107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีการศึกษา 2566   ปีการศึกษา 2565   ปีการศึกษา 2564   ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2561   ปีการศึกษา 2560   ปีการศึกษา 2559   ปีการศึกษา 2558   ปีการศึกษา 2557   ปีการศึกษา 2556   ปีการศึกษา 2555   ปีการศึกษา 2554   ปีการศึกษา 2553   ปีการศึกษา 2552   ปีการศึกษา 2551   ปีการศึกษา 2550   

อั้ลบั้มภาพกิจกรรมปี 2560


 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาบส่งเสริมสุขภาพตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 17-5-2017
 

 
วันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 60 โรงเรียนฯจัดกิจกรรม สวดชำระ ตักบาตร และถวายภัตราหารเช้า...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 19-5-2017
 

 
วันพฤหัสบดี ที่ 18 พ.ค. 60 โรงเรียนฯ จัดกิจกรรม พิธีมิสซาเปิดเรียน ปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 18-5-2017
 

 
ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. 2560 งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ และงานบริหารทรัพยากรมนุษย์จัดให้มีการประชุมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 11-5-2017
 

 
วันเสาร์ที่ 13 พ.ค. 2560 ภราดาชุมพล ดีสุดจิต จากโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง ให้เกียรติกับทางโรงเรียนฯ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-5-2017
 

 
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ณ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย วันที่...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 1-5-2017
 

 
การฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ณ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย วันที่...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 1-5-2017
 

 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ได้นำนักเรียนที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 26-5-2017
 

 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 18-5-2017
 

 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 18-5-2017
 

 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กับนักเรียน ระดับ ปวช.3 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ถ่ายภาพ : นายทวี สุทธิรณ
Update : 18-5-2017
 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 รับสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1 ศูนย์ที่ 5 ร.ร. อุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 4-6-2017
 

 
วันที่ 4 มิถุนายน 2560 รายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 , 3 ศูนย์ที่ 5 ร.ร.อุเทนพัฒนา...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 4-6-2017
 

 
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 2-6-2017
 

 
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น ภายในงานมีการประกวดแข่งขันพานไหว้ครู
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-6-2017
 

 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้มอบเครื่องแบบนักเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-6-2017
 

 
วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ทางโรงเรียนฯได้จีดประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-6-2017
 

 
วันที่ 12 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2560
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 12-6-2017
 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 อธิการเจ้าคณะ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบริยลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-6-2017
 

 
วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิ ฯ ให้เกียรติเป็นประธานปลูกป่าประจำปี...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 15-6-2017
 

 
วันที่ 23 - 25 มิถุายน 2560 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 27-6-2017
 

 
28 มิ.ย. 60 แผนกวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน รายวิชางานสีและตกแต่งผิว...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 28-6-2017
 

 
28 มิถุนายน 2560 โรงเรียน จัดกิจกรรม Happy Feast Day ภราดาปีเตอร์กิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-6-2017
 

 
ผลการแข่งขัน กีฬาฟุตซอล "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 23-6-2017
 

 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ฝ่ายวิชาการ แผนกวิชาสามัญ - สัมพันธ์ วิชาภาษาไทย ร่วมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2017
 

 
เพิ่มเติม ... ภาพจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-6-2017
 

 
วันที่ 6 ก.ค. 60 ได้ จัดกิจกรรมแห่ เทียน พรรษา ไปถวาย ณวัดใหม่ชัยภูมิ บ้านปากทวย
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 6-7-2017
 

 
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายที่วัดใหม่ชัยภูมิ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 6-7-2017
 

 
รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการตรวจติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 14-7-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรบุคลากรของโรงเรียน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-7-2017
 

 
เมื่อวันที่ 15 -16 กรกฎาคม 2560 แผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 16-7-2017
 

 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมสดุดีนักบุญหลุยส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 20-7-2017
 

 
ประชุมฝ่ายบริหารจัดการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซััวร์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-7-2017
 

 
ตามคำสั่งที่ 023/2560 งานแผนกสามัญ-สัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอััสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 25-7-2017
 

 
27 ก.ค.60 จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 27-7-2017
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-8-2017
 

 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 4-8-2017
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-8-2017
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-8-2017
 

 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เดินทางช่วยเหลือบริจาคอาหาร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 4-8-2017
 

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนคณะครู 4 ท่าน และตัวแทนนักเรียน จำนวน 10...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 28-7-2017
 

 
14 กรกฎาคม 2560 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 5-8-2017
 

 
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-8-2017
 

 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม โครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-8-2017
 

 
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 โครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการชุมชน โดยมีช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 8-8-2017
 

 
การแข่งขันกีฬามวลชนอำเภอท่าอุเทนคัพประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-30 กรกฎาคม 2560...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 8-7-2017
 

 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ สัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต วันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 20-7-2017
 

 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาชีพ ได้ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จิตอาสา ที่ศูนย์อำนวยการ...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 คณะครู นักเรียน จิตอาสาช่วยทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดแล้ว...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 9-8-2017
 

 
วันที่ 28 -29 กรกฎาคม 2560 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กับงานหลักสูตรและการเรียนการสอน...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-7-2017
 

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกิรรมวันอัสสัม แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-8-2017
 

 
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 11-8-2017
 

 
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการดำเนินงานตาม...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 21-8-2017
 

 
5 กันยายน 2560 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ พัฒนาทักษะการเชื่อม TIG, CO2, Plasma Cutting and CNC Cutting ให้ครูและนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 6-9-2017
 

 
วันที่ 7 กันยายน 2560 มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์และมาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร ...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 7-9-2017
 

 
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 13-9-2017
 

 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 รองนายกเทศมนตรีตำบลเวินพระบาท มอบช่อดอกไม้ ให้ ภราดากิตติศักดิ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-9-2017
 

 
ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2560 เมื่อวันที่ี 12 กันยายน 256 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 12-9-2017
 

 
สัมมนาก่อนปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 19-9-2017
 

 
วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560 ครูช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 3 ท่าน และครูช่างกลโรงงาน...
ถ่ายภาพ : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
Update : 11-10-2017
 

 
คณะผู้บริหาร ภ.กิตติศักดิ์ เจริญศรี ภ.ครรชิต สีสาวรรณ และตัวแทนคณะครู จำนวน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 4-10-2017
 

 
คณะผู้บริหารและคณะครูร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 26-11-2017
 

 
วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 คณะครูเดินทางทัศนศึกษาที่ จ.กาญจนบุรี
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 14-11-2017
 

 
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2560 คณะครูเดินทางแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 18-11-2017
 

 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 28-11-2017
 

 
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 บริษัทเพ็นทินั่มคอมพิวเตอร์ แอด์แอ็ดเซ็สโซรี่ จำกัด...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-11-2017
 

 
วันที่ 5 - 7 พ.ย. 2560 มาสเตอร์ดอน วิภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 8-11-2017
 

 
ภ.ครรชิต สีสาวรรณ รองผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู ต้อนรับคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดนครพนม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 16-11-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับเกียรติในการต้อนรับ พระคาดินัล พระสังฆราช...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-11-2017
 

 
20 พฤศจิกายน 2560 มิสพรทิพย์ วิภา และมิสเสาวรักษ์ ยศพันษา เข้าอบรมภาษาไทยที่โรงแรมเดอะวัน...
ถ่ายภาพ : นางสาวพรทิพย์ วิภา
Update : 20-11-2017
 

 
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ครูและนกเรียน สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนออกหน่วยบริการโครงการจิตอาสาพัฒนาและบริการวิชาการ-วิชาชีพสู่ชุมชน...
ถ่ายภาพ : นายจำนงค์ ตาระบัตร
Update : 23-11-2017
 

 
27 - 29 พ.ย. 2560 งานแผน งบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับงานทรัพยากรมนุษย์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 29-11-2017
 

 
กิจกรรมปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์วิชาการนันทนาการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-12-2017
 

 
มิสเสาวรักษ์ ยศพันษา ตัวแทนครู เข้าประชุมเรื่อง นักการศึกษากับเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 18-8-2017
 

 
23 พ.ย. 2560 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับภราดาครรชิต สีสาวรรณ...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 23-11-2017
 

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนครั้งที่ 2/2560 เมื่ื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคารฟรังซัวร์
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-12-2017
 

 
งานแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับโรงเรียนเชียงยินวิทยา ภายใต้ชื่องาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 15-12-2017
 

 
มาสเตอร์ทวี สุทธิรณ , มาสเตอร์น้อย นนลือชา, มิสสุภัทรา สิงห์ทอง พานักเรียนชั้น...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 19-12-2017
 

 
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี2560
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 8-12-2017
 

 
เมื่อวันศุกร์ีที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัด "งานครอบครัว ATSN ปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2017
 

 
เมื่อวันศุกร์ีที่ 22 ธันวาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัด "งานครอบครัว ATSN ปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2017
 

 
ร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับบุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-12-2017
 

 
แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวะศึกษาจังหวัดนครพนม คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดวันที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 22-11-2017
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม รับการตรวจมาตรฐานการเงินโดยคณะกรรมการจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 18-1-2018
 

 
ม.น้อย นนลือชา และมิสเสาวรักษ์ ยศพันษา เข้าร่วมอบรม การป้องกันต่อต้านการค้ามนุษย์ในยุคปัจจุบัน...
ถ่ายภาพ : นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
Update : 18-1-2018
 

 
กีฬาครูสำพันธ์ อัสสัมชัญ อาชีวนาแกและศรีสงคราม
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 15-1-2018
 

 
15 มค. 61 จัดกิฬาครู โรงเรียนเอกชน สัมพันธ์ ประกอบด้วย วิทยาลัย อาชีวะ นาแก ...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 15-1-2018
 

 
12 ม.ค. 61 โรงเรียนฯร่วมกับเทศบาล เวินพระบาท จัดกิจกรรม วันเด็กให้ เด็กเล็ก...
ถ่ายภาพ : นายปริญยา สีสม
Update : 12-1-2018
 

 
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2017 เวลา 10.00 น. พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 27-1-2018
 

 
ผู้บริหาร คณะครู ตัวแทนนักเรียน ร่วมร้องเพลงและมอบซองของขวัญ ให้กับมาสเตอร์อภิรักษ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-1-2018
 

 
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ตัวแทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ให้...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 31-1-2018
 

 
ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และครูประจำการใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. มิสเสาวรักษ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 1-2-2018
 

 
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน วันอัสสัมชัญวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมวันเสาร์ที่...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 9-2-2018
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมฉลองวัดกาทารีนาทุ่งมน...
ถ่ายภาพ : นางสุภัทรา สิงห์ทอง
Update : 10-2-2018
 

 
พระอัครสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมิสซาปลงศพ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 8-2-2018
 

 
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะฯ และตัวแทนคณะภราดามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 5-2-2018
 

 
กิจกรรมบรรยายพิเศษเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และทำ workshop พัฒนาทักษะทางการสื่อสารเพื่อการนำเสนอผลงาน...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 9-2-2018
 

 
ฝึกภาคสนาม นศท.ปี 3 วันที่1-5กุมภาพันธ์ 2561
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 1-2-2018
 

 
ผอ. รร.อัสสัมชัญเทคนิคนครพนมและคณะครูเข้าเยี่ยม นศท.ปี 3 เข้ารับการฝึกภาคสนามเพื่อเสริมสร้างกำลังใจและให้ความสำคัญของกิจกรรม...
ถ่ายภาพ : นายณรงค์เดช พลขำ
Update : 3-2-2018
 

 
วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2561 มาสเตอร์ดอน. วิภา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมการพัฒนาการสื่อการสอนของครูผู้สอนโดยใช้แฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์...
ถ่ายภาพ : นายดอน วิภา
Update : 17-2-2018
 

 
มิสธารราพร ทรงเสี่ยงไชย และมาสเตอร์ณรงค์เดช พลขำ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 17-2-2018
 

 
มาสเตอร์สมสมัย เสวียววงษ์ และครูหัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมเรื่อง...
ถ่ายภาพ : นายสมสมัย เสวียววงษ์
Update : 20-2-2018
 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล นักเรียนปวช.1 วิชา ลูกเสือวิสามัญ ณ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 26-2-2018
 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล นักเรียนปวช.1 วิชา ลูกเสือวิสามัญ ณ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 26-2-2018
 

 
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือและเดินทางไกล นักเรียนปวช.1 วิชา ลูกเสือวิสามัญ ณ...
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 26-2-2018
 

 
16-18 กุมภาพันธ์ 2561 -อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูช่างเชื่อมมุ่งสู่อุตสาหกรรมไทยแลนด์4.0
ถ่ายภาพ : นายอิทธิพล แก้วชาลุน
Update : 20-2-2018
 

 
คณะกรรมการสอบมาตรฐานวิชาชีพระดับสาขาวิชา/สาขางาน 1.ม.ศิริวัฒน์ ไชยโชติ...
ถ่ายภาพ : นายประสิทธิ์ คำดี
Update : 7-3-2018
 

 
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-3-2018
 

 
ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2561 คณะครูจำนวน 15 ท่าน เข้ารับการอบรม ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 5-4-2018
 

 
โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้สูญเสียพนักงาน 1 ท่าน คือ นายโถ เทือกศรี...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 2-4-2018
 

 
สัมมนาครูก่อนปิดภาคเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้หัวข้อ “การนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา”...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 30-3-2018
 

 
ประชุมเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนขนาดเล็ก วันอังคารที่...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 27-2-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 20-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 21-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 22-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 23-4-2018
 

 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 24-4-2018
 

 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยคุณศิวัจน์ อำนาจศิริวงศ์...
ถ่ายภาพ : นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
Update : 24-4-2018
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter