107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2107-1001: 1
 

1. ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ
   1.1  ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ
   1.2  ความสำคัญของการออกแบบ
   1.3  ความหมายของการออกแบบ
   1.4  ประเภทของการออกแบบ
2. องค์ประกอบการออกแบบ
   2.1  จุด
   2.2   เส้น
   2.3  รูปร่าง- รูปทรง
   2.4  ขนาด – สัดส่วน
   2.5  แสง-เงา
   2.6  สี
   2.7  พื้นผิว
3. หลักการออกแบบ
   3.1  ดุลยภาพ หรือความสมดุล
   3.2  เอกภาพ
   3.3  จังหวะ
   3.4  ความกลมกลืน
   3.5  ความขัดแย้ง
   3.6  จุดเด่น
4. งานสร้างรูปทรงวงกลม
   4.1  เตรียมคอมพิวเตอร์
   4.2  เปิดคอมพิวเตอร์
   4.3  เปิดโปรแกรม
   4.4  สเกต์รูปวงกลม
   4.5  ขึ้นรูปทรงวงกลม
   4.6  บันทึก
   4.7  ปิดโปรแกรม
   4.8  ปิดคอมพิวเตอร์
   4.9  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
5. งานสร้างรูปทรงสามเหลี่ยม
   5.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.3  เข้าโปรแกรม
   5.4  สเกตช์รูปทรงสามเหลี่ยม
   5.5  ขึ้นรูปทรงสามเหลี่ยม
   5.6  บันทึก
   5.7  ปิดโปรแกรม
   5.8  ปิดคอมพิวเตอร์
   5.9  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
6. งานสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม
   6.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.3  เข้าโปรแกรม
   6.4  สเกตช์รูปสี่เหลี่ยม
   6.5  ขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม
   6.6  บันทึก
   6.7  ปิดโปรแกรม
   6.8  ปิดคอมพิวเตอร์
   6.9  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
7. งานสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม
   7.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.3  เข้าโปรแกรม
   7.4  สเกตช์รูปหลายเหลี่ยม
   7.5  ขึ้นรูปทรงหลายเหลี่ยม
   7.6  บันทึก
   7.7  ปิดโปรแกรม
   7.8  ปิดคอมพิวเตอร์
   7.9  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
8. งานสร้างรูปทรงกรวย
   8.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.3  เข้าโปรแกรม
   8.4  สเกตช์รูปกรวย
   8.5  ขึ้นรูปทรงกรวย
   8.6  บันทึก
   8.7  ปิดโปรแกรม
   8.8  ปิดคอมพิวเตอร์
   8.9  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter