107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   prasit
 นายประสิทธิ์ คำดี
E-Mail : zzzaun@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . ราชภัฏอุดรฐานี 2544 ปริญญาตรี(ค.บ.)
2 . วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2542 ปวส.
3 . 3.วิทยาลัยเทคนิคนครพนม 2539 ปวช.
4 . 2.โรงเรียนอุเทนพัฒนา 2536 ม.3
5 . โรงเรียนบ้านท่าอุเทน 2533 ป.6


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะ วันที่ 23-25 กันยายน 2554 15 ชั่วโมง ณ โรงแรมนาข่าบุรี จ.อุดรธานี ผศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร
2 . ประเมินคุณภาพภายใน / เทคนิคการจัดการเรียนการสอน/การประเมินภายนอกรอบ3 18-19 มิ.ย. 54 36 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 สถานที่ ม.นครพนม
3 . หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 9 ก.ค. 54 6 ชั่วโมง เขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 สถานที่ ม.นครพนม
4 . อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 21 ก.ย. 54 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
5 . อบรมเชิงจิตวิทยาเพื่อจัดการเรียนการสอน 21 มค.55 6 ชั่วโมง โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
6 . ทัศนศึกษา-ศึกษาดูงาน ประเทศมาเลเซีย 20-22 กันยายน 2553 24 ชั่วโมง Montfort Boys Town
7 . โครงการพัฒนาแผนการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ 6-7 พฤษภาคม 2553 12 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม อาคารฟลังซัวร์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
8 . โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์ 29-30 กันยายน 2553 16 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม อาคารฟลังซัวร์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
9 . อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 6 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 24 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม อาคารฟลังซัวร์ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
10 . 1 . ฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ ผู้กำกันักศึกษาวิชาทหาร 23 -27 มีนาคม 2552 40 ชั่วโมง ค่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดทหารบกนครพนม
11 . ทัศนศึกษาบริษัท อีเทอร์นอล เมทัล โปรดักท์ 5 กุมภาพันธ์ 2552 8 ชั่วโมง ทัศนศึกษาบริษัท อีเทอร์นอล เมทัล โปรดักท์ อ.บ้างแพง จ.นครพนม
12 . ทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ จ.สกลนคร 24 พฤษภาคม 2552 8 ชั่วโมง แหล่งการเรียนรู้ บ้านทุ่งพัฒนา ต.เชียงเครือ จ.สกลนคร
13 . ศึกษาการทำปุ๋ยชีวภาพ 24 ธันวาคม 2551 8 ชั่วโมง ณ ศูนย์พัฒนาที่ดิน จังหวัดนครพนม
14 . ทัศนศึกษางานเครื่องปั้นดินเผา 24 มิถุนายน 2551 4 ชั่วโมง กลุ่มแม่บ้านบ้านกลาง ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2544-03-01 บันฑิตกองทุนหมู่บ้าน -
2 . 2541-02-01 องค์การบริหารส่วนตำบลพนอม ผู้ช่วยช่างโยธา
3 . 2540-02-01 สำนักงานสถิติแห่งชาติ จ.นครพนม พนักงานสถิติ

     โครงการที่รับผิดชอบ  27  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานสาขาวิชาก่อสร้าง Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานจัดซื้อชุดกีฬาโรงเรียน Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานจัดซื้อชุดกีฬาสีนักเรียน ครู พนักงาน Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานแข่งขันกีฬาระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด Word
6. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเอกชน Word
7. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน Word
8. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกีฬาครูโรงเรียนในเครือ Word
9. ปีการศึกษา 2554  แผนงานสาขาวิชาการก่อสร้าง Word
10. ปีการศึกษา 2554  โครงการโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสาขาวิชา Word
11. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานกีฬา Word
12. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานสาขาวิชาการก่อสร้าง Word
13. ปีการศึกษา 2555  แผนงานงานกีฬา Word
14. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานสาขาวิชาการก่อสร้าง Word
15. ปีการศึกษา 2556  โครงการเรียนฟรีโครงการ Word
16. ปีการศึกษา 2556  แผนงานงานกีฬา Word
17. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานกีฬา Word
18. ปีการศึกษา 2557  แผนงานแผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน Word
19. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานสันทนาการ  Word
20. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา Word
21. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา Word
22. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ Word
23. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา Word
24. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา Word
25. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา Word
26. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา Word
27. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานสันทนาการ ดนตรี กีฬา Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2401 ภาพร่าง
3 ชั่วโมง
7 คน
2 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2402 ศิลปะ
3 ชั่วโมง
8 คน
3 . พ.ศ.2555 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2416 เครื่องจักรกลงานไม้
6 ชั่วโมง
8 คน
4 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2405 เขียนแบบเครื่องเรือน
4 ชั่วโมง
6 คน
5 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2408 งานไม้เครื่องเรือน
6 ชั่วโมง
6 คน
6 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2422 การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้
4 ชั่วโมง
4 คน
7 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2404 เขียนแบบก่อสร้าง
4 ชั่วโมง
8 คน
8 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2423 การตกแต่งผิวเครื่องเรือน
4 ชั่วโมง
4 คน
9 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2407 การอ่านแบบ
2 ชั่วโมง
6 คน
10 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2417 งานผลิตเครื่องเรือน
6 ชั่วโมง
6 คน
11 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2402 ศิลปะ
3 ชั่วโมง
6 คน
12 . พ.ศ.2554 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2412 วัสดุอุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2 ชั่วโมง
6 คน
13 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2401 ภาพร่าง
3 ชั่วโมง
6 คน
14 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2000-7001 ฝึกงาน
8 ชั่วโมง
5 คน
15 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1303 ฝึกฝีมืองานไม้
6 ชั่วโมง
7 คน
16 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2430 งานตกแต่งภายใน
6 ชั่วโมง
4 คน
17 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2408 งานไม้เครื่องเรือน
6 ชั่วโมง
5 คน
18 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2405 เขียนแบบเครื่องเรือน
4 ชั่วโมง
4 คน
19 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2419 เครื่องเรือนถอดประกอบ
4 ชั่วโมง
5 คน
20 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2402 ศิลปะ
3 ชั่วโมง
4 คน
21 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2417 งานผลิตเครื่องเรือน
6 ชั่วโมง
5 คน
22 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2404 เขียนแบบก่อสร้าง
4 ชั่วโมง
6 คน
23 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
4 คน
24 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2403 ออกแบบพื้นฐาน
3 ชั่วโมง
6 คน
25 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2407 การอ่านแบบ
2 ชั่วโมง
4 คน
26 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1303 ฝึกฝีมืองานไม้
6 ชั่วโมง
4 คน
27 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2404 เขียนแบบก่อสร้าง
4 ชั่วโมง
4 คน
28 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2407 การอ่านแบบ
2 ชั่วโมง
6 คน
29 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2403 ออกแบบพื้นฐาน
3 ชั่วโมง
4 คน
30 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 
2 ชั่วโมง
6 คน
31 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2401 ภาพร่าง
3 ชั่วโมง
4 คน
32 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2405 เขียนแบบเครื่องเรือน
4 ชั่วโมง
6 คน
33 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2406 ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
6 คน
34 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1302 วัสดุก่อสร้าง
2 ชั่วโมง
4 คน
35 . พ.ศ.2552 หมวดวิชาสามัญ
 
3 ชั่วโมง
38 คน
36 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2402 ศิลปะ
3 ชั่วโมง
6 คน
37 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1301 เขียนแบบเบื้องต้น
4 ชั่วโมง
8 คน
38 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2403 ออกแบบพื้นฐาน
3 ชั่วโมง
6 คน
39 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2404 เขียนแบบก่อสร้าง
4 ชั่วโมง
6 คน
40 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1303 ฝึกฝีมืองานไม้
6 ชั่วโมง
8 คน
41 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2100-1302 วัสดุก่อสร้าง
2 ชั่วโมง
8 คน
42 . พ.ศ.2551 หมวดวิชาสามัญ
 
3 ชั่วโมง
35 คน
43 . พ.ศ.2551 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2106-2401 ภาพร่าง
3 ชั่วโมง
6 คน

     งานวิจัย

ภาคเรียน ชื่อเรื่องงานวิจัย
2552/1 การออกแบบในงานเครื่องเรือน
2552/2 ปัญหาความเข้าใจในหลักและวิธีการออกแบบและสร้างสรรค์งานออกแบบ
2551/1 หลัการใช้เส้นแบบต่างๆในการเขียนแบบ
2551/2 การอ่านแบบและวิธีการนำไปใช้ในงานเขียนแบบ

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter