107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


ข้อมูลบุคลากร
 ภราดาวิจารณ์ แสงหาญ
  ภราดาพลากร เพียรพันธ์ภราดา ดร.สมพร คงวิมลนายทวี สุทธิรณ
sutiron@hotmail.comนายสมสมัย เสวียววงษ์
mai_nkp@hotmail.comนายณรงค์เดช พลขำ
polkham_atsna@hotmail.comนายสุทิน รังเพีย
suthin@atsn.ac.thนางสาวเสาวรักษ์ ยศพันษานายสมศักดิ์ ชัยหมื่น
somsak251211@hotmail.comนางสาวพรทิพย์ วิภา
phontip@atsn.ac.thนายวิรถ จอกทอง
wi2520@hotmail.comนายอภิรักษ์ พลโลก
apirak@atsn.ac.thนายปริญยา สีสม
parinya@atsn.ac.thนายจำนงค์ ตาระบัตร
chamnongatsn@gmail.comนายประสิทธิ์ คำดี
zzzaun@hotmail.comนางสาวธารราพร ทรงเสี่ยงไชย
mooproud@hotmail.comนายศิริวัฒน์ ไชยโชติ
siriwat_atsn@hotmail.comนายวิศรุต มะยัง
xxxxx@gmail.comนายดอน วิภา
donwipaster@gmail.comนายอำพล เทือกศรี
poa1992@gmail.comนายสายัญณ์ ดาพงษ์
sayan@atsn.ac.thนายสกลรัตน์ สันดีนายอิทธิพล แก้วชาลุน

หน้า 1 
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter