107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
2103-2112: 2
 

หน่วยที่ 4 การคำนวณหาปริมาตรของวัสดุ

 ปริมาตรของพื้นที่หน้าตัดคงที่ทรงตั้งหรือทรงเอียง ปริมาตรยอดแหลม ปริมาตรยอดตัด ปริมาตรรูปทรงขนานตัดเฉียง

     เรื่อง ปริมาตรยอดตัด
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter