึกเอกสาร
   3.9  ปิดโปรแกรม
   3.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.11  ทำความสะอาด
4. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Handle Clamp Screw,Handle Vise Screw,Cover Plate,Lock Screw
   4.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   4.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.4  เลือก Program Solid Works
   4.5  การเขียนภาพสามมิติ
   4.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   4.7  ตรวจสอบผลงาน
   4.8  บันทึกเอกสาร
   4.9  ปิดโปรแกรม
   4.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.11  ทำความสะอาด
5. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วนปากกาจับชิ้นงาน Lock Screw Clamp,Lock Handle Screw,Lock Handle Clamp
   5.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   5.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.4  เลือก Program Solid Works
   5.5  การเขียนภาพสามมิติ
   5.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   5.7  ตรวจสอบผลงาน
   5.8  บันทึกเอกสาร
   5.9  ปิดโปรแกรม
   5.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.11  ทำความสะอาด
6. การใช้โปรแกรมประกอบภาพปากกาจับชิ้นงาน
   6.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   6.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.4  เลือก Program Solid Works
   6.5  การประกอบภาพสามมิติ
   6.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   6.7  ตรวจสอบผลงาน
   6.8  บันทึกเอกสาร
   6.9  ปิดโปรแกรม
   6.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.11  ทำความสะอาด
7. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Hand Pulley (รอกมือ) Side Plate,Middle Plate,Cover Plate,Hook
   7.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   7.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.4  เลือก Program Solid Works
   7.5  การเขียนภาพสามมิติ
   7.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   7.7  ตรวจสอบผลงาน
   7.8  บันทึกเอกสาร
   7.9  ปิดโปรแกรม
   7.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.11  ทำความสะอาด
8. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Hand Pulley (รอกมือ) Collar,Clamp Plate,Link,Dowel Pin
   8.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   8.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.4  เลือก Program Solid Works
   8.5  การเขียนภาพสามมิติ
   8.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   8.7  ตรวจสอบผลงาน
   8.8  บันทึกเอกสาร
   8.9  ปิดโปรแกรม
   8.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.11  ทำความสะอาด
9. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Hand Pulley (รอกมือ) Long Pin Bushing,Short Link Bushing,Clamp Bushing,Round Pully
   9.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   9.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.4  เลือก Program Solid Works
   9.5  การเขียนภาพสามมิติ
   9.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   9.7  ตรวจสอบผลงาน
   9.8  บันทึกเอกสาร
   9.9  ปิดโปรแกรม
   9.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.11  ทำความสะอาด
10. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Hand Pulley (รอกมือ) Washer,Split Pins,Castle Nut,Split Pins Lock Nut,Snap Head Rivets
   10.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   10.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   10.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   10.4  เลือก Program Solid Works
   10.5  การเขียนภาพสามมิติ
   10.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   10.7  ตรวจสอบผลงาน
   10.8  บันทึกเอกสาร
   10.9  ปิดโปรแกรม
   10.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   10.11  ทำความสะอาด
11. การใช้โปรแกรมประกอบภาพ Hand Pulley (รอกมือ)
   11.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   11.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   11.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   11.4  เลือก Program Solid Works
   11.5  การประกอบภาพสามมิติ
   11.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   11.7  ตรวจสอบผลงาน
   11.8  บันทึกเอกสาร
   11.9  ปิดโปรแกรม
   11.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   11.11  ทำความสะอาด
12. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Tool Clamping Lathe (ป้อมมีดกลึง) Body,Stud,Ring
   12.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   12.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   12.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   12.4  เลือก Program Solid Works
   12.5  การเขียนภาพสามมิติ
   12.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   12.7  ตรวจสอบผลงาน
   12.8  บันทึกเอกสาร
   12.9  ปิดโปรแกรม
   12.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   12.11  ทำความสะอาด
13. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน Tool Clamping Lathe (ป้อมมีดกลึง) Hand Lock 1,Hand Lock 2,Clamping Tool
   13.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   13.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   13.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   13.4  เลือก Program Solid Works
   13.5  การเขียนภาพสามมิติ
   13.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   13.7  ตรวจสอบผลงาน
   13.8  บันทึกเอกสาร
   13.9  ปิดโปรแกรม
   13.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   13.11  ทำความสะอาด
14. การใช้โปรแกรมประกอบภาพ Tool Clamping Lathe (ป้อมมีดกลึง)
   14.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   14.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   14.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   14.4  เลือก Program Solid Works
   14.5  การประกอบภาพสามมิติ
   14.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   14.7  ตรวจสอบผลงาน
   14.8  บันทึกเอกสาร
   14.9  ปิดโปรแกรม
   14.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   14.11  ทำความสะอาด
15. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน ยันศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง Head Wheel,Body Clamp,Spindle Clamp
   15.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   15.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   15.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   15.4  เลือก Program Solid Works
   15.5  การเขียนภาพสามมิติ
   15.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   15.7  ตรวจสอบผลงาน
   15.8  บันทึกเอกสาร
   15.9  ปิดโปรแกรม
   15.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   15.11  ทำความสะอาด
16. การใช้โปรแกรม Solid Works เขียนแบบชิ้นส่วน ยันศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง Spindle,Tapered Bore,Body
   16.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   16.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   16.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   16.4  เลือก Program Solid Works
   16.5  การเขียนภาพสามมิติ
   16.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   16.7  ตรวจสอบผลงาน
   16.8  บันทึกเอกสาร
   16.9  ปิดโปรแกรม
   16.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   16.11  ทำความสะอาด
17. การใช้โปรแกรมประกอบภาพ ยันศูนย์ท้ายแท่นเครื่องกลึง
   17.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   17.2  เตรียมแบบงานต้นฉบับ
   17.3  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   17.4  เลือก Program Solid Works
   17.5  การประกอบภาพภาพสามมิติ
   17.6  เขียนแบบสั่งงาน(ภาพฉาย)
   17.7  ตรวจสอบผลงาน
   17.8  บันทึกเอกสาร
   17.9  ปิดโปรแกรม
   17.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   17.11  ทำความสะอาด

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter