107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


  ATSN Donwload
รายการ
หน่วยงาน
     1 . ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
     2 . อศท 26 แบบคำร้องขอทำบัตรนักเรียน งานทะเบียนและสารบรรณ
     3 . อศท 34 ขอสอบแก้ตัว งานทะเบียนและสารบรรณ
     4 . อศท 38 แบบคำขอลาพักการเรียน งานทะเบียนและสารบรรณ
     5 . อศท 39 หนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ลาพักการเรียน งานทะเบียนและสารบรรณ
     6 . อศท 40 แบบคำร้องขอกลับเข้าเรียน งานทะเบียนและสารบรรณ
     7 . อศท 46 แจ้งการขาดเรียน งานทะเบียนและสารบรรณ
     8 . อศท 52 คำร้องขอลาออก งานทะเบียนและสารบรรณ
     9 . อศท 53 คำร้องทั่วไป งานทะเบียนและสารบรรณ
     10 . อศท 22 ใบมอบตัว งานทะเบียนและสารบรรณ
     11 . อศท 24 ใบยินยอมจากบิดามารดา งานทะเบียนและสารบรรณ
     12 . อศท 41 แบบคำร้องขอรักษาสภาพการเป็นผู้เรียน งานทะเบียนและสารบรรณ
     13 . 1. ATSN ตัวอย่างฟอร์มสรุปแผนงาน (ที่รับผิดชอบตามสายงาน)_62 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
     14 . 2. ATSN ตัวอย่างฟอร์มสรุปโครงการ-กิจกรรม_62 งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
     15 . 3. ATSN แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
     16 . แบบฟอร์มสอนแทน งานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter