107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2107-2110: 3
 

1. การเขียนแบบรูปแปลนพื้น
   1.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   1.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   1.3  เข้าโปรแกรม
   1.4  ตั้งค่าหน่วย
   1.5  เขียนเสา
   1.6  เขียนผนัง
   1.7  เขียนประตู
   1.8  เขียนหน้าต่าง
   1.9  บันทึกแบบแปลนพื้น
   1.10  พิมพ์แปลนพื้น
   1.11  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
   1.12  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
2. การเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง
   2.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   2.3  เข้าโปรแกรม
   2.4  ตั้งค่าหน่วย
   2.5  เขียนเส้นแนวดิ่งโครงสร้างใต้ดิน
   2.6  เขียนเส้นแนวนอนโครงสร้างใต้ดิน
   2.7  เขียนคาน
   2.8  เขียนฐานราก
   2.9  เขียนรายละเอียดโครงสร้างใต้ดิน
   2.10  เขียนเส้นแนวดิ่งโครงสร้างหลังคา
   2.11  เขียนเส้นแนวนอนโครงสร้างหลังคา
   2.12  เขียนเส้นแนวหลังคา
   2.13  เขียนรายละเอียดโครงสร้างหลังคา
   2.14  บันทึกแบบแปลนโครงสร้าง
   2.15  พิมพ์แปลนโครงสร้าง
   2.16  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
   2.17  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
3. การเขียนรูปด้าน
   3.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   3.3  เข้าโปรแกรม
   3.4  ตั้งค่าหน่วย
   3.5  เขียนระดับพื้นดิน
   3.6  เขียนเส้นแนวดิ่ง
   3.7  เขียนเส้นแนวนอน
   3.8  บันทึกแบบแปลน
   3.9  พิมพ์แปลนรูปด้าน
   3.10  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
   3.11  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
4. การเขียนรูปตัด
   4.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   4.3  เข้าโปรแกรม
   4.4  ตั้งค่าหน่วย
   4.5  เขียนเส้นคร่อมศูนย์กลางเสา
   4.6  เขียนเส้นร่างแนวนอน
   4.7  เขียนเส้นบอกมิติ
   4.8  บันทึกแบบแปลน
   4.9  พิมพ์แปลนรูปตัด
   4.10  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
   4.11  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
5. การเขียนแบบรูปขยาย
   5.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.3  เข้าโปรแกรม
   5.4  เขียนแบบรูปขยายประตู
   5.5  เขียนแบบรูปขยายหน้าต่าง
   5.6  บันทึกแบบแปลน
   5.7  พิมพ์แบบแปลน
   5.8  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
   5.9  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
6. การเขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
   6.1  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   6.3  เข้าโปรแกรม
   6.4  เขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
   6.5  บันทึกแบบแปลน
   6.6  พิมพ์สารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
   6.7  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter