107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2001-0005: 1
 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
   1.1  ความหมายและขอบเขตของงานอาชีวอนามัย
   1.2  ความเป็นมาของงานอาชีวอนามัย
   1.3  ปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพ
   1.4  ความจำเป็นในการจัดบริการอาชีวอนามัย
   1.5  องค์ประกอบของการบริการอาชีวอนามัย
   1.6  ทีมงานอาชีวอนามัย
2. ภาวะมลพิษและชนิดของภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
   2.1  ความหมายและชนิดของภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
   2.2  องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางสิ่งแวดล้อม
   2.3  ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมการทำงาน
   2.4  อันตรายของสิ่งแวดล้อมการทำงาน
   2.5  หลักการดำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน
3. การควบคุมและป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน
   3.1  การป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
   3.2  การป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมจากสารเคมี
   3.3  การป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ
4. โรคจากการประกอบอาชีพ
   4.1  ความหมายของโรคจาการประกอบอาชีพ
   4.2  ปัญหาและความสำคัญที่เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ
   4.3  องค์ประกอบที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพ
   4.4  ประเภทของโรคจากการประกอบอาชีพ
   4.5  หลักการป้องกันและควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
5. อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
   5.1  อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
   5.2  สาเหตุของอุบัติเหตุ
   5.3  ผลการสูญเสียอันเนื่องมาจากการประกอบอาชีพ
   5.4  แนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
6. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
   6.1  ความหมายและความสำคัญของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
   6.2  หลักในการเลือก หลักในการใช้และการส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
   6.3  ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
   6.4  มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
7. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองความปลอดภัยของคนงาน
   7.1  บทบาทหน้าที่ของหัวหน้าในเรื่องความปลอดภัย
   7.2  บทบาทนักสหภาพแรงงานกับการคุ้มครองความปลอดภัยของคนงาน
   7.3  บทบาทของช่างเทคนิคในการป้องกันปัญหาโรคจากสารพิษในงาน
   7.4  บทบาทและประสบการณ์ในการป้องกันและควบคุมโรคจากการทำงานของพนักงาน
8. การปฐมพยาบาลและการและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย
   8.1  ความสำคัญของการปฐมพยาบาล
   8.2  วิธีการป้องกันจากเหตุการณ์ต่างๆ
   8.3  การป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter