107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
2107-2110: 3
 

หน่วยที่ 5 การเขียนแบบรูปขยาย

 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าโปรแกรม เขียนแบบรูปขยายประตู
 เขียนแบบรูปขยายหน้าต่าง บันทึกแบบแปลน พิมพ์แบบแปลน ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
 ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

     เรื่อง พิมพ์แบบแปลน
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter