107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


งบประมาณประจำปี  

     ค่าใช้จ่ายประจำ

ค่าใช้จ่ายประจำ
รหัสบัญชี
รายการ
งบประมาณที่ตั้งไว้
51010
   เงินเดือนครู
6,460,000.00  -     
51011
   เงินเดือนพนักงาน
1,210,000.00  -     
51012
   เงินเดือนเจ้าหน้าที่หอพัก
218,000.00  -     
51013
   เงินโบนัสครู
520,000.00  -     
51014
   เงินโบนัสพนักงาน
101,000.00  -     
51015
   เงินโบนัสเจ้าหน้าที่หอพัก
10,000.00  -     
51016
   เงินค่าตำแหน่ง
1,580,000.00  -     
51017
   ค่าไฟฟ้า
700,000.00  -     
51018
   ค่าโทรศัพท์
50,000.00  -     
51019
   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติ
250,000.00  -     
51020
   ค่าอินเทอร์เน็ต
290,000.00  -     
51021
   เงินสมทบประกันสังคมส่วนของโรงเรียน 5%
80,000.00  -     
51022
   เงินสมทบประกันสังคมรายปี
2,000.00  -     
51023
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
80,000.00  -     
51024
   เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ครู 3% ในส่วนของโรงเรียน
190,000.00  -     
51025
   เงินสะสมร่วมครู 5% ในส่วนของโรงเรียน
41,000.00  -     
51026
   ค่าอาหาร นักเรียน ครูและพนักงาน
2,700,000.00  -     
51027
   เงินสมทบช่วยเหลือค่าจ้างเจ้าหน้าที่อาชีวศึกษานครพนม
14,400.00  -     
51028
   เงินค่าจ้างผู้ชำนาญการพิเศษจากภายนอก
50,000.00  -     
51029
   เงินสมทบช่วยเหลือหน่วยงานราชการ
35,600.00  -     
51030
   หนังสือเรียน (ปี 66 นักเรียน 125 คน *1000*2 เทอม)
250,000.00  -     
51031
   อุปกรณ์การเรียน (ปี 66 นักเรียน 125 คน *260*2 เทอม)
65,000.00  -     
51032
   เครื่องแบบ หนังสือเรียน (ปี 66 นักเรียน 125 คน *900*1 เทอม)
112,500.00  -     
51033
   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หนังสือเรียน (ปี 66 นักเรียน 125 คน *480*2 เทอม)
120,000.00  -     
51034
    เงินอุดหนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
72,000.00  -     
รวม
15,201,500.00  -     
     ฝ่ายนักเรียนประจำ

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารจัดการ(สำนักผู้อำนวยการ)

งานแผน งบประมาณ งานประกันฯ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52010
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
10,000.00  -     
52011
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
10,000.00  -     
52012
   ประชุมครูประจำเดือน
20,000.00  -     
52013
   ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
2,000.00  -     
52014
   เลี้ยงรับรอง
90,000.00  -     
52015
   เดินทางเข้าร่วมประชุม
150,000.00  -     
52016
   ของขวัญปีใหม่หน่วยงานราชการ
10,000.00  -     
52017
   ทำบุญบริจาคหน่วยงานการกุศล
20,000.00  -     
52018
   กิจกรรมอบรมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ
5,000.00  -     
52019
   เข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ
5,000.00  -     
52020
   อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
3,000.00  -     
52021
   กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
40,000.00  -     
52022
   เข้าเล่มเอกสารงานประกันฯ
4,000.00  -     
รวม
369,000.00  -     
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์(พัสดุ ครุภัณฑ์)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
ค่าใช้จ่ายประจำ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
งานสารบรรณ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
520100
   จัดทำเอกสารรับนักเรียนใหม่
2,500.00  -     
520101
   จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์
52,900.00  -     
รวม
55,400.00  -     
งานโภชนาการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52090
   อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
20,000.00  -     
52091
   เครื่องปรุงอาหาร
140,000.00  -     
52092
   ซ่อมบำรุง-จัดหาเครื่องครัว
40,000.00  -     
รวม
200,000.00  -     
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52070
   ทุนการศึกษาระดับ ปวส.
30,000.00  -     
52071
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
25,000.00  -     
52072
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/ป.บัณฑิต
50,000.00  -     
52073
   กิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากรประจำปี
100,000.00  -     
52074
   กิจกรรมอบรมสัมมนาครูที่มูลนิธิฯ ปี 66
100,000.00  -     
52075
   กิจกรรมอบรมหลักสูตรพิเศษตามสาขาหรือฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน
50,000.00  -     
52076
   พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
10,000.00  -     
52077
   ทำงานพิเศษวันหยุด/ทำงานล่วงเวลาของครู
50,000.00  -     
52078
   ทำงานพิเศษวันหยุด/ทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
50,000.00  -     
52079
   เครื่องแบบครู 23*3000
69,000.00  -     
52080
   เครื่องแบบพนักงาน 13*2000
26,000.00  -     
52081
   ของขวัญวันเกิดบุคลากร
33,100.00  -     
52082
   ตรวจสุขภาพประจำปี 36*4000
144,000.00  -     
52083
   ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
88,000.00  -     
52084
   ประกันอุบัติเหตุผู้บริหาร ครู พนักงานและนักเรียนระดับ ปวช.1 - ปวช.3 156*400
62,400.00  -     
52085
   ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน+บุคคลภายนอกกรมธรรม์
27,000.00  -     
52086
   ฌาปนกิจศพบุคลากร/บิดา-มารดา ของครูและพนักงาน 5*11000
55,000.00  -     
52087
   กิจกรรมวันครอบครัว ATSN
170,000.00  -     
52088
   กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
15,000.00  -     
52089
   กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร
200,000.00  -     
รวม
1,354,500.00  -     
งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52060
   ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านพักนักเรียนทั่วไป
300,000.00  -     
52061
   ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงฝึกงานและอาคารทั่วไป
35,200.00  -     
52062
   ซ่อมบำรุงระบบประปา
59,800.00  -     
52063
   ซ่อมบำรุงระบบความเย็น
70,000.00  -     
52064
   ดูแลรักษาความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง
21,700.00  -     
52065
   บำรุงรักษาปรับปรุงภายในโรงเรียน
23,300.00  -     
52066
   งานประกันอัคคีภัย
20,000.00  -     
52067
   งานซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
200,000.00  -     
52068
   ต่อภาษีและประกันภัย
170,000.00  -     
52069
   ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
255,000.00  -     
รวม
1,155,000.00  -     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระบบเครือข่าย/ข้อมูลสารสนเทศ)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52050
   รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่
100,000.00  -     
52051
   การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
12,000.00  -     
52052
   ซ่อมปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
62,000.00  -     
52053
   การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
30,000.00  -     
52054
   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 10*6000
60,000.00  -     
รวม
264,000.00  -     
งานทะเบียน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52040
   จัดทำทะเบียนนักเรียน
2,300.00  -     
52041
   จัดทำเอกสารผู้สำเร็จการศึกษา
12,000.00  -     
รวม
14,300.00  -     
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์(การเงิน จัดซื้อ)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52030
   ค่าตรวจบัญชี
30,000.00  -     
52031
   ค่าอบรมบัญชี/คำแนะนำการจัดทำบัญชี
2,500.00  -     
52032
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำเอกสารบัญชี
2,500.00  -     
52033
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
30,000.00  -     
รวม
65,000.00  -     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ(งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
3,477,200.00  -     

     ฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ(หลักสูตร)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53010
   พัฒนาหลักสูตร
50,000.00  -     
53011
   พัฒนาสื่อและการจัดการเรียนการสอน
40,000.00  -     
53012
   จัดหาและซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน
20,000.00  -     
53013
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียน ปวช.3
50,000.00  -     
53014
   นิเทศภายใน
40,000.00  -     
53015
   วันอัสสัมชัญวิชาการ
100,000.00  -     
รวม
300,000.00  -     
งานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ(งานนิเทศภายใน)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530100
   จัดซื้อวัสดุฝึก-อุปกรณ์
190,600.00  -     
530101
   ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
10,000.00  -     
530102
   ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องจักร และอุปกรณ์
50,000.00  -     
530103
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
10,000.00  -     
530104
   จัดซื้อครุภัณฑ์
65,000.00  -     
รวม
325,600.00  -     
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53020
   จัดซื้อวัสดุฝึก-อุปกรณ์
223,250.00  -     
53021
   ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
10,000.00  -     
53022
   ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องจักร และอุปกรณ์
50,000.00  -     
53023
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
10,000.00  -     
53024
   จัดซื้อครุภัณฑ์
23,000.00  -     
รวม
316,250.00  -     
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53030
   จัดซื้อวัสดุฝึก-อุปกรณ์
180,000.00  -     
53031
   ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
10,000.00  -     
53032
   ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องจักร และอุปกรณ์
50,000.00  -     
53033
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
10,000.00  -     
รวม
250,000.00  -     
สาขาวิชาช่างยนต์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53040
   จัดซื้อวัสดุฝึก-อุปกรณ์
100,000.00  -     
53041
   ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน
10,000.00  -     
53042
   ซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องจักร และอุปกรณ์
50,000.00  -     
53043
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
10,000.00  -     
53044
   จัดซื้อครุภัณฑ์
150,000.00  -     
รวม
320,000.00  -     
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53050
   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการของครู
30,000.00  -     
53051
   ส่งเสริมผลงานทางวิชาการนักเรียน
300,000.00  -     
53052
   ส่งเสริมผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
50,000.00  -     
รวม
380,000.00  -     
งานระบบทวิภาคี
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53060
   นิเทศนักเรียน/นักศึกษาระบบทวิภาคี
50,000.00  -     
53061
   บริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
50,000.00  -     
รวม
100,000.00  -     
งานวิทยบริการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53070
   จัดหาหนังสือ/วารสารเข้าห้องสมุด
7,000.00  -     
53071
   พัฒนาระบบการให้บริการและศูนย์การเรียนรู้
3,000.00  -     
53072
   จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ
10,000.00  -     
รวม
20,000.00  -     
งานวัดและประเมินผล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53080
   เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET
20,000.00  -     
53081
   สอบมาตรฐานวิชาชีพ
80,000.00  -     
53082
   ประเมินผลสัมฤทธิ์มางการเรียนประจำปี
5,000.00  -     
53083
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
15,000.00  -     
รวม
120,000.00  -     
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53090
   วิชาวิทยาศาสตร์
11,000.00  -     
53091
   วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
2,000.00  -     
53092
   วิชาคอมพิวเตอร์
2,000.00  -     
53093
   วิชาภาษาต่างประเทศ
5,000.00  -     
53094
   วิชาภาษาไทย
7,000.00  -     
53095
   วิชาสังคมศึกษา
2,000.00  -     
53096
   วิชาคณิตศาสตร์
2,000.00  -     
53097
   แข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสมรรถนะแกนกลาง
4,000.00  -     
รวม
35,000.00  -     
งานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ(งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
2,166,850.00  -     

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน(กิจการนักเรียน)

งานระเบียบวินัย
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54010
   กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
30,000.00  -     
54011
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา
60,000.00  -     
54012
   กิจกรรมอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
30,000.00  -     
รวม
120,000.00  -     
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(นักศึกษาวิชาทหาร)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา (กีฬา)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54090
   เมล็ดพันธ์ุผัก พันธุ์ปลา พันธุ์กบ
100,000.00  -     
54091
   ปุ๋ย หัวอาหาร
20,000.00  -     
54092
   วัสดุอุปกรณ์การเกษตร
30,000.00  -     
54093
   ศึกษาดูงาน อบรม งานเศรษฐกิจพอเพียง
50,000.00  -     
รวม
200,000.00  -     
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(วันสำคัญ)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54080
   ลูกเสือวิสามัญ
60,000.00  -     
54081
   นักศึกษาวิชาทหาร
78,000.00  -     
54082
   กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญตามประเพณี
90,000.00  -     
54083
   กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
30,000.00  -     
รวม
258,000.00  -     
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา (สันทนาการ ดนตรี)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54070
   จัดซื้อชุดกีฬาสีนักเรียน ครู พนักงาน
110,000.00  -     
54071
   จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
50,000.00  -     
54072
   แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ
60,000.00  -     
54073
   กีฬาสีริมโขงเกมส์
60,000.00  -     
54074
   จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีและซ่อมบำรุงเครื่องดนตรี
60,000.00  -     
รวม
340,000.00  -     
งานอภิบาล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54060
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
20,000.00  -     
54061
   กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
20,000.00  -     
54062
   ฟื้นฟูจิตใจ ครู-พนักงาน-นักเรียน
15,000.00  -     
54063
   กิจกรรมมิสซาตลอดทั้งปีการศึกษา
65,000.00  -     
54064
   กิจกรรมฉลองศาสนนามของภราดา
30,000.00  -     
54065
   สนับสนุนงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล
40,000.00  -     
54066
   กิจกรรมค่ายเพื่อนมงฟอร์ต
40,000.00  -     
รวม
230,000.00  -     
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54050
   งานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
175,000.00  -     
54051
   จัดงาน/โครงการ/กิจกรรม อื่นร่วมกับองค์กรภายนอก
15,000.00  -     
รวม
190,000.00  -     
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54040
   วัสดุอุปกรณ์ งานครูที่ปรึกษา
2,000.00  -     
54041
   เยี่ยมบ้านนักเรียน
8,000.00  -     
54042
   อบรมแนะแนวอาชีพ
10,000.00  -     
รวม
20,000.00  -     
งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54030
   เครื่องแบบสมาชิกองค์การนักวิชาชีพฯ (ครู)
5,000.00  -     
54031
   จัดประชุมวิชาการทุกระดับ
30,000.00  -     
54032
   ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานองค์การนักวิชาชีพฯ
20,000.00  -     
54033
   ส่งเสริมกิจกรรม คนเก่ง ดี มีสุข
10,000.00  -     
54034
   เข้าร่วมค่ายผู้นำโรงเรียนในเครือฯ
15,000.00  -     
รวม
80,000.00  -     
งานหอพักนักเรียนประจำ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54020
   วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน
5,000.00  -     
54021
   เวชภัณฑยารักษาโรค
30,000.00  -     
54022
   ตัดผมนักเรียน
15,000.00  -     
54023
   ชุดเครื่องนอน
75,000.00  -     
54024
   ล่วงเวลาครูดูแลหอพัก
18,000.00  -     
54025
   ซ่อมบำรุงหอพักนักเรียน
132,000.00  -     
54026
   วัสดุอุปกรณ์/ครุภัณฑ์หอพักนักเรียนประจำ
80,000.00  -     
54027
    แข่งขันประกวดบ้านพักนักเรียน
15,000.00  -     
54028
   ของรางวัลคริสต์มาสนักเรียน
50,000.00  -     
รวม
420,000.00  -     
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ)
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
1,858,000.00  -     

รวมงบประมาณทั้งหมด
22,703,550.00  -     

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter