107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


     ประวัติส่วนตัว

เลขประจำตัวครู   00000
 นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
E-Mail : mooproud@hotmail.com

     ประวัติการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา ปี พ.ศ. วุฒิที่ได้รับ
1 . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
2 . มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2552 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
3 . สถาบันราชภัฏนครราชสีมา 2546 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
4 . โรงเรียนสุรนารีวิทยา 2542 มัธยมศึกษาตอนปลาย (อังกฤษ-ฝรั่งเศส)
5 . โรงเรียนมารีย์วิทยา 2536 ประถมศึกษา


     ประวัติการอบรม / ศึกษาดูงาน

ชื่อหลักสูตรอบรม/ดูงาน
          (วัน-เดือน-พ.ศ. ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.) ชม.
สถานที่อบรม/ดูงาน
1 . ศึกษาดูระบบการทำงานด้านการเรียนการสอน 20 - 22 กันยายน 2553 0 ชั่วโมง Monะfort Boys Town, Malaysia
2 . งานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการครั้งที่ 4 29 ม.ค. 53 ถึง 30 ม.ค. 53 16 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
3 . สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Leading TESOL into the future” 5 ก.พ. 53 4 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยนครพนม


     ประวัติการทำงาน

            วันเดือนปี             สถานที่ - ตำแหน่ง             งานพิเศษ
1 . 2550-12-06 The 24th SEA GAMES, Nakhon Ratchasima Interpreter&Liaison
2 . 2547-06-14 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา อาจารย์พิเศษ
3 . 2546-11-03 ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ฝึกงานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
4 . 2546-04-25 ฝ่าย CONCERT & EVENT บริษัท Bec-Tero Entertainment จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ประสานงาน

     โครงการที่รับผิดชอบ  30  โครงการ
ชื่อโครงการ
1. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานนโยบายและแผน Word
2. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานสารบรรณ เอกสารและสิ่งพิมพ์ Word
3. ปีการศึกษา 2553  แผนงานงานทะเบียนนักเรียน/บัตรนักเรียน Word
4. ปีการศึกษา 2553  แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยครู Word
5. ปีการศึกษา 2553  แผนงานกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Word
6. ปีการศึกษา 2553  โครงการจัดอบรมการทำงานวิจัยเบื้องต้น Word
7. ปีการศึกษา 2553  แผนงานออกใบประกาศนียบัตรนักเรียน Word
8. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานนโยบาย และแผน Word
9. ปีการศึกษา 2554  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
10. ปีการศึกษา 2557  แผนงานงานประกันคุณภาพการศึกษา Word
11. ปีการศึกษา 2558  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ Word
12. ปีการศึกษา 2558  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
13. ปีการศึกษา 2559  แผนงานงานทะเบียนและสารบรรณ Word
14. ปีการศึกษา 2560  ค่าใช้จ่ายประจำเงินเดือนครู Word
15. ปีการศึกษา 2560  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
16. ปีการศึกษา 2561  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำ Word
17. ปีการศึกษา 2561  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
18. ปีการศึกษา 2562  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำ Word
19. ปีการศึกษา 2562  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
20. ปีการศึกษา 2563  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำ Word
21. ปีการศึกษา 2563  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
22. ปีการศึกษา 2563  ค่าใช้จ่ายประจำโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ Word
23. ปีการศึกษา 2563  แผนงานเงินอุดหนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา Word
24. ปีการศึกษา 2564  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำ Word
25. ปีการศึกษา 2564  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
26. ปีการศึกษา 2565  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำ Word
27. ปีการศึกษา 2565  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word
28. ปีการศึกษา 2565  ค่าใช้จ่ายประจำค่าอุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ ปวช.1/40*2000 Word
29. ปีการศึกษา 2566  ค่าใช้จ่ายประจำค่าใช้จ่ายประจำ Word
30. ปีการศึกษา 2566  แผนงานงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ Word

     ประวัติการสอน

ปีการศึกษา             ระดับชั้น/รหัสวิชา จำนวนชั่วโมง ผลการสอน(ผ่านกี่คน)
1 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
4 คน
2 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
 
2 ชั่วโมง
14 คน
3 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
6 คน
4 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
13 คน
5 . พ.ศ.2553 ช่างยนต์
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
14 คน
6 . พ.ศ.2553 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 
2 ชั่วโมง
4 คน
7 . พ.ศ.2553 ช่างเชื่อมโลหะ
 
2 ชั่วโมง
6 คน
8 . พ.ศ.2553 ช่างกลโรงงาน
 
2 ชั่วโมง
13 คน
9 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 ชั่วโมง
4 คน
10 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-1202  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 ชั่วโมง
7 คน
11 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสาร 2
2 ชั่วโมง
12 คน
12 . พ.ศ.2552 ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
6 คน
13 . พ.ศ.2552 ช่างยนต์
2000-1202 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
2 ชั่วโมง
16 คน
14 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
6 คน
15 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
9 คน
16 . พ.ศ.2552 ช่างยนต์
2000-1223 ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม
2 ชั่วโมง
13 คน
17 . พ.ศ.2552 ช่างเชื่อมโลหะ
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง
2 ชั่วโมง
10 คน
18 . พ.ศ.2552 ช่างกลโรงงาน
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง
2 ชั่วโมง
11 คน
19 . พ.ศ.2552 ช่างยนต์
2000-1240 ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง
2 ชั่วโมง
13 คน


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter