107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2100-1005: 1
 

1. งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบ
   1.1  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   1.2  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   1.3  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   1.4  ร่างแนวของการเชื่อม
   1.5  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   1.6  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
   1.7  วางชิ้นงานแนวระนาบ
   1.8  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
   1.9  เชื่อมเดินแนว
   1.10  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
   1.11  ตรวจสอบรอยเชื่อม
   1.12  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   1.13  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
2. งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าขนานนอน
   2.1  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   2.2  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   2.3  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   2.4  ร่างแนวของการเชื่อม
   2.5  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   2.6  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
   2.7  วางชิ้นงานในแนวนอน
   2.8  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
   2.9  เชื่อมเดินแนว
   2.10  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
   2.11  ตรวจสอบรอยเชื่อม
   2.12  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   2.13  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
3. งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าตั้ง
   3.1  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   3.2  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   3.3  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   3.4  ร่างแนวของการเชื่อม
   3.5  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   3.6  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
   3.7  วางชิ้นงานในแนวตั้ง
   3.8  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
   3.9  เชื่อมเดินแนวจากล่างขึ้นบน
   3.10  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
   3.11  ตรวจสอบรอยเชื่อม
   3.12  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   3.13  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
4. งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าเหนือศรีษะ
   4.1  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   4.2  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   4.3  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   4.4  ร่างแนวของการเชื่อม
   4.5  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   4.6  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
   4.7  วางชิ้นงานในแนวคว่ำเหนือศรีษะ
   4.8  เชื่อมเดินแนว
   4.9  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
   4.10  ตรวจสอบรอยเชื่อม
   4.11  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   4.12  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
5. งานตัดโลหะด้วยแก๊ส
   5.1   เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   5.2  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   5.3  การจุดเปลวไฟ
   5.4  การปรับเปลวออกซิไดซิง
   5.5  การตัดชิ้นงาน
   5.6  การดับเปลวแก๊ส
   5.7  ทำความสะอาดชิ้นงาน
   5.8  ตรวจสอบชิ้นงาน
   5.9  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   5.10  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
6. งานตัดโลหะแผ่นบางด้วยแก๊ส
   6.1  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   6.2  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   6.3  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   6.4  การร่างแนวตัด
   6.5  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   6.6  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
   6.7  วางชิ้นงานแนวระนาบ
   6.8  การตัดชิ้นงาน
   6.9  ทำความสะอาดชิ้นงาน
   6.10  การตรวจสอบรอยตัด
   6.11  การปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   6.12  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
7. งานเชื่อมไฟฟ้าต่อชนท่าราบ
   7.1  การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   7.2  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   7.3  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   7.4  การทำความสะอาดชิ้นงาน
   7.5  การบากหน้างานและการเชื่อมยึดชิ้นงาน
   7.6  การเปิดเครื่องเชื่อมและปรับกระแสไฟ
   7.7  การเชื่อมชิ้นงาน
   7.8  การทำความสะอาดแนวเชื่อม
   7.9  การตรวจสอบแนวเชื่อม
   7.10  การปิดตู้เชื่อม
   7.11  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
8. งานเชื่อมไฟฟ้าต่อตัวทีท่าราบ
   8.1  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   8.2  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   8.3  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   8.4  การทำความสะอาดชิ้นงาน
   8.5  การเชื่อมยึดชิ้นงาน
   8.6  การเปิดเครื่องเชื่อมและปรับกระแสไฟ
   8.7  การเชื่อมชิ้นงาน
   8.8  การทำความสะอาดแนวเชื่อม
   8.9  การตรวจสอบแนวเชื่อม
   8.10  การปิดเครื่องเชื่อม
   8.11  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
9. งานบัดกรีแข็ง
   9.1  การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   9.2  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   9.3  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   9.4  การทำความสะอาดชิ้นงาน
   9.5  การเปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   9.6  การจุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
   9.7  การบัดกรีชิ้นงาน
   9.8  การทำความสะอาดรอยบัดกรี
   9.9  การตรวจสอบรอยบัดกรี
   9.10  การปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
   9.11  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
10. งานเขียนแบบแผ่นคลี่
   10.1  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
   10.2  กำหนดจุดเริ่มต้นเขียนแบบแผ่นคลี่
   10.3  ลากเส้นอ้างอิงกำหนดขนาด
   10.4  ทำการคลี่แบบ
   10.5  ตรวจสอบความถูกต้อง
   10.6  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
11. งานโลหะแผ่นและประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน
   11.1  เตรียมวัสดุ อปกรณ์
   11.2  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
   11.3  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
   11.4  ร่างแบบงานตามแบบที่มอบหมาย
   11.5  ตรวจสอบความถูกต้อง
   11.6  ตัดแต่งประกอบขึ้นรูป
   11.7  เคาะตบแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย
   11.8  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter