107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2102-2101: 2
 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานเขียนแบบ
   1.1  การเขียนแบบภาพ3มิติ (3-D)ด้วยโปรแกรมSolidworks
   1.2  การเขียนแบบภาพฉาย (2-D)
   1.3  การเขียนภาพตัด
   1.4  สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ
   1.5  การกำหนดขนาดลงในแบบงาน
   1.6   ตารางรายการ
2. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 1 Base
   2.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   2.4  เขียนแบบภาพสามมิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   2.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   2.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   2.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   2.8  เขียนตารางรายการ
   2.9  บันทึกขัอมูล
   2.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   2.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
3. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 2 Jaw
   3.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   3.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   3.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   3.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   3.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   3.8  เขียนตารางรายการ
   3.9  เขียนตารางรายการ
   3.10  บันทึกข้อมูล
   3.11  ปิดโปรแกรม Solidworks
   3.12  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.13  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
4. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 3 Movable Jaw
   4.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   4.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   4.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   4.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   4.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   4.8  เขียนตารางรายการ
   4.9  บันทึกข้อมูล
   4.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   4.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
5. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Viseชิ้นส่วนที่ 4 Clamp Body
   5.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   5.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   5.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   5.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   5.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   5.8  เขียนตารางรายการ
   5.9  บันทึกข้อมูล
   5.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   5.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
6. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 5 Slide Plate
   6.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   6.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   6.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   6.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   6.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   6.8  เขียนตารางรายการ
   6.9  บันทึกข้อมูล
   6.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   6.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
7. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 6 Jaw Plate
   7.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   7.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   7.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   7.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   7.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   7.8  เขียนตารางรายการ
   7.9  บันทึกข้อมูล
   7.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   7.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   7.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
8. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 7 Vise Screw
   8.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   8.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   8.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   8.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   8.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   8.8  เขียนตารางรายการ
   8.9  บันทึกข้อมูล
   8.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   8.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   8.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
9. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 8 Clamp Screw
   9.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   9.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   9.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   9.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   9.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   9.8  เขียนตารางรายการ
   9.9  บันทึกข้อมูล
   9.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   9.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   9.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
10. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 9 Hand Clamp Screw
   10.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   10.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   10.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   10.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   10.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   10.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   10.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   10.8  เขียนตารางรายการ
   10.9  บันทึกข้อมูล
   10.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   10.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   10.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
11. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 10 Hand Vise Screw
   11.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   11.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   11.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   11.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   11.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   11.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   11.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   11.8  เขียนตารางรายการ
   11.9  บันทึกข้อมูล
   11.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   11.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   11.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
12. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 11 Cover Plate
   12.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   12.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   12.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   12.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   12.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   12.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   12.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   12.8  เขียนตารางรายการ
   12.9  บันทึกข้อมูล
   12.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   12.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   12.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
13. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 12 Lock Screw
   13.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   13.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   13.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   13.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   13.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   13.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   13.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   13.8  เขียนตารางรายการ
   13.9  บันทึกข้อมูล
   13.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   13.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   13.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
14. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 13 Lock Screw Clamp
   14.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   14.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   14.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   14.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   14.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   14.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   14.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   14.8  เขียนตารางรายการ
   14.9  บันทึกข้อมูล
   14.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   14.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   14.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
15. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 14 Lock Handle Screw
   15.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   15.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   15.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   15.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   15.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   15.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   15.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   15.8  เขียนตารางรายการ
   15.9  บันทึกข้อมูล
   15.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   15.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   15.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
16. งานเขียนแบบชิ้นส่วนHand Clamp Vise ชิ้นส่วนที่ 15 Lock Handle Clamp
   16.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   16.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   16.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   16.4  เขียนแบบภาพ3มิติด้วยโปรแกรม Solidworks
   16.5  เขียนแบบภาพฉายด้วยโปรแกรม Solidworks
   16.6  เขียนแบบภาพตัดด้วยโปรแกรม Solidworks
   16.7  กำหนดสัญลักษณ์ , กำหนดขนาดลงในแบบ
   16.8  เขียนตารางรายการ
   16.9  บันทึกข้อมูล
   16.10  ปิดโปรแกรม Solidworks
   16.11  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   16.12  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
17. งานเขียนแบบ ภาพประกอบ Hand Clamp Vise
   17.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   17.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   17.3  เปิดโปรแกรม Solidworks
   17.4  เขียนแบบภาพสามมิติ ภาพประกอบ ของปากกาจับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Solidworks
   17.5  เขียนแบบสั่งงาน ภาพประกอบ ของปากกาจับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Solidworks
   17.6  เขียนแบบ เขียนแบบ ภาพถอดประกอบของปากกาจับชิ้นงานด้วยโปรแกรม Solidworks
   17.7  เขียนตารางรายการชิ้นส่วน ของปากกาจับชิ้นงาน
   17.8  บันทึกข้อมูล
   17.9  ปิดโปรแกรม Solidworks
   17.10  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   17.11  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter