107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีสำเร็จการศึกษา

สอดคล้อง : .งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ
      วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมได้จัดพิธีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2554 ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 3 จำนวน 32 คน ใน 4 สาขาวิชา คือ 1. สาขาวิชาเครื่องกล จำนวน 11 คน 2. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง จำนวน 11 คน 3. สาขาวิชาโลหะการจำนวน 6 คน และ 4. สาขาวิชาการก่อสร้าง จำนวน 4 คน ทั้งนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุดในระดับชั้นและระดับสาขาวิชา รางวัลผู้บำเพ็ญประโยชน์ รางวัลนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่นในรายวิชาสามัญ (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์) รางวัลดีเด่นด้านกีฬาและดีเด่นด้านดนตรี ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียนผู้ที่สำเร็จการศึกษาก่อนแยกย้ายกันเพื่อเดินทางกลับบ้านอย่างถาวร
 
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter