107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายใน 1 จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2107-2010
ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการตกแต่งแบบสำหรับการนำ เสนอการออกแบบกราฟิก (Graphic) และโปรแกรมสำหรับการเขียนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติในงานเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

      ปรุงปรุง  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเขียนแบบ งานเขียนแบบตู้เสื้อผ้า  งานเขียนแบบโต๊ะอาหาร งานเขียนแบบเตียงนอน งานเขียนแบบเก้าอี้ งานออกแบบไม้ระแนง งานเขียนแบบโต๊ะทีวี งานเขียนแบบชั้นวางของมุมห้อง งานเขียนแบบโต๊ะนั่งเล่น และ งานเขียนแบบโต๊ะทำงาน ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

 


จุดประสงรายวิชา

1. เข้าใจหลกัการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อการออกแบบ กราฟิก(Graphic) และการเขียนแบบ เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

2. สามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อการออกแบบ กราฟิ ก (Graphic) และการเขียนแบบ เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทา งานดว้ยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภยั มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสตัย์รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดลอ้ม

 


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกบัการใชโ้ปรแกรมสา เร็จรูปเพื่อการออกแบบ และเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่ง ภายใน

2. ใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน


กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  งานเขียนแบบตู้เสื้อผ้า
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
            -  การประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  การปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  1   3
2-3
  งานเขียนแบบโต๊ะอาหาร
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2   6
4-5
  งานเขียนแบบเตียงนอน
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
            -  ประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2   6
6-7
  งานเขียนเคาน์เตอร์
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
            -  การประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2   6
8-9
  งานออกแบบไม้ระแนง ขนาด 5 x 2.4 M
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
            -  การประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2   6
10-11
  งานเขียนแบบโต๊ะ
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
            -  การประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2   6
12-13
  งานเขียนแบบชั้นวางของมุมห้อง
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2   6
14-15
  งานเขียนแบบโต๊ะนั่งเล่น
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2   6
16-17
  งานเขียนแบบโต๊ะทำงาน
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ A
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ B
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ C
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ D
            -  การเขียนแบบส่วนประกอบ E
            -  การประกอบ
            -  การเขียนแบบสั่งงาน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  2   6
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

1. เวลาเรียน

          เวลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

2. วิธีการวัดผล
        - สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ตรวจการทำใบงานนักเรียนรายบุคคล
        - การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เครื่องมือวัดผล
        - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ใบงาน
        - แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เกณฑ์การประเมิน
         1. คะแบบเก็บระหว่างภาคเรียน                        50      คะแนน

         2. คะแนนสอบปลายภาค                     30      คะแนน

         3. คะแนนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์          20      คะแนน

 

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
           ระดับคะแนน                                  เกรด                               ความหมาย
           80-100                                             4.0                           ดีเยี่ยม 
           75-79                                               3.5                           ดีมาก 
           70-74                                               3.0                           ดี 
           65-69                                               2.5                           ดีพอใช้ 
           60-65                                               2.0                           พอใช้ 
           55-59                                               1.5                           อ่อน 
           50-54                                               1.0                           อ่อนมาก 
           0-49                                                    0                          ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter