107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ภาคเรียน 1

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20101-2502งานเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   20101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น   นายสายัญณ์ ดาพงษ์
   20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น   นายวิศรุต มะยัง
   20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม   นายณรงค์เดช พลขำ
   20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น   นายวิศรุต มะยัง
   20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ   นายดอน วิภา
   20001-1004กฎหมายแรงงาน   นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา
   20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   นายอำพล เทือกศรี
   20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1   นายอภิรักษ์ พลโลก
   20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ   นายอภิรักษ์ พลโลก
   20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง   นางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
   20000-1505อาเซียนศึกษา   นางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษา

ภาคเรียน 2

รหัสวิชา
วิชา
ครูผู้สอน
   20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ   นางสาวพรทิพย์ วิภา
   20001-1002พลังงานและสิ่งแวดล้อม   นางสาวพรทิพย์ วิภา

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter