107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

2101-2114: 1
 

หน่วยที่ 1 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาฟุตเหล็ก
หน่วยที่ 2 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาสายวัดระยะ
หน่วยที่ 3 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาสายวัดระยะ(ต่อ)
หน่วยที่ 4 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
หน่วยที่ 5 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์(ต่อ)
หน่วยที่ 6 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์
หน่วยที่ 7 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ (ต่อ)
หน่วยที่ 8 5. ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาฟิลเลอร์เกจ
หน่วยที่ 9 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาบรรทัด
หน่วยที่ 10 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษามิเตอร์วัดไฟ
หน่วยที่ 11 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษามิเตอร์วัดไฟ(ต่อ1)
หน่วยที่ 12 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษามิเตอร์วัดไฟ(ต่อ2)
หน่วยที่ 13 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไขขวงวัดไฟ
หน่วยที่ 14 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษา ตลับเมตร
หน่วยที่ 15 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไดอัลเกจวัดนอก
หน่วยที่ 16 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไดอัลเกจวัดนอก(ต่อ)
หน่วยที่ 17 ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไดอัลเกจวัดใน
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter