107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2557


 
วันพุธที่ 14 พ.ค. 5 7 นักเรียนใหม่ ปวช.1 เข้าอบรม การป้องกันยาเสพติด และฝึกระเบียบแถว...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-5-2014
 

 
การสอบคัดเลือกสาขาวิชาตามความถนัด ...สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-5-2014
 

 
วันที่ 28 - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ทางโรงเรียนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-5-2014
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ATSN. วันที่ 21 พ.ค. 2557 นักเรียน ปวช.1-2 และคณะครู จัดแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ขึ้น...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-5-2014
 

 
เสื้อกีฬาสี ...วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2557....นักเรียนชั้นปวช.1-2 รับเสื้อกีฬาสีประจำปีการศึกษา2557...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-5-2014
 

 
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 ฝ่ายกิจการนักเรียน งานสภานักเรียน ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 28-5-2014
 

 
วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ประชุมฝ่ายนักเรียนประจำ และครูฝ่ายสนับสนุนประจำเดือนพฤษภาคม...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 2-6-2014
 

 
อบรมโครงการนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา 4-6 มิถุนายน 2557 ณ หน่วยฝึกวิชาทหาร...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 4-6-2014
 

 
วันที่ 4 มิ.ย. 57 ได้นำนักเรียน ปี 2 ไปช่วยงานขนหินภูเขาไปทำเขื่อนบ่อน้ำ ณวัดป่าอุดมธรรม(วัดป่าบ้านม่วง)...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 4-6-2014
 

 
วันที่ 12 มิ.ย.56 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโสตฯของโรงเรียน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-6-2014
 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนระดับชั้นปวช....
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-6-2014
 

 
วันที่ 19 มิ.ย. 57 นักเรียน ปวช. 1 ได้ ออกให้บริการพัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนประถมบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-6-2014
 

 
วันที่ 20 มิ.ย. 57 นำนักเรียนเข้าลงทะเบียน เรียนรู้วิธีการหางาน เพื่อเป็นแนวทางในอนาคตเมื่อสำเร็จการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-6-2014
 

 
วันที่ 26 มิ.ย. 57 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาสร้างความปรองดองระดับตำบล ณ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-6-2014
 

 
วันที่ 27 มิ.ย. 57 สาขาวิชาช่างยนต์ ได้เชิญวิทยากรจาก อู่อนันท์ชัยมอเตอร์ เข้ามาสอนในเรื่อง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-6-2014
 

 
วันจันทร์ ที่ 7 ก.ค. 57 ได้ช่วยงานยกตู้จัดห้องสมุดโรงเรียนประถมบ้านปากทวย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-7-2014
 

 
วันที่9 ก.ค. 57 เข้าร่วมบริจาคโลหิตร่วมกับชุมชน อำเภอท่าอุเทน ณ หอประชุมยงใจยุทธ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-7-2014
 

 
ฝึกภาคปกตินักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 7-18 กรกฎาคม 2557
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 7-7-2014
 

 
วัน พฤหัสบดี ที่ 10 ก.ค. 57 จัดกิจกรรมการถวายเทียนพรรษา ณ วัดศรีสะอาด บ้านน้อยชลประทาน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-7-2014
 

 
วันที่ 10 ก.ค. 57 ร่วมเดินรณรงค์ การป้องกันไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย ร่วมกับชุมชนต่างๆในเขตเทศบาล...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-7-2014
 

 
วันที่ 14-16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนพนมรับการประเมินจาก...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-7-2014
 

 
เมื่อวันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-7-2014
 

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ในช่วงเช้า เวลา 9:00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดงานสดุดีนักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 18-7-2014
 

 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ครู พนักงาน และนักเรียน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 26-7-2014
 

 
วัน อาทิตย์ ที่ 27 กากฎาคม 2557 สาขาวิชาเครืองกล สาขางานยานยนต์ ได้ออกให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-7-2014
 

 
วันอาทิตย์ ที่ 27 ก.ค. 57 ได้อาสาตัดหญ้าบริเวณพื้นที่ วัดบ้านเชียงยืน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-7-2014
 

 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ครูและนักเรียนปวช. 2แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 31-7-2014
 

 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำคณะครูและนักเรียน ออกหน่วยบริการวิชาการวิชาชีพ...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 5-8-2014
 

 
นายบัญฑิต เรืองกิจขยัน เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 12-8-2014
 

 
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ(ระดับชุมชน) ...ซ่อมแซมและปรับปรุงบริเวณและตัวอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเชียงยืน.......
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 2-8-2014
 

 
กิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ห้องโสตโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-8-2014
 

 
วันที่ 29-31 ก.ค. 57 นางอรุณณี แผ่นพรหม ได้นำวัสดุ-อุปกรณ์ มาให้แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 22-8-2014
 

 
วันที่ 1-4 ส.ค. 57 นางสมพาน แผ่นพรหม ได้นำวัสดุ-อุปกรณ์ มาให้แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 22-8-2014
 

 
นักเรียน ระดับชั้นปีที่ 1,2 สาขาวิชาช่างกลโรงงาานไปทัศนศึกษา ดูงาน ที่โรงกลึงพัฒนาการช่างท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 25-8-2014
 

 
วันที่ 1 - 7 เดือนสิงหาคม 2557 ภราดาพิชิตพล บูรพันธ์ รองผู้อำนวยการ ได้นำวัสดุ-อุปกรณ์...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 25-8-2014
 

 
วันที่ 7 - 14 มิถุนายน 2557 ครูและนักเรียนสาขาวิชาก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 26-8-2014
 

 
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ครูและนักเรียนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 26-8-2014
 

 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 ปูกระเบื้องพื้นหน้าห้องพักครูของแผนกสาขาวิชาก่อสร้าง...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 26-8-2014
 

 
เข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตสาศตร์ ณ โรงเรียนเชียงยืนวิทยา ต.เวินพระบาท...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 28-8-2014
 

 
วันที่ 30 สิงหาคม 2557 ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์ ม.อภิรักษ์ พลโลก ม.ดอน วิภา ม.ณรงค์เดช...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 30-8-2014
 

 
29-30 ส.ค. 57 โรงเรียนได้ดำเนินงาน การออกหน่วยบริการชุมชน ณ บ้านนามน ต.บ้านผึ้ง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 1-9-2014
 

 
วันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2557 มาสเตอร์สมศักดิ์ ชัยหมื่น ได้ไปนิเทศน์นักเรียน ปวช....
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 1-9-2014
 

 
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ออกหน่วยบริการวิชาการวิชาชีพ ณ บ้านนามน และวัดนักบุญเปาโลบ้านนามน...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 1-9-2014
 

 
โครงการออกหน่วยบริการวิชาชีพสู่ชุมชน วันที่ 29-30 สิงหาคม 2557 ณ วัดนักบุญเปาโล...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 29-8-2014
 

 
การแข่งขันกีฬามวลชนอำเภอท่าอุเทน คัพ 2557 วันที่ 28-31 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 28-8-2014
 

 
วันที่ 6 ก.ย.57 นิเทศนักเรียนฝึกงาน ที่บริษัท โตโยต้า ดีเยี่ยม จังหวัดอุบลราชธานี
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-9-2014
 

 
วันที่ 5 ก.ย 57 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โดย ภ.อาวุธ ศิลาเกษได้มอบทุนการศึกษาให้...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-9-2014
 

 
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน แผนกวิชาช่างยนต์ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-9-2014
 

 
วันที่ 10-11 ก.ย.57 โรงเรียนอัสสัมชัญฯ ได้นำนักเรียนไปช่วยพัฒนาสาถถานที่ โรงเรียนประถม...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-9-2014
 

 
วัน เสาร์ ที่ 13 ก.ย. 57 เดินทาง ถอดหลังคาอาคารที่วัดคำประมง จ.สกลนคร
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 14-9-2014
 

 
วันที่ 19 กันยายน 2557 นักเรียนปวช.1 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การป้องกันพยาธิใบไม้ในตับ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-9-2014
 

 
วันที่ 17-20 สิงหาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมกีฑาเครือของโรงเรียนในคณะเซนต์คาเบรียลฯ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 21-10-2014
 

 
ร่วมงานวันรักต้นไม้แห่งชาติ วันที่ 21 ต.ค. 2557 ณ บ้านพักคนชลา จ.นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-10-2014
 

 
วันที่ 27 ต.ค. 2557 รับการอบรมการขับขี่ปลอดภัย โดยบริษัทมิตรสิน จ.นครพนม
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-10-2014
 

 
วันที่ 29 ต.ค. 57 จัดกิจกรรมสัมนา นักเรียนปวช.3 หลักจากผ่านการฝึกประสบการวิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 29-10-2014
 

 
คัดเลือกนักเรียน ระดับชั้น ปีที่ 3 ช่างกลโรงงาน ไปเรียนในโครงการพัฒนาช่างเทคนิคขั้นสูง...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 4-11-2014
 

 
สัมมนาเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนชั้นปีที่...
ถ่ายภาพ : นายวิรถ จอกทอง
Update : 4-11-2014
 

 
กระถางต้นไม้(งานกลุ่ม) ผลงานการเรียนการสอน วิชาฝึกฝีมืองานไม้ นักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-8-2014
 

 
รั้วไม้(งานไม้โครง) ผลงานการเรียนการสอน วิชาฝึกฝีมืองานไม้ นักเรียน ปวช.1...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 12-8-2014
 

 
ชุดโค๊ะและเก้าอี้พับในตัว งานไม้แบบลีโอและไม้ตะเคียน ผลงานการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-9-2014
 

 
ซุ้มศาลา งานไม้แบบลีโอและไม้โครงผลงานการเรียนการสอน นักเรียน ปวช.2 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-9-2014
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ครั้งที่ 14 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2014
 

 
การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ครั้งที่ 14 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-11-2014
 

 
ตระกร้อ(เหรียญเงิน) การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิ ฯ ครั้งที่ 14 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2014
 

 
กรีฑา(1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือมูลนิธิ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-10-2014
 

 
วันที่ 6 พ.ย. 57 เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงกับชุมชน ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-11-2014
 

 
การอบรมคลีนิคฟุตบอล COKE ACTIVATION "นักกีฬาโค้กคัพ นักกีฬาอาชีพ"วันที่ 31 ตุลาคม 2557...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 31-10-2014
 

 
เข้าร่วมประชุมแถลงข่าว การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-11-2014
 

 
เก็บเกี่ยวข้าว ผลผลิตของนักเรียนที่ลงมือ ลงแรง ร่วมกันปลูก และวันที่ผลผลิตออกดอกผล...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 21-11-2014
 

 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 25-11-2014
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ.. วันที่ 29 พ.ย. 2557 ครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 29-11-2014
 

 
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ครุและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนินครพนม...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 29-11-2014
 

 
วันที่ 4 ธ.ค. 57 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-12-2014
 

 
วันที่ 29 พ.ย.57 จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการชุมชน ณ โรงเรียน ตชด.คอนราดเฮลเค็ล อ.โพนสวรรค...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-12-2014
 

 
แผนกวิชาช่างยนต์ จัดให้นักเรียนฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสถานประกอบการณ์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-12-2014
 

 
หลังจาก จบกิจกรรมเข้าค่ายนักบุญ หลุยส์ฯ ได้จัดมอบใบประกาศให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-12-2014
 

 
" ริมโขงเกมส์ " 2557 ครูและนักเรียนเชื่อมและติดตั้งเสาประตูฟุตบอลและจัดทำป้ายต่างๆในการแข่งขันกีฬาสี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-12-2014
 

 
" เปตอง "" ริมโขงเกมส์ 12 " 2557 การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ผลการแข่งขัน เปตอง...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 15-12-2014
 

 
" ตระกร้อ "" ริมโขงเกมส์ 12 " 2557 การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ผลการแข่งขัน ตระกร้อ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 16-12-2014
 

 
" ฟุตซอล " การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ผลการแข่งขัน ฟุตซอล กีฬาสีริมโขงเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 17-12-2014
 

 
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ 12" ประจำปีการศึกษา 2557 ภราดา ดร.วีรยุทธ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
ครูและนักเรียนเตรียมสนามฟุตลอลและลู่วิ่ง แข่งขันกรีฑาในการแข่งขันกีฬาสี...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 18-12-2014
 

 
เก็บตกพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "ริมโขงเกมส์ 12" ประจำปีการศึกษา 2557วันที่19...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
" กรีฑา " การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ 12 ประจำปี 2557 ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
"กีฬาพื้นบ้าน " การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ 12 ประจำปี 2557 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
" ฟุตบอล " การแข่งขันกีฬาสี ริมโขงเกมส์ ผลการแข่งขัน ฟุตซอล กีฬาสีริมโขงเกมส์...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 19-12-2014
 

 
นิเทศการฝึกงานของนักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโหะ ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 20-8-2014
 

 
วันที่ 7 ม.ค.58 ได้นำนักเรียน ช่วยพัฒนาพื้นที่โรงเรียนประถมบ้านปากทวย กิจกรรมที่...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 7-1-2015
 

 
วันที่ 9 ม.ค. 58 นำคณะครู นักเรียนร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนประถมบ้านปากทวย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 9-1-2015
 

 
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำ และครูฝ่ายสนับสนุน 14 ม.ค. 58
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-1-2015
 

 
ครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จำนวน 30 คน ร่วมบริจาคเลือด...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 14-1-2015
 

 
วีนที่ 16 ม.ค.58 แผนกวิชา ช่างยนต์ ปวช.1 ศึกษาดูงาน การจัดการศูนย์บริการรถยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 16-1-2015
 

 
วันที่ 21 -22 มกราคม 2558 ได้ออกบริการจิตอาสา ก่ออิฐบ็อคทำแปลงปลูกผัก ณ โรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 26-1-2015
 

 
ฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง วันที่...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 27-1-2015
 

 
คณะภราดา คณะครู นักเรียนและพนักงานของโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับชาวบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 24-1-2015
 

 
คณะภราดา คณะครู นักเรียนและพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ร่วมกับชาวบ้านปากทวย...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 24-1-2015
 

 
ฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปี 3 วันที่ 30 ม.ค. - 3 ก.พ. 58 ณ ค่ายพระยอดเมืองขวาง และ นักศึกษาวิชาทหาร...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 3-2-2015
 

 
วันที่ 6-7 ก.พ. 58 ลูกเสือเข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2557 ณ อุทยานแห่งชาติภูังกา
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 8-2-2015
 

 
วันที่ 9 ก.พ. 58 เข้าร่วมปฏิบัติธรรมร่วมกับบ้านยางนกเหาะ และหมู่บ้านใกล้เคียง...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-2-2015
 

 
วันที่ 4 ก.พ. 58 นักเรียนปวช.2 ทั้ง 4 แผนกวิชา เดินทางศึกษาดูงาน ณ อู่เทคนิคยนต์...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-2-2015
 

 
ออกหน่วยบริการวิชาการและวิชาชีพ..(งานก่ออิฐ) วันที่ 21 - 22 ม.ค. 2557 ครูและนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 27-1-2015
 

 
เรียนรู้หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีใช้ในชีวิต...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 14-2-2015
 

 
เรียนรู้หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีใช้ในชีวิต...
ถ่ายภาพ : ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
Update : 14-2-2015
 

 
วันที 10 ก.พ. 58 บริษัท ศรีไทย ได้เข้าแนะแนวนักเรียนในเรื่องความรู้ในการรับนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 10-2-2015
 

 
วันที่ 20 ก.พ. ก 58 บริษัท TGI ได้แนะแนว อาชีพและรับสมัครนักเรียนเข้าทำงาน
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 20-2-2015
 

 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...ออกหน่วยบริการชุมชนเคลื่อนที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 11-2-2015
 

 
สอบมาตรฐานวิชาชีพ...วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2558 ..นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 25-2-2015
 

 
วันที่ 3 มี.ค. 58 จัดกิจกรรมปัจฉิม นักเรียน ปวช.3 ประจำปีการศึกษา 2557
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-2-2015
 

 
วันที่ 4 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรม มอบใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ นักเรียนปวช.3 ที่สำเร็จในปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 4-3-2015
 

 
วันที่ 3 มีนาคม 2558 จัดกิจกรรมผูกแขน บายศรีสู่ขัญ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-3-2015
 

 
เย็นวันที่ 3 มีนาคม 2558 จัดงงานเลี้ยงส่งนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 3-3-2015
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter