107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2555


 
วันที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดโครงการก้าวแรก.. สู่ฝัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 7-5-2012
 

 
นักเรียนปวช. 1 ลอกคลองน้ำเตรียมระบายน้ำท่วมนาข้าวของชาวบ้าน บ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-5-2012
 

 
วันที่ 27-30 เมษายน 2555 นายสวัสดิ์ อาซอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 26-5-2012
 

 
วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานกีฬาจัดแข่งขันกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชือมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-5-2012
 

 
วันที่ 8 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมฝึกระเบียบแถว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนใหม่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-5-2012
 

 
วันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานวัดผลและประเมินผล ร่วมกับงานสาขาวิชา จัดสอบคัดเลือกแยกสาขาวิชานักเรียนปวช....
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-5-2012
 

 
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ปวช. 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้จักรสถานที่สำคัญภายในจังหวัดนครพนม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-5-2012
 

 
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 จัดกิจกกรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับภราดาพิชิตพล...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-5-2012
 

 
วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนพบกับนักเรียน เนื่องในวันเปิดเรียนประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-5-2012
 

 
วันที่ 25 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-5-2012
 

 
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ภราดาพิชิตพล...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 30-5-2012
 

 
เมื่อวนพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 นักเรียนระดับ ปวช. 1,2, กลุ่มพิเศษ เข้าร่วม กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 23-5-2012
 

 
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 นักเรียนระดับ ปวช. 2 ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมชมรม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 30-5-2012
 

 
วันเสาร์ ที 2 มิถุนายน 2555 บุคลกรและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโสตฯ ของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 2-6-2012
 

 
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ครูและนักเรียนสาขาวิชาโลหะการออกบริการนำวิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 6-6-2012
 

 
วันที่ 6-9 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ม.ดอน วิภา หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีสมัยใหม่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 10-6-2012
 

 
วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมไหว้ครู การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความคารวะ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-6-2012
 

 
วันที่ 14 - 17 มิ.ย. 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้ส่ง มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 14-6-2012
 

 
วันที่ 18 -20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 งานการเงินและบัญชี รับการตรวมสอบบัญชีประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-6-2012
 

 
วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนมเขต 2 เข้าตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการทำงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-6-2012
 

 
วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2012
 

 
วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ได้มอบทุนรางวัลและวุฒิบัตรนักเรียนที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2012
 

 
วันที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 ทางโรงเรียนทำการตรวจสารเสพติดนักเรียน ปวช. 1,2...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 25-6-2012
 

 
วันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2555 โรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมบริจาคโลหิต สภากาชาติ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2012
 

 
ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2555
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-6-2012
 

 
วันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดกิจกรรมฉลองอัครสาวกนักบุญเปโต และนักบุญเปาโล...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-6-2012
 

 
วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 สาขาวิการก่อสร้าง ได้รับทำโต๊ะอาหารจากลูกค้า...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 3-7-2012
 

 
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 4-7-2012
 

 
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ฝ่ายนักเรียนประจำ ให้นักเรียนมีการเตรียมดินปลูกข้าวโดยการไถดะและไถแปร...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
วันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 นักเรียนทุกคนช่วยกันทำนา โดยแบ่งหน้าที่กัน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
วันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 นักเรียนทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันช่วยกันปักดำข้าว...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
กิจกรรมตอนเช้าประจำเดือนพฤษภาคม 2555 งานระเบียบวินัย ฝ่ายนักเรียนประจำ ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
กิจกรรมตอนเช้าประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 นักเรียนทุกคนได้ออกกำลังกายตอนเช้า...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-7-2012
 

 
ประชุม การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 29-6-2012
 

 
กิจกรรมตอนเย็นของนักเรียนประจำ การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ฟุตซอล...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 14-7-2012
 

 
วันเสาร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 กิจกรรมพิเศษของนักเรียนประจำ ได้แบ่งนักเรียนออกเป็น...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 17-7-2012
 

 
ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำ ให้กำลังใจนักเรียนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 19-7-2012
 

 
วันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 สาขาวิชาการก่อสร้าง นักเรียนระดับ ปวช. 2 นายสถาพร...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 19-7-2012
 

 
19 กรกฎาคม 2555 สาขาวิชาเครื่องกล ได้เชิญวิทยากรจาก บริษัท คูโบต้า นครพนมจำกัด...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-7-2012
 

 
วันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเริ่มโครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-7-2012
 

 
วันที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทางโรงพยาบาลท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ออกบริการให้ความรู้เรื่องปัญหาโรคเอดส์กับวัยรุ่น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-7-2012
 

 
วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 ชาวบ้านจากจังหวัดบึงกาฬ โดยการนำของคุณพ่อสุพล...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2012
 

 
วันที 20 เดือนกราฎาคม พ.ศ. 2555 โรงเรียนจัดพิธีบูชาขอบพระคุณท่านนักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2012
 

 
วันที่ 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศอบรมการสร้างแผนการสอนผ่านโปรแกรมที่สร้างขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 21-7-2012
 

 
คณะภราดา คณะครู-นักเรียน จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ด้านอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 25-7-2012
 

 
สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง วิชางานเครื่องมือกล 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 27-7-2012
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ก.ค. 55 จัดกิจกรรมอบรม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยคณะวิทยากรจากวิทยาลัยพยาบาล...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-7-2012
 

 
วัน พุธ ที่ 1 ส.ค. 55 คณะครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนฯได้จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาร่วมกับ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 1-8-2012
 

 
วันที่ 3 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 ประธานมูลนิธิ ฯ ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เข้าเยียมโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 3-8-2012
 

 
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 นักเรียนระดับ ปวช. 2 และนักเรียนกลุ่มพิเศษ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 30-7-2012
 

 
สัมมนาเชิงวิชาการและทิศทางพัฒนาช่างเชื่อมสู่ภาคอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 10-8-2012
 

 
ม.สมสมัย เสวียววงษ์และนักเรียน ปวช.2 สาชาวิชาโลหะการ จัดทำรถเข็ญถังเก็บน้ำมันเครื่องใหแผนกช่างยนต์
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 10-8-2012
 

 
ม.สมสมัย เสวียววงษ์ นิเทศการสอนวิชาการวัดละเอียดและวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 10-8-2012
 

 
เดินสวนสนาม ฝึกภาคปกติ นศท. ประจำปีการศึกษา 2555 สถานที่ ร.ร.พะทายพิทยาคม
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 10-7-2012
 

 
ฝึกภาคปกติ นศท. วันที่ 2 - 13 ก.ค.55 สถานที่ทำการฝึก ร.ร.พะทายพิทยาคม
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 16-8-2012
 

 
วันที่ 14 -16 สิงหาคม 2555 คณะครูได้ออกนิเทศนักเรียนฝึกงานสาขาวิชาเครื่องกล ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ออกนิเทศนักเรียน ฝึกงานที จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย บริษัทสกลเจริญศรี...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 ออกนิเทศนักเรียนฝึกงานที่ บริษัทโตโยต้าดีเยี่ยม จำกัด...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
วันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนฯได้จัดกิจกรรมวันแม่ วันเฉลิมพระชนพรรษามหาราชินีนาถ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 คณะครูได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีอาศิรวาทราชสดุดีพระบรมราชินีนาท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-8-2012
 

 
วันที่ 24-28 สิงหาคม 2555 โรงเรียนได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน ฟุตบอลมวลชน"อำเภอท่าอุเทนคัพ"...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-8-2012
 

 
เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2555 หัวหน้าสาขาวิชาโลหะการออกนิเทศนักเรียนระดับ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 14-8-2012
 

 
ครูและนักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-8-2012
 

 
ชุดโต็ะเก้าอี้บาร์....ผลงานการเรียนเรียนการสอน ครู-นักเรียน ชั้นปวช. 2 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-9-2012
 

 
ชุดโต็ะเก้าอี้ไม้โครง....ผลงานการเรียนเรียนการสอน ครู-นักเรียน ชั้นปวช. 2 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-9-2012
 

 
การประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬา และกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-9-2012
 

 
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเอกชน วันที่14-16 กันยายน 2555 ณ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 24-9-2012
 

 
เมื่อวันที่ 13 - 16 กันยายน 2555 ฝ่ายธุรการ - การเงิน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 13-9-2012
 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา นำครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-8-2012
 

 
ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา นำครู-นักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 26-9-2012
 

 
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2012
 

 
เปตอง...ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-10-2012
 

 
กรีฑา...ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-10-2012
 

 
ฟุตบอล...ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-10-2012
 

 
การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ 21-22 ตุลาคม 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 30-10-2012
 

 
การแข่งขันกีฬาภายนอก...การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-11-2012
 

 
คณะภราดา คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-11-2012
 

 
คณะภราดาร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพฯ ในวโรกาสเสด็จเปิดอาคารใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา...
ถ่ายภาพ : ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี
Update : 8-11-2012
 

 
พิธีการปฎิญาณตนตลอดชีวิต อั้ลบั้ม 2
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-11-2012
 

 
วัน พุุธ ที่ 7 พ.ย. 55 นักเรียนทั้ง 3 ชั้นปี ได้เข้าร่วมฝึกทวบทวนระเบียบแถว ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-11-2012
 

 
นักเรียนทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วยเกี่ยวข้าว ของมิสสุภัทรา สันดี
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-11-2012
 

 
13 พฤศจิกายน 2555 ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวินพระบาทท่านปิยะชัย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 13-11-2012
 

 
15 พ.ย. 55 นักเรียนปวช. 3 ช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ออกให้บริการตั้งเต้นท์ ขนโต๊ะ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-11-2012
 

 
ประชุมร่วมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย (โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างคุณภาพ)
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 19-11-2012
 

 
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2555 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยกับ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 23-11-2012
 

 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ครูและนักเรียนสาขาวิชาโลหะการได้เดินทางไปที่จังหวัดอุบลราชธานี...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 16-11-2012
 

 
นักเรียนปวช. 1 สาขาวิชาการก่อสร้าง จำนวน 7 คน ได้ผลิตภัณฑ์งานไม้ คือ ชุดเก้าอี้พนักพิงนั่งเอกเขนก...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-11-2012
 

 
วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนปวช.2 สาขาวิชาการก่อสร้าง ได้สร้างศาลาแปดเหลี่ยม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 23-11-2012
 

 
วันที่ 28 พ.ย. 55 เข้าร่วมแห่กระทง ร่วมกับชุมชน ตำบลเวินพระบาท และ จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-11-2012
 

 
การแข่งขันกีฬาภายนอก...ฝ่ายกิจการนักเรียน งานกีฬา นำครู-นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลพนอม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 24-11-2012
 

 
บริการวิชาการและวิชาชีพ...ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-11-2012
 

 
โคงการจัดซื้อครุภัณฑ์...ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน..จัดซื้อครุภัณฑ์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 3-12-2012
 

 
เช้าวันอังคารที่ 4 ธ.ค. 55 โรงเรียนฯ ได้จัดพิธีอาเศียรวาทราชดุดีมหาราชา ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 4-12-2012
 

 
วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ได้นำนักเรียนออกหน่วยบริการ ณ บ้านบะหว้า อ. ท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 30-11-2012
 

 
5 ธันวาคม 2555 นักเรียน ปวช.1 ทุกสาขาวิชา ไปทัศศึกษาที่วัดภูพานอุดมธรรม อำเภอนาแก...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 5-12-2012
 

 
วันพุธ ที่ 12 ธ.ค.55 ได้นักเรียนได้ฝึกการทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาสระผม ไว้ใช้ในโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-12-2012
 

 
วันที่ 13-16 ธ.ค. 55 เข้าร่วมการแข่งขัน รถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 15 ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 17-12-2012
 

 
การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2012
 

 
ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ....รวมภาพกิจกรรมการแข่งขัน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-12-2012
 

 
ชมรมกีฬา ฝ่ายกิจการนักเรียน....การแข่งขัน ฟุตซอล อัสสัมชัญ ฯ ลีกคัพ 2555 วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-11-2012
 

 
โต๊ะเลื่อยวงเดือน...ผลการการเรียนการสอน นักเรียนชั้นปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 30-11-2012
 

 
วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนจัดงานวันเด็กและวันอัสสัมชัญวิชาการขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-1-2013
 

 
วัน ศุกร์ ที่ 10 มกราคม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กร่วมกับวันวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-1-2013
 

 
วันพุธ ที่ 9 มกราคม 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ เข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อให้...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-1-2013
 

 
วันที่ 19 มกราคม 56 ได้รับบริจาค รถกอล์ฟ จากสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาร์เบรียลแห่ง ประเทศไทย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-1-2013
 

 
วันที่ 19 ม.ค. 56 ได้รับ บริจาคไม้เก่า จาก บริษัท ลี วิคเตอร์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-1-2013
 

 
การแข่งขันกีฬา วันเด็กและวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม วันศุกร์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-1-2013
 

 
การแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาท ประจำปี 2556 19-20 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-1-2013
 

 
สื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์เครื่องกล ชุดเฟืองอัตราทดสองชั้น...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 5-2-2013
 

 
สาขวิชางานเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ผลงานนักเรียนระดับ (ปวช. 2) ในการจัดการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 5-2-2013
 

 
วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.56 ได้เข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ เครื่องยนต์เล็กจักรยานยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-2-2013
 

 
วันศุกร์ที่ 8 ก.พ.56 สาขาวิชาเครื่องกล ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 11-2-2013
 

 
ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชางานฝึกฝีมือ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 13-2-2013
 

 
ผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 1) จัดการเรียนการสอนในรายวิชางานฝึกฝีมือ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 13-2-2013
 

 
14-16 ก.พ ลูกเสือ เข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2555 ร่วมกับโรงเรียนโพนสว่างนาเงิ้ยว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-2-2013
 

 
การประชุมสมาพันธ์ ฯ โรงเรียนในเครือ ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-2-2013
 

 
การประชุมสมาพันธ์ ฯ โรงเรียนในเครือ ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 (ต่อ)
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-2-2013
 

 
ตรวจชิ้นงานสอบปฏิบัติมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3) ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 20-2-2013
 

 
วัน พุธ ที่ 27 ก.พ. 56 นักเรียนปวช.3 ปัจฉิมนิเทศน์ และเดินทางทัศนศึกษา เรื่องการดำเนินชีวิตของชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-2-2013
 

 
กิจกรรมออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่โรงเรียนบ้านนาแก้ว พร้อมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2013
 

 
ผลงานนักเรียน(ปวช. 2) สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ในรายวิชางานสร้างเครื่องมือตัด...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 28-2-2013
 

 
เก้าอี้ชายหาด(เก้าอี้สนาม)ผลการการเรียนการสอน นักเรียนชั้นปวช.2 สาขาวิชาการก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 3-1-2013
 

 
โครงงานนักเรียน(งานบิ้วอินห้องโสตทัศนศึกษา) ...ผลการการเรียนการสอนวิชาโครงงาน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-2-2013
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-2-2013
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter