107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


งบประมาณประจำปี  

     ค่าใช้จ่ายประจำ

ค่าใช้จ่ายประจำ
รหัสบัญชี
รายการ
งบประมาณที่ตั้งไว้
51010
   เงินเดือนครู
6,361,000.00  -     
51011
   ผู้ชำนาญการพิเศษ
300,000.00  -     
51012
   เงินเดือนพนักงาน
1,413,600.00  -     
51013
   เงินเดือนเจ้าหน้าที่ดูแลหอพัก
220,800.00  -     
51014
   เงินโบนัสครู
530,000.00  -     
51015
   เงินโบนัสพนักงาน
117,800.00  -     
51016
   เงินโบนัสเจ้าหน้าหอพัก
18,400.00  -     
51017
   เงินค่าตำแหน่ง
1,630,000.00  -     
51018
   ค่าไฟฟ้า
600,000.00  -     
51019
   ค่าโทรศัพท์
40,000.00  -     
51020
   ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและแก๊สธรรมชาติ
250,000.00  -     
51021
   ค่าอินเทอร์เน็ต
290,000.00  -     
51022
   เงินสมทบประกันสังคมส่วนของโรงเรียน 5%
77,000.00  -     
51023
    เงินสมทบประกันสังคมรายปี
2,000.00  -     
51024
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลของผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
80,000.00  -     
51025
   กองทุนสงเคราะห์ครูฯ ในส่วนของโรงเรียน
189,000.00  -     
51026
   เงินสะสมร่วมของครู 5% ในส่วนของโรงเรียน
29,100.00  -     
51027
   ค่าอาหาร นักเรียน ครูและพนักงาน
2,500,000.00  -     
51028
   ค่าหนังสือเรียน 122*1000*2
244,000.00  -     
51029
   ค่าอุปกรณ์การเรียน 122*230*2
56,120.00  -     
51030
   ค่าเครื่องแบบ 122*900*1
109,800.00  -     
51031
   ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 122*475*2
115,900.00  -     
รวม
15,174,520.00  -     
     ฝ่ายนักเรียนประจำ

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารทั่วไป

โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
0.00  -     

     ฝ่ายบริหารจัดการ(สำนักผู้อำนวยการ)

งานแผน งบประมาณ งานประกัน ฯ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52010
   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
10,000.00  -     
52011
   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ
10,000.00  -     
52012
   ประชุมครูประจำเดือน
17,000.00  -     
52013
   ประชุมคณะกรรมการ 4 ฝ่าย
2,000.00  -     
52014
   เลี้ยงรับรอง
90,000.00  -     
52015
   เดินทางเข้าร่วมประชุม
180,000.00  -     
52016
   ของขวัญปีใหม่หน่วยงานราชการ
15,000.00  -     
52017
   ทำบุญบริจาคหน่วยงานการกุศล
15,000.00  -     
52018
   กิจกรรมอบรมสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติการ
10,000.00  -     
52019
   เข้าเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการ
5,000.00  -     
52020
   อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
3,000.00  -     
52021
   กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
38,000.00  -     
52022
   เข้าเล่มเอกสารงานประกันฯ
4,000.00  -     
รวม
399,000.00  -     
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
งานโภชนาการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
520100
   อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัว
20,000.00  -     
520101
   เครื่องปรุงอาหาร
140,000.00  -     
520102
   ซ่อมบำรุง-จัดหาเครื่องครัว
40,000.00  -     
รวม
200,000.00  -     
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52080
   ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
25,000.00  -     
52081
   ศึกษาต่อปริญญาโท/ป.บัณฑิต
50,000.00  -     
52082
   กิจกรรมอบรมสัมมนาบุคลากรประจำปี
80,000.00  -     
52083
    กิจกรรมอบรมสัมมนาครูที่ส่วนกลางตลอดปี 2564
50,000.00  -     
52084
   กิจกรรมอบรมหลักสูตรพิเศษตามสาขาหรือฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน
50,000.00  -     
52085
   พัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญในหมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง
10,000.00  -     
52086
    ทำงานพิเศษวันหยุด/ทำงานล่วงเวลาของครู
50,000.00  -     
52087
   ทำงานพิเศษวันหยุด/ทำงานล่วงเวลาของพนักงาน
30,000.00  -     
52088
   เครื่องแบบครู 24*3000
72,000.00  -     
52089
   เครื่องแบบพนักงาน 14*2000
28,000.00  -     
52090
   ของขวัญวันเกิดบุคลากร
33,700.00  -     
52091
   ตรวจสุขภาพประจำปี 37*3500
129,500.00  -     
52092
   ทุนการศึกษาบุตรบุคลากร
107,000.00  -     
52093
   ประกันอุบัติเหตุผู้บริหาร ครู พนักงานและนักเรียนระดับ ปวช.1 - ปวช.3 157*400
62,800.00  -     
52094
   ประกันความเสี่ยงทรัพย์สิน+บุคคลภายนอกกรมธรรม์
27,000.00  -     
52095
   ฌาปนกิจศพบุคลากร/บิดา-มารดา ของครูและพนักงาน 5*11000
55,000.00  -     
52096
   กิจกรรมวันครอบครัว ATSN
170,000.00  -     
52097
   กิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ
20,000.00  -     
รวม
1,050,000.00  -     
งานยานพาหนะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52070
   ต่อภาษีและประกันภัย
170,000.00  -     
52071
   ซ่อมบำรุงยานพาหนะ
255,000.00  -     
รวม
425,000.00  -     
งานอาคารสถานที่
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52060
   ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารทั่วไป
270,400.00  -     
52061
   ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงฝึกงานและอาคารทั่วไป
36,200.00  -     
52062
   ซ่อมบำรุงระบบประปา
67,500.00  -     
52063
   ซ่อมบำรุงระบบความเย็น
70,000.00  -     
52064
   ดูแลรักษาความสะอาด วัสดุสิ้นเปลือง
24,700.00  -     
52065
   บำรุงรักษาปรับปรุงภายในโรงเรียน
41,200.00  -     
52066
   งานประกันอัคคีภัย
20,000.00  -     
รวม
530,000.00  -     
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52050
   รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่
41,000.00  -     
52051
   การบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
14,000.00  -     
52052
   การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
53,000.00  -     
52053
   ซ่อมปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
69,000.00  -     
52054
   ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 12*6000
72,000.00  -     
รวม
249,000.00  -     
งานสารบรรณ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52040
   คัดเลือกนักเรียนใหม่
1,500.00  -     
52041
   จัดทำเอกสารสิ่งพิมพิ์และงานสารบรรณ
52,900.00  -     
รวม
54,400.00  -     
งานทะเบียน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
52030
   จัดทำทะเบียนนักเรียน
3,100.00  -     
52031
   จัดทำใบประกาศนียบัตรนักเรียน
12,000.00  -     
รวม
15,100.00  -     
งานการเงิน จัดซื้อ พัสดุ ครุภัณฑ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
520200
   ค่าตรวจบัญชี
30,000.00  -     
520201
   ค่าอบรมบัญชี/คำแนะนำการจัดทำบัญชี
2,500.00  -     
520202
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์จัดทำเอกสารบัญชี
2,500.00  -     
520203
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงาน
30,000.00  -     
รวม
65,000.00  -     
เงินอุดหนุนช่วยเหลืออุปกรณ์การเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
2,987,500.00  -     

     ฝ่ายวิชาการ

งานหลักสูตรการเรียนการสอนฯ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53010
   พัฒนาหลักสูตร
20,000.00  -     
53011
   พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
40,000.00  -     
53012
   จัดหา และซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน
80,000.00  -     
53013
   วันอัสสัมชัญวิชาการ
60,000.00  -     
รวม
200,000.00  -     
งานนิเทศภายใน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53020
   งานนิเทศภายใน
40,000.00  -     
รวม
40,000.00  -     
งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53030
   ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการของครู
30,000.00  -     
53031
   ส่งเสริมผลงานทางวิชาการนักเรียน
300,000.00  -     
53032
   ส่งเสริมผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
50,000.00  -     
รวม
380,000.00  -     
งานระบบทวิภาคี
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53040
   นิเทศนักเรียน/นักศึกษาระบบทวิภาคี
50,000.00  -     
53041
   บริหารจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
50,000.00  -     
รวม
100,000.00  -     
งานวิทยบริการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53050
   จัดหาหนังสือ/วารสารเข้าห้องสมุด
15,000.00  -     
53051
   พัฒนาระบบการให้บริการและศูนย์การเรียนรู้
3,000.00  -     
53052
   จัดบอร์ดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ
2,000.00  -     
รวม
20,000.00  -     
งานวัดและประเมินผล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53060
   เตรียมความพร้อมก่อนสอบ V-NET
20,000.00  -     
53061
   สอบมาตรฐานวิชาชีพ
80,000.00  -     
53062
   ประเมินผลสัมฤทธิ์ประจำปี
5,000.00  -     
53063
   พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา
15,000.00  -     
รวม
120,000.00  -     
สาขาวิชาช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53070
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
190,000.00  -     
53071
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
50,000.00  -     
53072
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53073
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
10,000.00  -     
รวม
300,000.00  -     
สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53080
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
210,000.00  -     
53081
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
50,000.00  -     
53082
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53083
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
10,000.00  -     
รวม
320,000.00  -     
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
53090
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
190,000.00  -     
53091
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
50,000.00  -     
53092
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
53093
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
10,000.00  -     
รวม
300,000.00  -     
สาขาวิชาช่างยนต์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530100
   จัดซื้อ จัดหาวัสดุฝึก
100,000.00  -     
530101
   ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
50,000.00  -     
530102
   ซ่อมบำรุงโรงฝึกงาน
50,000.00  -     
530103
   แข่งขันทักษะวิชาชีพ
10,000.00  -     
รวม
210,000.00  -     
แผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530200
   กลุ่มวิทยาศาสตร์
10,000.00  -     
530201
   กลุ่มสุขศึกษาและพลศึกษา
2,000.00  -     
530202
   กลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพ
40,000.00  -     
530203
   กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
2,000.00  -     
530204
   กลุ่มภาษาต่างประเทศ
5,000.00  -     
530205
   กลุ่มวิชาภาษาไทย
7,000.00  -     
530206
   แข่งขันทักษะทางวิชาการของกลุ่มสมรรถนะแกนกลาง
4,000.00  -     
รวม
70,000.00  -     
งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
530300
   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนปี 3
60,000.00  -     
รวม
60,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
2,120,000.00  -     

     ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียน(กิจการนักเรียน)

งานระเบียบวินัย
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54040
   กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
30,000.00  -     
54041
   กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนก่อนสำเร็จการศึกษา
40,000.00  -     
54042
   กิจกรรมอบรมเสริมสร้างระเบียบวินัย
50,000.00  -     
รวม
120,000.00  -     
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54050
   ค่าวัสดุ-อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน
20,000.00  -     
54051
   ค่าเข้าค่ายลูกเสือ
40,000.00  -     
54052
   กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5,000.00  -     
รวม
65,000.00  -     
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54060
   ค่าชุดผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
3,000.00  -     
54061
   ค่ากิจกรรมฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร
3,000.00  -     
54062
   ค่าลงทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร
24,000.00  -     
54063
   ค่ากิจกรรมฝึกนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา
1,000.00  -     
54064
   ค่าใช้จ่ายฝึกภาคปกติ
20,000.00  -     
54065
   ค่าสอบภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
2,000.00  -     
54066
   ค่ากิจกรรมกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม
15,000.00  -     
54067
   ค่ากิจกรรมฝึกภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3
12,000.00  -     
รวม
80,000.00  -     
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญตามประเพณี
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54070
   กิจกรรมทำบุญเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่
4,000.00  -     
54071
   กิจกรรมไหว้ครู
4,000.00  -     
54072
   กิจกรรมวันเข้าพรรษา
14,000.00  -     
54073
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
14,000.00  -     
54074
   กิจกรรมวันลอยกระทง
5,000.00  -     
54075
   กิจกรรมถวายพระพรชัยฯ พระเจ้าอยู่หัว ร.10
2,000.00  -     
54076
   กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระราชินีฯ
2,000.00  -     
54077
   กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25,000.00  -     
54078
   กิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายเร่งด่วน ทั้งภายในและภายนอก
20,000.00  -     
รวม
90,000.00  -     
งานสันทนาการ ดนตรี กีฬา
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54080
   จัดซื้อชุดกีฬาสีนักเรียน ครู พนักงาน
120,900.00  -     
54081
   จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
69,100.00  -     
54082
   แข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ
80,000.00  -     
54083
   กีฬาสีโรงเรียน
60,000.00  -     
54084
   งานดนตรี
40,000.00  -     
รวม
370,000.00  -     
งานอภิบาล
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
54090
   กิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์
15,000.00  -     
54091
   กิจกรรมวันอัสสัมชัญ
15,000.00  -     
54092
   อภิบาลครู-พนักงาน
15,000.00  -     
54093
   อภิบาลนักเรียน
10,000.00  -     
54094
   กิจกรรมมิสซาตลอดปีการศึกษา
40,000.00  -     
54095
   กิจกรรมฉลองศาสนนามของภราดา
50,000.00  -     
54096
   สนับสนุนงานฉลองวัดอัครเทวดาคาเบรียล
40,000.00  -     
รวม
185,000.00  -     
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540100
   งานบริการวิชาชีพสู่ชุมชน
192,000.00  -     
540101
   กิจกรรมอื่นๆ ร่วมกับองค์กรภายนอก
15,000.00  -     
รวม
207,000.00  -     
งานครูที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540200
   กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
2,000.00  -     
540201
   กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
8,000.00  -     
540202
   กิจกรรมอบรมแนะแนวการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
10,000.00  -     
รวม
20,000.00  -     
งานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540300
   ค่าจัดประชุมวิชาการทุกระดับ
40,000.00  -     
540301
   ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการงาน อวท.
25,000.00  -     
รวม
65,000.00  -     
งานหอพักนักเรียนประจำ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540400
   วัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน
5,000.00  -     
540401
   เวชภัณฑยารักษาโรค
30,000.00  -     
540402
   ของรางวัลคริสต์มาสนักเรียน 200*150
30,000.00  -     
540403
   ตัดผมนักเรียน
15,000.00  -     
540404
   ชุดเครื่องนอนนักเรียนหอพัก
75,000.00  -     
540405
   ล่วงเวลาครูดูแลหอพัก
18,000.00  -     
540406
   ซ่อมบำรุงหอพักนักเรียน
132,000.00  -     
540407
   อุปกรณ์พัฒนาศักยภาพนักเรียนประจำ
50,000.00  -     
540408
   ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหอพัก
30,000.00  -     
540409
   ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ชนเผ่า และการเกษตร
20,000.00  -     
540410
   แข่งขันประกวดบ้านพักนักเรียน
10,000.00  -     
540411
   กิจกรรมส่งเสริมการกล้าแสดงออก
5,000.00  -     
รวม
420,000.00  -     
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
540500
   ปลูกผักตามฤดูกาล
20,000.00  -     
540501
   เพาะปลูกข้าว
10,000.00  -     
540502
   เลี้ยงปลาดุกในกระชัง
100,000.00  -     
540503
   เลี้ยงกบ
40,000.00  -     
540504
   เลี้ยงเป็ด
30,000.00  -     
รวม
200,000.00  -     
โครงการ
รหัสบัญชี
แผนงาน โครงการ กิจกรรม
งบประมาณที่ตั้งไว้
รวม
0.00  -     
รวม(ฝ่าย)
1,822,000.00  -     

รวมงบประมาณทั้งหมด
22,104,020.00  -     

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter