107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา งานวัดละเอียดช่างยนต์ จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2101-2114
ครูผู้สอน  นายปริญยา สีสม   E-mail : parinya@atsn.ac.th
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

(เดิม)ศึกษาและปฏิบัติการอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัดละเอียด
ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานช่างยนต์

(ใหม่)ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาฟุตเหล็ก  เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์  ไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์  ฟิลเลอร์เกจ บรรทัดฉาก  มิเตอร์วัดไฟ  ไขขวงวัดไฟ  ตลับเมตรและไดอัลเกจ


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการอ่าน การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด
2. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานช่างยนต์
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประณีตรอบคอบ และ ปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาฟุตเหล็ก
            -  ลักษณะของฟุตเหล็ก
            -  หน้าที่ วิธีใช้ฟุตเหล็กในการวัดชิ้นงาน
            -  การอ่านค่าต่างของฟุตเหล็ก
  0   4
2
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาสายวัดระยะ
            -  ลักษณะของสายวัด
            -  วิธีการใช้สายวัดในการวัดงาน
  0   4
3
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาสายวัดระยะ(ต่อ)
            -  ปฏิบัติการวัดสายวัด
  0   4
4
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
            -  ประเภทของเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
            -  ลักษณะของเวอเนียคาร์ลิปเปอร์
  0   4
5
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์(ต่อ)
            -  การอ่านค่าเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์
            -  ปฏิบัติการใช้เวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์วัดชิ้นงาน
  0   4
6
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์
            -  ประเภทของไมโครมิเตอร์คาริปเปอร์
            -  ลักษณะของไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์
  0   4
7
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์ (ต่อ)
            -  การอ่านค่าไมโครมิเตอร์คาลิปเปอร์
            -  ปฏิบัติการใช้ไมโครมิเตอร์ในการวัดชิ้นงาน
  0   4
8
  5. ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาฟิลเลอร์เกจ
            -  หน้าที่ของฟิลเลอร์เกจ
            -  ลักษณะของฟิลเลอร์เกจ
            -  ปฏิบัติการใช้ฟิลเลอร์เกจในการวัดชิ้นงาน
  0   4
9
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาบรรทัด
  0   4
10
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษามิเตอร์วัดไฟ
            -  ลักษณะของมัลติมิเตอร์วัดไฟ
            -  การตั้งค่า และอ่านค่าต่างๆ ของมัลติมิเตอร์วัดไฟ
  0   4
11
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษามิเตอร์วัดไฟ(ต่อ1)
            -  ปฏิบัติการวัด ค่าโอมห์ ของมัลติมิเตอ์วัดไฟ
            -  ปฏิบัติการวัดค่าไฟกระแสสลับ AC
  0   4
12
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษามิเตอร์วัดไฟ(ต่อ2)
            -  ปฏิบัติการวัดไฟกระแสตรง DC
  0   4
13
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไขขวงวัดไฟ
            -  วิธีการใช้ไขขวงวัดไฟ
  0   4
14
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษา ตลับเมตร
            -  การอ่านค่าตลับเมตร
  0   4
15
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไดอัลเกจวัดนอก
            -  หน้าที่ และวิธีการวัดค่าของไดอัลเกจวัดนอก
  0   4
16
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไดอัลเกจวัดนอก(ต่อ)
            -  การอ่านค่าไดอัลเกจ
  0   0
17
  ปฏิบัติการวัด การอ่านค่า การใช้และบำรุงรักษาไดอัลเกจวัดใน
            -  วิธีใช้และการอ่านค่าไดอัลเกจวัดใน
  0   4
18
  สอบปลายภาค
            -  สอบ
  0   0
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

 

เกณฑ์การผ่านรายวิชา
ระดับคะแนน เกรด ความหมาย
80 – 100 4.0 ดีเยี่ยม
75 - 79 3.5 ดีมาก
70 – 74 3.0 ดี
65 – 69 2.5 ดีพอใช้
60 – 64 2.0 พอใช้
55 – 59 1.5 อ่อน
50 – 54 1.0 อ่อนมาก
0 – 49 0 ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter