107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2000-1101: 1
 

1. การใช้ถ้อยคำภาษาไทย
   1.1  ความสำคัญของภาษาไทย
   1.2  ลักษณะเฉพาะของภาษาไทย
   1.3  ความหมายของคำ
   1.4  หลักการใช้คำ
2. การใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต
   2.1  ความหมายของสำนวน คำพังเพย และภาษิต
   2.2  แหล่งกำเนิดของสำนวนไทย
   2.3  ประเภทของสำนวน คำพังเพย และภาษิต
   2.4  การใช้สำนวน คำพังเพยและภาษิต
   2.5  คุณค่าของสำนวน คำพังเพย และภาษิต
   2.6  สำนวน คำพังเพย และภาษิตที่ควรรู้
   2.7  สำนวน คำพังเพย และภาษิตในวรรณกรรม
3. สำนวนโวหาร
   3.1  ความหมายของสำนวนโวหาร
   3.2  ประเภทของสำนวนโวหาร
   3.3  หลักการเขียนโวหารในปัจจุบัน
4. ระดับภาษา
   4.1  ความรู้เกี่ยวกับภาษา
   4.2  ระดับภาษา
   4.3  ลักษณะของภาษาระดับต่าง ๆ
   4.4  ปัจจัยที่กำหนดระดับภาษา
5. การฟังและการดูโฆษณา
   5.1  เตรียมมือและอุปกรณ์
   5.2  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.3  เข้าโปรแกรม Windows Media Player
   5.4  เปิดวิดีโอโฆษณา
   5.5  วิเคราะห์โฆษณา
   5.6  สรุปใจความ
   5.7  ประเมินผลโฆษณา
   5.8  ปิดโปรแกรม Windows Media Player
   5.9  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
   5.10  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
6. การพูดในชีวิตประจำวัน
   6.1  เตรียมความรู้และคำพูด
   6.2  กล่าวทักทาย
   6.3  แนะนำตนเอง
   6.4  สนทนา
   6.5  กล่าวลา
   6.6  ประเมินผลการพูด
7. การกรอกแบบฟอร์ม
   7.1  ความหมายของแบบฟอร์ม
   7.2  ลักษณะทั่วไปของแบบฟอร์ม
   7.3  ส่วนประกอบของแบบฟอร์ม
   7.4  หลักการกรอกข้อความในแบบฟอร์ม
   7.5  ประเภทของแบบฟอร์ม
8. การเขียนบันทึกข้อความ
   8.1  ความหมายของบันทึกข้อความ
   8.2  ประเภทของบันทึก
   8.3  ส่วนประกอบของบันทึกข้อความ
   8.4  รูปแบบบันทึกข้อความ
   8.5  การจดบันทึกข้อความ
   8.6  บันทึกรายงาน
9. การเขียนจดหมาย
   9.1  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
   9.2  เขียน ที่อยู่ของผู้เขียน
   9.3  เขียนวัน เดือน ปี ที่เขียนจดหมาย
   9.4  เขียนคำขึ้นต้น
   9.5  เขียนเนื้อความ
   9.6  เขียนคำลงท้าย
   9.7  เขียนชื่อผู้เขียน
   9.8  เขียนจ่าหน้าซองจดหมาย
   9.9  ผนึกตราไปรษณียากร
10. การเขียนโครงการ
   10.1  ความหมายของโครงการ
   10.2  ความสำคัญของโครงการ
   10.3  ประเภทของโครงการ
   10.4  ลักษณะสำคัญของโครงการ
   10.5  องค์ประกอบของโครงการ
   10.6  หลักการเขียนโครงการ
   10.7  ลักษณะของโครงการที่ดี
11. การอ่านวิเคราะห์ข่าวและบทความ
   11.1  หลักการอ่านสาร
   11.2  การวิเคราะห์สาร
   11.3  การอ่านข่าว
   11.4  หลักการวิเคราะห์ข่าว
   11.5  การอ่านบทความ
   11.6  หลักการวิเคราะห์บทความ
   11.7  การอ่านสรุปความ
12. การอ่านวรรณกรรม
   12.1  คำที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรม
   12.2  การอ่านวินิจสาร
   12.3  ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสั้น
   12.4  ประวัติและผลงานของผู้แต่ง
   12.5  เนื้อเรื่องสั้น มอม
   12.6  ความรู้ประกอบการเรียน
   12.7  คำอธิบายศัพท์
13. วรรณกรรมคดีส่งเสริมคุณธรรม
   13.1  ประวัติผู้แต่ง เจ้าพระยาพระคลังหน
   13.2  ความรู้ประกอบการอ่าน
   13.3  ประเพณีการเทศน์มหาชาติ
   13.4  เนื้อเรื่องย่อ มหาเวสสันดรชาดก
   13.5  เนื้อเรื่องย่อ กัณฑ์กุมาร
   13.6  เนื้อเรื่อง กัณฑ์กุมาร
   13.7  ข้อควรพิจารณา
   13.8  คุณค่าทางวรรณคดี
   13.9  แนวคิด
   13.10  คำอธิบายศัพท์

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter