107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2000-1303: 2
 
 
หน่วยที่  1 เรื่องของชาติไทย
หน่วยที่  2 รัฐไทยสมัยรุ่งเรื่อง : ล้านนาและสุโขทัย
หน่วยที่  3 รัฐไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๓-๒๑๑๒
หน่วยที่  4 รัฐไทยสมัยอยุธยาพ .ศ. ๒๑๓๓–๒๓๑๐
หน่วยที่  5 รัฐไทยสมัยธนบุรี พ.ศ.๒๓๑๐–๒๓๒๕
หน่วยที่  6 รัฐไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
หน่วยที่  7 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์สมัยพัฒนาประเทศ
หน่วยที่  8 ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์สมัยปัจจุบัน
หน่วยที่  9 การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
หน่วยที่  10 ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
หน่วยที่  11 กฎหมายในชีวิตประจำประจำวัน
หน่วยที่  12 กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter